همدان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر همدان

طوبایی علی

طوبایی علی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

10سال کانونی / 139 آزمون

ریاضی
حمزه محمدهادی

حمزه محمدهادی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

7سال کانونی / 129 آزمون

ریاضی
همائی لطف اشکان

همائی لطف اشکان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

7سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
رشادی مائده

رشادی مائده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

6سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
فامیل رشتیان شیرین

فامیل رشتیان شیرین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

7سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
کریمی حنانه

کریمی حنانه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

6سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
میسر علی

میسر علی

مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
حسینی یمین سید فائزه

حسینی یمین سید فائزه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

7سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
قیریان امیرحسین

قیریان امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
بخشی ویدا

بخشی ویدا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
صدری سماء

صدری سماء

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
تهذیبی مهدی

تهذیبی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
قمری عرفان

قمری عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

6سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
قاسمی حنانه

قاسمی حنانه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
رستمی نرگس

رستمی نرگس

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
کریمی مبین فایزه

کریمی مبین فایزه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
احقر سید امیر حسین

احقر سید امیر حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
خوانساری سید محمد پارسا

خوانساری سید محمد پارسا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
عباسی پردیس

عباسی پردیس

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
صادقی علی

صادقی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
بقائیان متین

بقائیان متین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
پرستش مریم

پرستش مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
گودینی راضیه

گودینی راضیه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
اسدی سید آرمین

اسدی سید آرمین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
عظیمی سید سروش

عظیمی سید سروش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
پشتوار فاطمه

پشتوار فاطمه

زبان چيني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

زبان
بهادری همراز سوگند

بهادری همراز سوگند

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
امیر ابادی مهرشاد

امیر ابادی مهرشاد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
هادیان سارا

هادیان سارا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مقصودی حسام الدین

مقصودی حسام الدین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مسیبی مهدیس

مسیبی مهدیس

بهداشت موادغذايي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مقتدر مهدیه

مقتدر مهدیه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
سیمین پور صدف

سیمین پور صدف

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سعادتمند مهران

سعادتمند مهران

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
معبودی یونس

معبودی یونس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
محمودی الهام

محمودی الهام

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
فرهانی عرفان

فرهانی عرفان

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نظری پویا محمد حسین

نظری پویا محمد حسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
فروزنده هفشجانی محمد

فروزنده هفشجانی محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سلیمی منظم مبینا

سلیمی منظم مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
صالح علیرضا

صالح علیرضا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
پور خورشید مژده

پور خورشید مژده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
شرفی زهرا

شرفی زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مرادی فاطمه

مرادی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
آوند امیر حسین

آوند امیر حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
گودرزی سوگل

گودرزی سوگل

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
میرزایی علی

میرزایی علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رستمی منفرد همایون

رستمی منفرد همایون

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مرادی مائده

مرادی مائده

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
کاوند رضا

کاوند رضا

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محجوبیان طناز

محجوبیان طناز

زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
بزرگی مریم

بزرگی مریم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فتحی ملیکا

فتحی ملیکا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ظهیری شقایق

ظهیری شقایق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شرکائی محمد مهدی

شرکائی محمد مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
قاسمی صبا

قاسمی صبا

روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
زارعی محمد مهدی

زارعی محمد مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
ریسمانچی رومینا

ریسمانچی رومینا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فامیل رشتیان فرهاد

فامیل رشتیان فرهاد

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
بختیاری یاسمن

بختیاری یاسمن

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
امیدی صفا امیر حسین

امیدی صفا امیر حسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فروردین محمد مهدی

فروردین محمد مهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ضیائی فاطمه

ضیائی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
شمشیر پور مبینا

شمشیر پور مبینا

شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بختیاری فهیمه

بختیاری فهیمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
شبیری معالی سیده نگار

شبیری معالی سیده نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
غلامی مبینا

غلامی مبینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
کمالان سیده روشنک

کمالان سیده روشنک

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
پاینده پیمان محمد حسن

پاینده پیمان محمد حسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
میرزائی کلهر زهرا

میرزائی کلهر زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
صفری سنجانی پرهام

صفری سنجانی پرهام

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
جوادی لطف زهرا

جوادی لطف زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مختاری مریم

مختاری مریم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رهنما فرناز

رهنما فرناز

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زلفی گل فاطمه

زلفی گل فاطمه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه دامغان | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

