اقليد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر اقليد

قلندرى

قلندرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

8سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
مطلبى فاطمه سادات

مطلبى فاطمه سادات

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
كوثرى

كوثرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
تدين

تدين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

5سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
تقوا محمدرضا

تقوا محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نيكويى

نيكويى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
اسلمى سعيد

اسلمى سعيد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
غيبى

غيبى

علوم تربيتي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
عابدينى على

عابدينى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

زبان وادبيات فارسي | مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
پارسا سجاد

پارسا سجاد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گرامى ميترا

گرامى ميترا

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
على قاسمى

على قاسمى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
تدين

تدين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدخانى

محمدخانى

صنايع دستي | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
جمشيدى پور اقليدى

جمشيدى پور اقليدى

فيزيک | مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
چشم براه

چشم براه

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
صفرى

صفرى

علوم تربيتي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مجرب

مجرب

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
6/11/2023 1:21:03 AM
Menu