ماه شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ماه شهر

برامكه

برامكه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
حمودى شهرزاد

حمودى شهرزاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
الماسى فر دلارام

الماسى فر دلارام

مهندسي برق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
صالحيان فاطمه زهرا

صالحيان فاطمه زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
عسكرى فر داليا

عسكرى فر داليا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
عيدى وندى سپهر

عيدى وندى سپهر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
محمودى نژاد

محمودى نژاد

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
حسين جوادى

حسين جوادى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
دانشى طلب

دانشى طلب

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
خاقانى سيده ماريا

خاقانى سيده ماريا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت رامهرمز

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
برهانى سينا

برهانى سينا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
دنيارى

دنيارى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
يوسفى آرش

يوسفى آرش

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
كشكولى

كشكولى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
الماسى فر

الماسى فر

ميکروبيولوژي | دانشگاه اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قائدى

قائدى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان محل خدمت شادگان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عتابى كوثر

عتابى كوثر

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
جمال زاده

جمال زاده

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
اصغرى

اصغرى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
گشتيل محمدمهدى

گشتيل محمدمهدى

مهندسي شيمي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
طلاورى دانيال

طلاورى دانيال

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عباسى محمدرضا

عباسى محمدرضا

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
اسديان سينا

اسديان سينا

مهندسي شيمي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
طباطبايى نژاد حسين

طباطبايى نژاد حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قنواتى

قنواتى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
دهقانيان

دهقانيان

روانشناسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قنواتى

قنواتى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مليحى ميلاد

مليحى ميلاد

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
يزدانى

يزدانى

الکترونيک ومخابرات دريايي | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خرم محمدرضا

خرم محمدرضا

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بدرقه

بدرقه

جامعه شناسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
تقوى

تقوى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زرگرى

زرگرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رستگار پور شهرزاد

رستگار پور شهرزاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
البوعبادى فروزان

البوعبادى فروزان

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
اعظمى

اعظمى

مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كرمزاده اصل

كرمزاده اصل

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
موسوى كيش

موسوى كيش

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
6/6/2023 12:34:03 PM
Menu