كبودرآهنگ

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر كبودرآهنگ

ابراهیمی شادپی محمدرضا

ابراهیمی شادپی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بلالی امیر حسین

بلالی امیر حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
افشاری سرخوش محمد

افشاری سرخوش محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شعبانی امیر حسین

شعبانی امیر حسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
سلیمی میثم

سلیمی میثم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
جعفری محمد مهدی

جعفری محمد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نجف ستاره

نجف ستاره

نمايش عروسکي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

هنر
سحاب قطاری حمزه

سحاب قطاری حمزه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
طاقتی عبدی پور مهدی

طاقتی عبدی پور مهدی

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خمسه زهرا

خمسه زهرا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابراهیم خانی الهام

ابراهیم خانی الهام

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غفوری مهسا

غفوری مهسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کریمی خاور فرحناز

کریمی خاور فرحناز

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صارمی مبینا

صارمی مبینا

جامعه شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صفری علی

صفری علی

مديريت بازرگاني|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مجید فاطمه

مجید فاطمه

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
6/3/2023 12:54:21 PM
Menu