زبان
ملکی فاطمه

ملکی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صالحی آبتین

صالحی آبتین

گردشگري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

5سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حاجی عزیزی عاطفه

حاجی عزیزی عاطفه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
معصومی مریم

معصومی مریم

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شاهق دانیال

شاهق دانیال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
کوچکی کیمیا

کوچکی کیمیا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شهبازی شقایق

شهبازی شقایق

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
احمدی منا

احمدی منا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خشگه باری ساناز

خشگه باری ساناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مرادی زهرا

مرادی زهرا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عبدی محمد مهدی

عبدی محمد مهدی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
کفراشی زهرا

کفراشی زهرا

بهداشت موادغذايي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رحمانی محمد

رحمانی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
احسانی سارا

احسانی سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
جعفری هنر فاطمه

جعفری هنر فاطمه

روانشناسي|دانشگاه ملاير | نوبت دوم

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نیک رخ متینا

نیک رخ متینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مختاری حانیه

مختاری حانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عباسی کیانا

عباسی کیانا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
همتی فقیه فاطمه

همتی فقیه فاطمه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اسلامی سعید

اسلامی سعید

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عظیمی نازنین

عظیمی نازنین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
دینی نسیم

دینی نسیم

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
الوندی محمد مهدی

الوندی محمد مهدی

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
پیری مهتاب

پیری مهتاب

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
خواجوی پور امیر ارشیا

خواجوی پور امیر ارشیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نجاری مرجان

نجاری مرجان

زبان روسي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

4سال کانونی / 47 آزمون

زبان
احمدی سالک علیرضا

احمدی سالک علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
کرباسی آتنا

کرباسی آتنا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
غضنفری فاطمه

غضنفری فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
احمدی آیدا

احمدی آیدا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
یعقوبی منصور مینا

یعقوبی منصور مینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
علی میرزایی ازاده

علی میرزایی ازاده

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
گروسی اتوسا

گروسی اتوسا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
رحیمیان کیمیا

رحیمیان کیمیا

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
بابایی مینا

بابایی مینا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
دستنبو شاهین

دستنبو شاهین

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

زبان
فاروق فاطمه

فاروق فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اسکندری پارسا

اسکندری پارسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قهرمانی سپهر

قهرمانی سپهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بابائی مصلح محمد رضا

بابائی مصلح محمد رضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
نائینی محمد رضا

نائینی محمد رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ترکمان نرگس

ترکمان نرگس

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان | نوبت دوم

4سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
توحیدی راشین

توحیدی راشین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ملکی محمد مهدی

ملکی محمد مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فامنینی نازنین

فامنینی نازنین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زادبوم محدثه

زادبوم محدثه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسینی سیده نگین

حسینی سیده نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
گودرزی پرهام

گودرزی پرهام

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
افتخاری علی

افتخاری علی

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
روناسی دیبا

روناسی دیبا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بشیری سمیرا

بشیری سمیرا

مهندسي انرژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
محمد علیزاده پانته آ

محمد علیزاده پانته آ

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زارعی دوستان امیرحسین

زارعی دوستان امیرحسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
تقی ئی محسن

تقی ئی محسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صفری منصور فاطمه

صفری منصور فاطمه

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
شیرین دخت مهدی

شیرین دخت مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اسدی مهدیه

اسدی مهدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
کزازی علیرضا

کزازی علیرضا

مهندسي معدن|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
بالائی محمد

بالائی محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نیکان امیر حسین

نیکان امیر حسین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ذوالقدر نسب نگین

ذوالقدر نسب نگین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فعله گری الهام

فعله گری الهام

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
کیهانی کبیر فاطمه

کیهانی کبیر فاطمه

مهندسي طبيعت|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نائینیان فاطمه

نائینیان فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
خاکی زاده مهشاد

خاکی زاده مهشاد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
اردلانی محمد امین

اردلانی محمد امین

شيمي کاربردي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خوش روش سجاد

خوش روش سجاد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مهری آرمیتا

مهری آرمیتا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خوش بخت آتنا

خوش بخت آتنا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قمی مهری

قمی مهری

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نوشمند رکسانا

نوشمند رکسانا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
کرمی امیر حسین

