اردكان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر اردكان

احمدی احمدآبادی علی

احمدی احمدآبادی علی

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
فتوحی اردکانی مریم

فتوحی اردکانی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
حردانی نعیم زاده آتنا

حردانی نعیم زاده آتنا

حسابداري|دانشگاه قم | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
جامعی اردکانی علی

جامعی اردکانی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
قطب زاده اردکانی افروز

قطب زاده اردکانی افروز

روانشناسي|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جامعی اردکانی سارا

جامعی اردکانی سارا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فتاحی اردکانی ابوالفضل

فتاحی اردکانی ابوالفضل

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

زبان
فتوحی اردکانی محمد

فتوحی اردکانی محمد

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
حسینی شریف آباد فاطمه

حسینی شریف آباد فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
دشتی اردکانی متین

دشتی اردکانی متین

مهندسي عمران|دانشگاه اردکان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اعرابی اردکانی طاها

اعرابی اردکانی طاها

اقتصاد|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدی احمدآبادی محمدمهران

محمدی احمدآبادی محمدمهران

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدی احمدآبادی علی

محمدی احمدآبادی علی

مهندسي برق|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سجادی نژاد زهراالسادات

سجادی نژاد زهراالسادات

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
خدائی سکینه

خدائی سکینه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نبی میبدی علی

نبی میبدی علی

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
روستائی اردکانی محمدهادی

روستائی اردکانی محمدهادی

روانشناسي|دانشگاه اردکان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
علیخانی مهرجردی احمدرضا

علیخانی مهرجردی احمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
آقائی میبدی علی رضا

آقائی میبدی علی رضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ميبد | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
دشتی فاطمه

دشتی فاطمه

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
طالعی اردکانی حدیث

طالعی اردکانی حدیث

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
دهستانی اردکانی محمدحسین

دهستانی اردکانی محمدحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
بهجت منش اردکانی ریحانه

بهجت منش اردکانی ریحانه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حلوائی اردکانی امین

حلوائی اردکانی امین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
پایه داراردکانی عباس

پایه داراردکانی عباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ملامحمدی اردکانی معین

ملامحمدی اردکانی معین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فتاحی اردکانی زهرا

فتاحی اردکانی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فلاح مهرجردی ابوالفضل

فلاح مهرجردی ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شرفی صدرآبادی نرگس

شرفی صدرآبادی نرگس

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بناء یزدی ریحانه

بناء یزدی ریحانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بناءزاده امیرحسین

بناءزاده امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دهقانی احمدآباد الهه

دهقانی احمدآباد الهه

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
گل بیدی اردکانی علی

گل بیدی اردکانی علی

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ارشادی احسان

ارشادی احسان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
هوشیاری اردکانی محمدحسین

هوشیاری اردکانی محمدحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فرزان محمد

فرزان محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مظفر ترک آباد امیرحسین

مظفر ترک آباد امیرحسین

سينما|دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

3سال کانونی / 22 آزمون

هنر
کارگر شریف ریحانه

کارگر شریف ریحانه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
طاهر زاده سیدحسین

طاهر زاده سیدحسین

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
وطن خواه اردکانی محمدصادق

وطن خواه اردکانی محمدصادق

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رجائی شریف آبادی مهدیه

رجائی شریف آبادی مهدیه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
امامی کاظم آباد فاطمه

امامی کاظم آباد فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 21 آزمون

زبان
شاکراردکانی محمدحسین

شاکراردکانی محمدحسین

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

3سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ثقفی الهام

ثقفی الهام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
کمالی اردگانی ابوالفضل

کمالی اردگانی ابوالفضل

مهندسي برق|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
تولائی علیرضا

تولائی علیرضا

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شفیعی امیرحسین

شفیعی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مهدی زاده اردکانی ریحانه

مهدی زاده اردکانی ریحانه

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدی ترک آباد مهدیه

محمدی ترک آباد مهدیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
دلواری احمدپور امیرحسین

دلواری احمدپور امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
توکلی اردکانی محمدامین

توکلی اردکانی محمدامین

مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
موتاب بفروئی زهرا

موتاب بفروئی زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اردکان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدی احمدآبادی فاطمه

محمدی احمدآبادی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فتوحی اردکانی فاطمه

فتوحی اردکانی فاطمه

ميکروبيولوژي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
کریمی احمدآبادی محمدمهدی

