فريمان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر فريمان

پاسبان موسی آباد فرزانه

پاسبان موسی آباد فرزانه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

8سال کانونی / 160 آزمون

انسانی
فخامی مصطفی

فخامی مصطفی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

7سال کانونی / 113 آزمون

ریاضی
مهرکام رضا

مهرکام رضا

مهندسي عمران|دانشگاه بجنورد | روزانه

6سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
فریدی احمدرضا

فریدی احمدرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
مستغنی فریمانی محمدرضا

مستغنی فریمانی محمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
نگهبان رسول

نگهبان رسول

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
یزدانی زهرا

یزدانی زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
شوریابی الهه

شوریابی الهه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
علیزاده کامران

علیزاده کامران

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
آخرتی رضا

آخرتی رضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
علی نژاد معصومه

علی نژاد معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
پاسبان مهدی

پاسبان مهدی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
چوپان عاشق مهلا

چوپان عاشق مهلا

مهندسي معماري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
علی نژاد عشق آباد ابوالفضل

علی نژاد عشق آباد ابوالفضل

مهندسي برق|دانشگاه نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
خانزاده جامی فاطمه

خانزاده جامی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
هلال فریمان مهدی

هلال فریمان مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خداترس فاطمه سادات

خداترس فاطمه سادات

زبان وادبيات عربي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
ساکت فریمانی مهدی

ساکت فریمانی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زارع احمدآبادکشکو نرگس

زارع احمدآبادکشکو نرگس

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
راک زهرا

راک زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
نیرومندالفتی سیده نرگس

نیرومندالفتی سیده نرگس

مديريت بازرگاني|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
شرفی مینا

شرفی مینا

شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عسگری الیاس

عسگری الیاس

زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
براتی سعید

براتی سعید

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
غلام زاده زهرا

غلام زاده زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سعادتی پور علی محمد

سعادتی پور علی محمد

علوم ورزشي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
بخشی سارا

بخشی سارا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
موسوی الهام سادات

موسوی الهام سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عاشوری ملیکا

عاشوری ملیکا

علوم ورزشي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
کسبی فریمانی کمیل

کسبی فریمانی کمیل

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
سید آبادی مصطفی

سید آبادی مصطفی

روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
فرح بخش زهرا

فرح بخش زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
مسبوقی فریمانی ساناز

مسبوقی فریمانی ساناز

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
حداد مهدی

حداد مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
یعقوبی وحید

یعقوبی وحید

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
رادمهر تکتم

رادمهر تکتم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
صوفی محمدرضا

صوفی محمدرضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
انبائی فریمانی حجت

انبائی فریمانی حجت

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نظریان یونس

نظریان یونس

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
نوبخت علیرضا

نوبخت علیرضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
وافری محمدجواد

وافری محمدجواد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رفیعی حسین

رفیعی حسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسحقی رقیه

اسحقی رقیه

مديريت بازرگاني|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
واحدی فریمانی آرمان

واحدی فریمانی آرمان

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صداقت زهرا

صداقت زهرا

مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مشکوه گلشیخی مرتضی

مشکوه گلشیخی مرتضی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسینی هروی مهدیه سادات

حسینی هروی مهدیه سادات

علوم قران وحديث|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
کاظمی ثانی فریمانی پردیس

کاظمی ثانی فریمانی پردیس

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سعادتی نژاد نفیسه

سعادتی نژاد نفیسه

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
پارسای تورانه ئی مائده

پارسای تورانه ئی مائده

اقتصاد|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قلاسی پوران

قلاسی پوران

مهندسي عمران|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نیک روش محسن

نیک روش محسن

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خردمند محمدرضا

خردمند محمدرضا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
میرزایی محمد

میرزایی محمد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ایرانی فریمانی محمد

ایرانی فریمانی محمد

روانشناسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
کدخدای عرب محمدمهدی

کدخدای عرب محمدمهدی

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مشکوه گلشیخی علی

مشکوه گلشیخی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رحمانی پارسا زهرا

رحمانی پارسا زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سلطاندوست ناری سید علی

سلطاندوست ناری سید علی

علوم ورزشي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اعظم نور کیمیا

اعظم نور کیمیا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رحیمی حسین

رحیمی حسین

علوم سياسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
پورنوروزی حسین

پورنوروزی حسین

مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پاکدل اول جواد

پاکدل اول جواد

جغرافيا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
کریمیان محمد

کریمیان محمد

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سلیمی سهیلا

سلیمی سهیلا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
رحیمی رضا

رحیمی رضا

حسابداري|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
انصاری پور سجاد

انصاری پور سجاد

علوم سياسي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
دهقانی تفتی علی

دهقانی تفتی علی

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صالحی فریمانی امیر

صالحی فریمانی امیر

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
توکلی امیر

توکلی امیر

مهندسي شهرسازي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
واحدی سنمگانی زهرا

واحدی سنمگانی زهرا

جامعه شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
رحمانی مهنه مهدی

رحمانی مهنه مهدی

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
6/2/2023 3:11:03 PM
Menu