کرمی امیر حسین

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
موسیوند علی جوقی مریم

موسیوند علی جوقی مریم

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
نیکوفر محسن

نیکوفر محسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شیری محمد مهدی

شیری محمد مهدی

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
امیدی فاطمه

امیدی فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
معبودی غزاله

معبودی غزاله

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فلاحی آرش

فلاحی آرش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
کرمی رضا

کرمی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
وزینی راغب زهرا

وزینی راغب زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
کی نژاد پارسا

کی نژاد پارسا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
کرمی نگین

کرمی نگین

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
واحدی همت محمد حسین

واحدی همت محمد حسین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سعادت ترابی نساء

سعادت ترابی نساء

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
احمدیان رخسار عاطفه

احمدیان رخسار عاطفه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
گوهر پور مهدیس

گوهر پور مهدیس

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قمریان سها

قمریان سها

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زارعی فائزه

زارعی فائزه

مديريت بيمه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
رستمی سارینا

رستمی سارینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سیفی علی

سیفی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قربانی صابر حسام

قربانی صابر حسام

مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
پیشه ور نیلوفر

پیشه ور نیلوفر

روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
حمزیی کیارش

حمزیی کیارش

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
جعفری حسین

جعفری حسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صمدی کیانا

صمدی کیانا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سلیمی صبا

سلیمی صبا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
پرگاری همدان نیکتا

پرگاری همدان نیکتا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بهرامی نگین

بهرامی نگین

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
کریمی مریم

کریمی مریم

حقوق|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
اسدخانی فاطمه

اسدخانی فاطمه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
فخری علیرضا

فخری علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اقلیمی فرتشریق سیده فاطمه

اقلیمی فرتشریق سیده فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
ترکمانی مائده

ترکمانی مائده

اقتصاد|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بختیاری کیمیا

بختیاری کیمیا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
تبریزی پرناز

تبریزی پرناز

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
شریفی سحر

شریفی سحر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رضائی منا

رضائی منا

حقوق|دانشگاه ملاير | نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
جمشیدیان صبا

جمشیدیان صبا

جامعه شناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
نادری ماکان

نادری ماکان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اسدی امیرارسلان

اسدی امیرارسلان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عطاری حمیدرضا

عطاری حمیدرضا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
گودرزی سروش آنیتا

گودرزی سروش آنیتا

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
امیدوار شیوا

امیدوار شیوا

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
جهانی علیرضا

جهانی علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
احدی تبار آرش

احدی تبار آرش

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
لطفیان فاطمه

لطفیان فاطمه

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
بیات فاطمه

بیات فاطمه

نقاشي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

هنر
خسروبیگی میترا

خسروبیگی میترا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
صفری ارمیتا

صفری ارمیتا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سیف سارا

سیف سارا

بهداشت موادغذايي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حاجی عزیزی سپیده

حاجی عزیزی سپیده

روانشناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
قلیجی راضیه

قلیجی راضیه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
مینایی مینو

مینایی مینو

حقوق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
حسنی آرزو

حسنی آرزو

جامعه شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
محمدیان منصور سارا

محمدیان منصور سارا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زنگنه نجفی زهرا

زنگنه نجفی زهرا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
رستمی مهنا

رستمی مهنا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سعید مودب بهزاد

سعید مودب بهزاد

زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بیات یاسین

بیات یاسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
احمدیان آرمان

احمدیان آرمان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اکبری زهرا

اکبری زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
علیمرادی مولود

علیمرادی مولود

شيمي محض|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قاسمی فاطمه

قاسمی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ابره فروش علیرضا

ابره فروش علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حسینی سیده ساناز

حسینی سیده ساناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدی بهزاد فاطمه

محمدی بهزاد فاطمه

زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خدابخشی مرضیه

خدابخشی مرضیه

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
صفدریان علی

صفدریان علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رسولی علیرضا

رسولی علیرضا

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قاسمی مبتکر هانیه

قاسمی مبتکر هانیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مژده آرمینا

مژده آرمینا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رضائی رادفر فاطمه