کریمی احمدآبادی محمدمهدی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حبیبی احمدآبادی یاسمن

حبیبی احمدآبادی یاسمن

نوازندگي موسيقي ايراني|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
افخمی اردکانی یوسف

افخمی اردکانی یوسف

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شاکراردکانی فریده

شاکراردکانی فریده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مولائی اردکانی حسین

مولائی اردکانی حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اردکان | روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسینی سیده یاسمن

حسینی سیده یاسمن

طراحي صنعتي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

هنر
مروتی شریف آباد هانیه

مروتی شریف آباد هانیه

علوم تربيتي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صباغی فیروزآبادی الهام

صباغی فیروزآبادی الهام

مهندسي معماري|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
کدخدا علی

کدخدا علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اردکان | روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مشهدی بفروئی یلدا

مشهدی بفروئی یلدا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حیدریان اردکانی نسرین

حیدریان اردکانی نسرین

روانشناسي|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کمالی اردکانی ریحانه

کمالی اردکانی ریحانه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بناء بفروئی محمدمهدی

بناء بفروئی محمدمهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه ميبد | روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شاکراردکانی فاطمه

شاکراردکانی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | محروم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسین زاده زهرا

حسین زاده زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دهقانی فیروزآبادی امیرحسین

دهقانی فیروزآبادی امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
احمدپور فائزه

احمدپور فائزه

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شاکراردکانی مهدیه

شاکراردکانی مهدیه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
میرزاده اردکانی نگارالسادات

میرزاده اردکانی نگارالسادات

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
میرشمسی اردکانی فاطمه السادات

میرشمسی اردکانی فاطمه السادات

مددکاري اجتماعي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رضائی ابوالفضل

رضائی ابوالفضل

مهندسي برق|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حاجی ده آبادی امیر

حاجی ده آبادی امیر

حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
دهقانی فیروزآبادی بهار

دهقانی فیروزآبادی بهار

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عابدی اردکانی محمد

عابدی اردکانی محمد

مهندسي صنايع|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بابائی فاطمه

بابائی فاطمه

مشاوره|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پوشی نیا آرزو

پوشی نیا آرزو

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طالبی بدرآبادی محمدمهدی

طالبی بدرآبادی محمدمهدی

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مومن زاده فیروزآبادی محمد

مومن زاده فیروزآبادی محمد

مديريت مالي|دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شهابی زاد محمد

شهابی زاد محمد

علوم ومهندسي اب|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
کمالی اردکانی امید

کمالی اردکانی امید

مهندسي برق|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
میرجعفری اردکانی سیدمحمد

میرجعفری اردکانی سیدمحمد

مهندسي برق|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حفیظی اردکانی امیرمحمد

حفیظی اردکانی امیرمحمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
امامی میبدی مهرداد

امامی میبدی مهرداد

مهندسي مکانيک|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خدائی الیاس

خدائی الیاس

مهندسي مکانيک|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فیاضی بارجینی رضا

فیاضی بارجینی رضا

زمين شناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خدائی فرد مطهره

خدائی فرد مطهره

شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دهقانی سعیده

دهقانی سعیده

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ثقفی ابوالفضل

ثقفی ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
هاتفی اردکانی مجتبی

هاتفی اردکانی مجتبی

مهندسي معماري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
کمالی اردکانی محمدکاظم

کمالی اردکانی محمدکاظم

مهندسي برق|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پایه داراردکانی سارا

پایه داراردکانی سارا

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
طلائی اردکانی علیرضا

طلائی اردکانی علیرضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
امامی میبدی محمدحسین

امامی میبدی محمدحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سیاحتی اردکانی علی

سیاحتی اردکانی علی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پورغلامی رکن آبادی عارفه

پورغلامی رکن آبادی عارفه

شيمي کاربردي|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بهزادی علیرضا

بهزادی علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
چینه ور ابوالفضل

چینه ور ابوالفضل

مهندسي برق|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
امامی میبدی نرگس

امامی میبدی نرگس

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خلیلی رضا

خلیلی رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
کمالی اردکانی محمدرضا

کمالی اردکانی محمدرضا

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
قانعی اردکان زهرا

قانعی اردکان زهرا

طراحي لباس|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
6/7/2023 8:22:20 AM
Menu