تويسركان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر تويسركان

محمدطاهری آرتیمانی محمدجواد

محمدطاهری آرتیمانی محمدجواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
خدابخشی مرضیه

خدابخشی مرضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

3سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
میرمعینی سیدحسین

میرمعینی سیدحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
صالحی مریم

صالحی مریم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
بیات فاطمه

بیات فاطمه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بیات کیمیا

بیات کیمیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
ارجمندی ریحانه

ارجمندی ریحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
علیقارداشی عاطفه

علیقارداشی عاطفه

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
غفاری ریحانه

غفاری ریحانه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
جلیلوند مقدم امین

جلیلوند مقدم امین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قربانعلی ریحانه

قربانعلی ریحانه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
نصراللهی مبینا

نصراللهی مبینا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
عبدالمالکی فاطمه

عبدالمالکی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
مهدیان فاطمه

مهدیان فاطمه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
قلخانباز زهرا

قلخانباز زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
قلخانباز فاطمه

قلخانباز فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
بیات زینب

بیات زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شاه محمدی مهدی

شاه محمدی مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سرداری شیوا

سرداری شیوا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جلیلوند امیرحسین

جلیلوند امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سنجربگی پگاه

سنجربگی پگاه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ناصری سکینه

ناصری سکینه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قمری مهرناز

قمری مهرناز

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ابراهیمی شیوا

ابراهیمی شیوا

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
6/1/2023 9:56:52 AM
Menu