رضائی رادفر فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
قربانی فاطمه

قربانی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
نباتی فاطمه

نباتی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
گیلان دوست فربد

گیلان دوست فربد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نوریه مصطفی

نوریه مصطفی

مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
میرزایی سینا

میرزایی سینا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سیدان سید کیارش

سیدان سید کیارش

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زهره وند ریحانه

زهره وند ریحانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نامدار آمنه

نامدار آمنه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اشبه پونه

اشبه پونه

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اکبری روژینا

اکبری روژینا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فرهادیان مرجان

فرهادیان مرجان

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جواهری افخم مهرشاد

جواهری افخم مهرشاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اسدبیگی یگانه

اسدبیگی یگانه

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
صادقی پگاه

صادقی پگاه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
اسدی زاهده سادات

اسدی زاهده سادات

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
اطهری علیرضا

اطهری علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ویسی مریم

ویسی مریم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
زندی محمد حسین

زندی محمد حسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان | نوبت دوم

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مردانی آرین زهرا

مردانی آرین زهرا

اقتصاد|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
هاشمی فاطمه

هاشمی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
یوسفی فائزه

یوسفی فائزه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
غضنفری تهمینه

غضنفری تهمینه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رستمی مائده

رستمی مائده

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
شاه طاهری سیده هانیه

شاه طاهری سیده هانیه

روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
محمدی آذین

محمدی آذین

مهندسي شهرسازي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
کزازی ملیکا

کزازی ملیکا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سامی امیر حسین

سامی امیر حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
پور عرب نازنین

پور عرب نازنین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خواجه زهره

خواجه زهره

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
حاتمی فاطمه

حاتمی فاطمه

مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمدی زینب

محمدی زینب

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان | نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اسکندری آیدا

اسکندری آیدا

بهداشت موادغذايي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مهربانی یگانه بهشاد

مهربانی یگانه بهشاد

مهندسي عمران|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رستمی مهر پریا

رستمی مهر پریا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
قاسمی آزما بهناز

قاسمی آزما بهناز

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نصرابادی زهرا

نصرابادی زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
غفوری آثار امیر حسام

غفوری آثار امیر حسام

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بیات محمد جواد

بیات محمد جواد

مهندسي صنايع|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
خدادادی ارشیا

خدادادی ارشیا

مهندسي معدن|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رضائی توانا امیر مهدی

رضائی توانا امیر مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حاجی زین العابدینی فاطمه

حاجی زین العابدینی فاطمه

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ساکی فاطمه

ساکی فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بلوکی مینا

بلوکی مینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
تقدسی پریا

تقدسی پریا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سرخوش ماهرخ

سرخوش ماهرخ

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
آقابیگلوئی مائده

آقابیگلوئی مائده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نجفیانی علی

نجفیانی علی

علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مهرابی مریم

مهرابی مریم

مهندسي عمران|دانشگاه ملاير | نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
قره باغی حانیه

قره باغی حانیه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
رضویان سید نیما

رضویان سید نیما

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ضرغامی مفهوم یوسف

ضرغامی مفهوم یوسف

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عارفی مهر مریم

عارفی مهر مریم

حقوق|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
امیدی شکیبا

امیدی شکیبا

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ولی پور کیا زینب

ولی پور کیا زینب

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
صمدی فائزه

صمدی فائزه

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
کاکی کسری

کاکی کسری

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
توتونچیان کسری

توتونچیان کسری

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
صدری طهورا

صدری طهورا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدی انور زهرا

محمدی انور زهرا

گياه پزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شهابی علی اصغر

شهابی علی اصغر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قربانی مریم

قربانی مریم

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
بختیاری راحله

بختیاری راحله

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خضریان مهسا

خضریان مهسا

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
بابایی فاطمه

بابایی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
شیری علیرضا

شیری علیرضا

حقوق|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
نجفی عارف پریسا

نجفی عارف پریسا

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
کرمیان زهره

کرمیان زهره

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
چهاردولی ملیکا

چهاردولی ملیکا

علوم ورزشي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
رمضانی متین نگین

رمضانی متین نگین

بهداشت موادغذايي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
احمدی سمیه

احمدی سمیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خلیلی زهرا

خلیلی زهرا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
موسوی سیده کژال

موسوی سیده کژال

ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مراد زاده علی

مراد زاده علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
امان زهرا

امان زهرا

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مرادیان مبینا

مرادیان مبینا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حاتمی اخوت فاطمه

حاتمی اخوت فاطمه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
انصاری روژینا

