سروآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر سروآباد

کریمی محمد

کریمی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
محمدی میلاد

محمدی میلاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
حسینی پروین

حسینی پروین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
مرادی که ژین

مرادی که ژین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مجیدی سیده اسوه

مجیدی سیده اسوه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مبارکی شیما

مبارکی شیما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
مرادی هادی

مرادی هادی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
هاشمی سید محمد

هاشمی سید محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
رحمانی هیمن

رحمانی هیمن

جغرافيا|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمدی ثنا

محمدی ثنا

جامعه شناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زمانی سامان

زمانی سامان

اقتصاد|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رحیمی هایده

رحیمی هایده

علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حسینی پروانه

حسینی پروانه

جامعه شناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
6/7/2023 5:42:17 AM
Menu