انصاری روژینا

جامعه شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مقصود مهسا

مقصود مهسا

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

زبان
خوشبخت هانیه

خوشبخت هانیه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
زهره دوست محمد عارف

زهره دوست محمد عارف

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رنجبران میعاد

رنجبران میعاد

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فتحی مرام امین

فتحی مرام امین

مهندسي عمران|دانشگاه ملاير | نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
احمدی هانیه

احمدی هانیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پاشائی خجسته فاطمه

پاشائی خجسته فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حیاتی عسل

حیاتی عسل

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مهدوی راد فاطمه

مهدوی راد فاطمه

روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
خوشبخت زینت

خوشبخت زینت

روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
خالقی سارا

خالقی سارا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نادری فاطمه

نادری فاطمه

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مخفی گلسا

مخفی گلسا

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بک محمدی پارمیس

بک محمدی پارمیس

مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مینائی مبینا

مینائی مبینا

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
گماریان علیرضا

گماریان علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نادری فصیح کیاوش

نادری فصیح کیاوش

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رحمانی هدیه

رحمانی هدیه

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ترابی محمد سبحان

ترابی محمد سبحان

مهندسي مکانيک|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ذاکریان ملیکا

ذاکریان ملیکا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خزاعی کاویان

خزاعی کاویان

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان | نوبت دوم

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قیاسوند محمد معین

قیاسوند محمد معین

مهندسي عمران|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بیگلری فاطمه

بیگلری فاطمه

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
کرمی فرد علی

کرمی فرد علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قیاسی مژگان

قیاسی مژگان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خدابنده لوئی مینا

خدابنده لوئی مینا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
آقا محمدی عرفان

آقا محمدی عرفان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
باباخانیان فاطمه

باباخانیان فاطمه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زارعی ریحانه

زارعی ریحانه

مددکاري اجتماعي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سهرابی ابد پارسا

سهرابی ابد پارسا

حقوق|دانشگاه ملاير | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
جعفری ارسلان

جعفری ارسلان

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اعتصام همدانی سروین

اعتصام همدانی سروین

مهندسي معماري|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
تعیشی غزل

تعیشی غزل

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خدادادی محمد رضا

خدادادی محمد رضا

علوم ورزشي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
گردپور معصومه

گردپور معصومه

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
باب الحوائجی ویشار

باب الحوائجی ویشار

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رابطی حنانه

رابطی حنانه

فلسفه|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
گلزاری آراسته انسیه

گلزاری آراسته انسیه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسینی ابوالفضل

حسینی ابوالفضل

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
فیاضی فرنوش

فیاضی فرنوش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ابوترابی محدثه

ابوترابی محدثه

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
معزی محمد پارسا

معزی محمد پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رسولی شادی

رسولی شادی

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سعادت خواه علیرضا

سعادت خواه علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان | نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فرهی یان نیایش

فرهی یان نیایش

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زمانی یگانه الهام

زمانی یگانه الهام

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
کریمی نیما

کریمی نیما

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه ملاير | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زراعتی نگین

زراعتی نگین

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اکبریان امیر حسین

اکبریان امیر حسین

مديريت بازرگاني|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قربانی محمداحسان

قربانی محمداحسان

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عسگری علیرضا

عسگری علیرضا

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حیدری علیرضا

حیدری علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فتحیان محمد علی

فتحیان محمد علی

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رضائی علی

رضائی علی

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مرادی امیرحسین

مرادی امیرحسین

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
پاشایی محمد عرفان

پاشایی محمد عرفان

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ایروانیان شاد نگین سادات

ایروانیان شاد نگین سادات

فلسفه|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ترابیان هستی

ترابیان هستی

مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عزیزی زینب

عزیزی زینب

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سوری الناز

سوری الناز

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فولادی محمدرضا

فولادی محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شوندی هلیا

شوندی هلیا

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فرزادسیر علیرضا

فرزادسیر علیرضا

سينما|دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

هنر
اخوان نبوی آروین

اخوان نبوی آروین

اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فرهپور فراز

فرهپور فراز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضائی شیرین

رضائی شیرین

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدی نگین

محمدی نگین

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سبزیان مریم

سبزیان مریم

حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صفری محمد

صفری محمد

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اسماعیل خانی بهنام

اسماعیل خانی بهنام

حقوق|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
روحی راضیه

روحی راضیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زهره وند محمد حسین

زهره وند محمد حسین

فيزيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نادی انسیه

نادی انسیه

ايران شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شیری شورانگیز

شیری شورانگیز

زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قربانی مهتاب

قربانی مهتاب

علوم ورزشي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حضرتی کیا محمدمهدی

حضرتی کیا محمدمهدی

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حیدری مبینا

حیدری مبینا

فرش|دانشگاه هنر | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

هنر
احمدی فاطمه

احمدی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
یونسی هدیه

یونسی هدیه

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زارعی همایون

زارعی همایون

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
طاهری زهرا

طاهری زهرا

مترجمي زبان فرانسه|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
شمسی مرضیه

شمسی مرضیه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ملکی مراد آبادی رضا

ملکی مراد آبادی رضا

علوم سياسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سنقری ملیکا

سنقری ملیکا

حقوق|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ماله میر کیمیا

ماله میر کیمیا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نجفی مریم

نجفی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسنی طباطبایی فاطمه سادات

حسنی طباطبایی فاطمه سادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاتحی اعظم امیر حسین

فاتحی اعظم امیر حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدی کیا صفورا

احمدی کیا صفورا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رنگچیان مبینا

رنگچیان مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عاقلان امیر رضا

عاقلان امیر رضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آخوندی علی

آخوندی علی

مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رنجبر مبینا

رنجبر مبینا

فيزيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خانجانی موقر ساجده

خانجانی موقر ساجده

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طاهری شکیب زهرا

طاهری شکیب زهرا

بهداشت موادغذايي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صباغ کاشانی فاطمه

صباغ کاشانی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سلیمانی فر امیر مهدی

سلیمانی فر امیر مهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نعیمی زهرا

نعیمی زهرا

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جلیلی نهاد سید علیرضا

جلیلی نهاد سید علیرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسنی علیرضا

حسنی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
باب الحوائجی زهرا

باب الحوائجی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امیر پناه فر علی

امیر پناه فر علی

علوم سياسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بداغی امیر حسین

بداغی امیر حسین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رجبی فاطمه

رجبی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
دارابی محمد مهدی

دارابی محمد مهدی

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
امینی پاک سلطانی سپیده

امینی پاک سلطانی سپیده

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
روزبهانی امیر حسین

روزبهانی امیر حسین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قاسمی یکتا

قاسمی یکتا

علوم سياسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
هژیر دلاوری احمد رضا

هژیر دلاوری احمد رضا

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
دریایی گلسا

دریایی گلسا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
یادگاری فائزه

یادگاری فائزه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امیری عارف

امیری عارف

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسدی فریسار سپیده

اسدی فریسار سپیده

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
معینی آیناز

معینی آیناز

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسینی بهمن

حسینی بهمن

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
میرزایی حانیه

میرزایی حانیه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اهور گلناز

اهور گلناز

ايران شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رسول شریفی فرزانه

رسول شریفی فرزانه

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ملکی هانیه

ملکی هانیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کرمی شیرین

کرمی شیرین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بدری عسل

بدری عسل

شيمي کاربردي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زارعی احمدرضا

زارعی احمدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سهرابی امیر محمد

سهرابی امیر محمد

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شریفی مرتضی

شریفی مرتضی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
یاری فخر محدثه

یاری فخر محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ملکی مصفا امیر حسین

ملکی مصفا امیر حسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عرجی زهرا

عرجی زهرا

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بابا محمدی محمد حسین

بابا محمدی محمد حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مصباحی حمید صبا

مصباحی حمید صبا

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
دائمی آرمیتا

دائمی آرمیتا

مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جعفری مژده

جعفری مژده

حقوق|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سیفی محدثه

سیفی محدثه

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
وکیلی علی

وکیلی علی

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
فریدونی علیرضا

فریدونی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قربانی پویا

قربانی پویا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رستمی مریم

رستمی مریم

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
کریمی محمدرسول

کریمی محمدرسول

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طالبیان فاطمه

طالبیان فاطمه

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نیازمند زهرا

نیازمند زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خانقلی فاطمه

خانقلی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غیاثی ملیکا

غیاثی ملیکا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمی صدر پوریا

فاطمی صدر پوریا

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسینی سیما

حسینی سیما

شيمي کاربردي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زارعی فاطمه

زارعی فاطمه

بهداشت موادغذايي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حمدی فرزانه

حمدی فرزانه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صفری انسیه

صفری انسیه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رضائی محمدامین

رضائی محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضائی نهاد ابوالفضل

رضائی نهاد ابوالفضل

مهندسي پليمر|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خرم آبادی محمد مهدی

خرم آبادی محمد مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دینی محمد

دینی محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بحیرایی امیررضا

بحیرایی امیررضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آذر نیا گلشن محمد مهدی

آذر نیا گلشن محمد مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حیدری وحیدی محیا

حیدری وحیدی محیا

مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
کرمی سیما

کرمی سیما

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نجاتی نیکا

نجاتی نیکا

علوم سياسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پورنامداریان عرفان

پورنامداریان عرفان

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نجفی ندا

نجفی ندا

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جوادی ممتاز عرفان

جوادی ممتاز عرفان

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
تویسرکانی حنانه

تویسرکانی حنانه

اقتصاد|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شکرچی شیدا

شکرچی شیدا

علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مرادی مجیر مهتاب

مرادی مجیر مهتاب

علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سیف اله ئی پدرام

سیف اله ئی پدرام

امار|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
غلامی فائزه

غلامی فائزه

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي همدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
معصومی جلال فاطمه

معصومی جلال فاطمه

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بیاتی حسین

بیاتی حسین

گياه پزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بشیری حمیدرضا

بشیری حمیدرضا

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اللهی ندا

اللهی ندا

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
جهانی فاطمه

جهانی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خزاعی علیرضا

خزاعی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محسنلو یاسمن

محسنلو یاسمن

مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
تولایی مقدم عطیه

تولایی مقدم عطیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نجفی محمدمهدی

نجفی محمدمهدی

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
جمشیدی مبینا

جمشیدی مبینا

اقتصاد|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حسینی سیده آذین

حسینی سیده آذین

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پناه باد نساء

پناه باد نساء

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رستمی هدیه

رستمی هدیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ورمزیار مبینا

ورمزیار مبینا

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خداویسی امیر

خداویسی امیر

مديريت صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حسینی نصیر مبینا

حسینی نصیر مبینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
موسوی سیده فائزه

موسوی سیده فائزه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جمشیدی زارع علی

جمشیدی زارع علی

رياضيات وکاربردها|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
منوچهری فرد خاطره

منوچهری فرد خاطره

بهداشت موادغذايي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسینی سیده فاطمه

حسینی سیده فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خوش نیت مریم

خوش نیت مریم

علوم ورزشي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قره گوزلو زهرا

قره گوزلو زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مثنا سارا

مثنا سارا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سهل البیع فاطمه

سهل البیع فاطمه

عکاسي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
دی آبادی فاطمه

دی آبادی فاطمه

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مهربانی مجد علیرضا

مهربانی مجد علیرضا

علوم سياسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حضرتی پیام مهدیه

حضرتی پیام مهدیه

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عقیلی فرج جلیل

عقیلی فرج جلیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کریمی فاطمه

کریمی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
میرزامحمدی ویدا

میرزامحمدی ویدا

علوم تربيتي|دانشکده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شمالی مهسا

شمالی مهسا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
موسعلی محمد

موسعلی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
روشنائی مینا

روشنائی مینا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه زابل | نوبت دوم

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ساربانی محمد متین

ساربانی محمد متین

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جمشیدی لقا رامتین

جمشیدی لقا رامتین

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صلواتی مهدیس

صلواتی مهدیس

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي همدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
دینی ملیکا

دینی ملیکا

ايران شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شیر نوش ریحانه

شیر نوش ریحانه

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي همدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رجبی نسرین

رجبی نسرین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ثابت پیشه رویا

ثابت پیشه رویا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صیفی کار عباس

صیفی کار عباس

فلسفه|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مهر آذین زهرا

مهر آذین زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سلطانی محمد جواد

سلطانی محمد جواد

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جلیلی پگاه

جلیلی پگاه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
کیانی فتوت محمد معین

کیانی فتوت محمد معین

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عبدالملکی آلاله

عبدالملکی آلاله

طراحي پارچه|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
عربیان مهدی

عربیان مهدی

مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
احمدی مرز عبیدی معصومه

احمدی مرز عبیدی معصومه

ايران شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ایمانی پدرام

ایمانی پدرام

مهندسي معماري|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عباسی مهدی

عباسی مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زرین سینا

زرین سینا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
گشانی محمد

گشانی محمد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زارعی شبنم

زارعی شبنم

علوم ورزشي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رستمی فرنود

رستمی فرنود

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
چهاردولی مهسا

چهاردولی مهسا

علوم ورزشي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رستمی آیدا

رستمی آیدا

گياه پزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ترکمان محمدرضا

ترکمان محمدرضا

علوم سياسي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
قاسمی حدیثه

قاسمی حدیثه

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پیر حسینیان مبینا

پیر حسینیان مبینا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
قره باغی محمد یاشار

قره باغی محمد یاشار

امار|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
امیدی پسند آمنه

امیدی پسند آمنه

علوم ورزشي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اسکندری اهدا فاطمه

اسکندری اهدا فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمد خانی معصومه

محمد خانی معصومه

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
احمدی حدیث

احمدی حدیث

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نیک فرجاد محمد سپهر

نیک فرجاد محمد سپهر

جغرافيا|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
امیری مرصع امیرحسین

امیری مرصع امیرحسین

علوم قران وحديث|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
شریفی مهر علیرضا

شریفی مهر علیرضا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خوشکار پارسا

خوشکار پارسا

مهندسي پليمر|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
باروتیان علی

باروتیان علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
لباف سینا

لباف سینا

حقوق|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حسن عبدالی سنا

حسن عبدالی سنا

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
قاسمی فائزه

قاسمی فائزه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
روشنیان مهتاب

روشنیان مهتاب

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
یعقوبی نگار

یعقوبی نگار

مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سرمدی سیفی پوریا

سرمدی سیفی پوریا

مهندسي نفت|دانشگاه ايلام | نوبت دوم

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بداقی محمد

بداقی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
معظمی فاطمه

معظمی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
البرزی علیرضا

البرزی علیرضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
افتخاری فاطمه

افتخاری فاطمه

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه ملاير | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
آئینی علیرضا

آئینی علیرضا

علوم ورزشي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
شعبان پور نیکی

شعبان پور نیکی

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
غیبی محدثه

غیبی محدثه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
شمالی مریم

شمالی مریم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حریریان محمد مهدی

حریریان محمد مهدی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مستقیمی پگاه

مستقیمی پگاه

اقتصاد|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زنگنه مصمم امیر رضا

زنگنه مصمم امیر رضا

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حجتی امینی محمد

حجتی امینی محمد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
کشوری پوینده مریم

کشوری پوینده مریم

امار|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
الماسی ازندریانی هانیه

الماسی ازندریانی هانیه

جغرافيا|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
عظیمی فاطمه

عظیمی فاطمه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
گروسی کسری

گروسی کسری

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
حیدریان فاطمه

حیدریان فاطمه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
مهرابی فاطمه

مهرابی فاطمه

مترجمي زبان عربي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ربیع پور رویا

ربیع پور رویا

مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سلیمی مبارکه

سلیمی مبارکه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
کیتوئی سبا

کیتوئی سبا

علوم ورزشي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
شکرچی امیر محمد

شکرچی امیر محمد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
قربانی علیرضا

قربانی علیرضا

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
گازرانی امیر حسین

گازرانی امیر حسین

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي همدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
صائمین سید علیرضا

صائمین سید علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
آخوندی امیر حسین

آخوندی امیر حسین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نوروزی فاطمه

نوروزی فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
الوندی حسام الدین

الوندی حسام الدین

شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مسیبیان امیر حسین

مسیبیان امیر حسین

مهندسي عمران|دانشگاه ملاير | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
شهبازی پویا محمد

شهبازی پویا محمد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
سلیمی زینت

سلیمی زینت

جامعه شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
بهروز ندا

بهروز ندا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي زلزله زده استان کرمانشاه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
بخشی علی

بخشی علی

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ناظم فائزه

ناظم فائزه

شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شریفی پردیس

شریفی پردیس

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
کریم نسائی تهمینه

کریم نسائی تهمینه

علوم قران وحديث|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ملکی منصور علی

ملکی منصور علی

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/7/2023 10:28:30 AM
Menu