اسفراين

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر اسفراين

اسحاقى

اسحاقى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

8سال کانونی / 139 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | محروم-بومي خراسان شمالي محل خدمت اسفراين

8سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | محروم-بومي خراسان شمالي محل خدمت اسفراين

7سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
توحيدى نيا

توحيدى نيا

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

6سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مديريت بازرگاني | دانشگاه بجنورد | روزانه

6سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
قاسمى ميترا

قاسمى ميترا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

8سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
اقائى فاطمه

اقائى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
ملكى مهلا

ملكى مهلا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

8سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
عليخانى

عليخانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
مين باشى

مين باشى

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
نامدار

نامدار

روانشناسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

6سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
رمضانى اب بخش

رمضانى اب بخش

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
شريفيان

شريفيان

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
نصرابادى مريم

نصرابادى مريم

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

7سال کانونی / 98 آزمون

انسانی
شريفى اردغان

شريفى اردغان

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
سنگ سفيدى مينا

سنگ سفيدى مينا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

6سال کانونی / 96 آزمون

ریاضی
معصوميان

معصوميان

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

6سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
اسدى مريم

اسدى مريم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
نباتى

نباتى

مهندسي برق | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

6سال کانونی / 92 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

6سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
استيرى

استيرى

حقوق | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

5سال کانونی / 91 آزمون

انسانی
ايمانى مهدى

ايمانى مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
خانمحمدى اميرحسين

خانمحمدى اميرحسين

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

6سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
كلاته عربى

كلاته عربى

کاردرماني | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 85 آزمون

انسانی
اسماعيلى

اسماعيلى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
گرايلى

گرايلى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
سياوشى زهرا

سياوشى زهرا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | محروم-بومي خراسان شمالي محل خدمت اسفراين

6سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
اكبرى ايرج سحر

اكبرى ايرج سحر

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

8سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

6سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
باقرپناه

باقرپناه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

6سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

تکنولوژي پزشکي هسته اي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
بهشتى

بهشتى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
امين زاده

امين زاده

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
احمدى زاده

احمدى زاده

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
نوربخش

نوربخش

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده

ابراهيم زاده

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
لعل حصارى

لعل حصارى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
منفردى على

منفردى على

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
فرخى

فرخى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
بيدى غلامرضا

بيدى غلامرضا

مهندسي مکانيک | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
شرفى

شرفى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
نيكجو

نيكجو

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
امانى

امانى

مهندسي کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
نيكجو

نيكجو

ميکروبيولوژي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
دستبند

دستبند

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
قهرمانلو

قهرمانلو

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
امانى امين اباد

امانى امين اباد

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

زبان
على يارى

على يارى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حسين زاده يزدى

حسين زاده يزدى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
براتى

براتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شهپرى

شهپرى

مهندسي پزشکي | دانشگاه نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
خادم

خادم

مهندسي برق | دانشگاه بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
ابراهيمى مقدم محمدصالح

ابراهيمى مقدم محمدصالح

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
على يارى

على يارى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

مهندسي معماري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
منتظرى

منتظرى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
فيروز

فيروز

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مكرمى

مكرمى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه

5سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
خالقى

خالقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شكورى

شكورى

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
فرخى

فرخى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ابراهيمى پور

ابراهيمى پور

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

زبان
ناظرى سپهر

ناظرى سپهر

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
سعيدپور

سعيدپور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عربى

عربى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
تاك مهلا

تاك مهلا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | محروم-بومي خراسان شمالي محل خدمت اسفراين

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
براتى

براتى

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
قنبرى

قنبرى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مهندسي عمران | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
غلامى ناديا

غلامى ناديا

مهندسي برق | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حميدى

حميدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عزيزيان

عزيزيان

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

زبان
اهنگر

اهنگر

مهندسي صنايع | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
اكبريان

اكبريان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شجاع

شجاع

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
غياثى

غياثى

مهندسي برق | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
روشنى زعفرانلو

روشنى زعفرانلو

اقتصاد | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شكورى جوشقان

شكورى جوشقان

علوم ومهندسي جنگل | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
ولى زاده

ولى زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
اميرى

اميرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
منطقى

منطقى

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فروغى فر

فروغى فر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
خدابخشى

خدابخشى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سيدى

سيدى

علوم تربيتي | دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
فيروز

فيروز

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
گوهرى مقدم

گوهرى مقدم

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
هژبر فاطمه

هژبر فاطمه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مقدسى

مقدسى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رحمت خواه

رحمت خواه

روانشناسي | دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حسين پور

حسين پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نيازى

نيازى

نقاشي | دانشگاه نيشابور | شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

هنر
اسماعيلى محمد

اسماعيلى محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
بهروزيان

بهروزيان

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ابراهيمى پور

ابراهيمى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بهروزيان

بهروزيان

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مرگان سپيده

مرگان سپيده

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
وحيد پور

وحيد پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اسماعيل پور

اسماعيل پور

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ترابى

ترابى

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
على يارى

على يارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مسلمى

مسلمى

صنايع دستي | دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

هنر
ابراهيمى مقدم

ابراهيمى مقدم

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
رحمانى وحيد اريا

رحمانى وحيد اريا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جهانى

جهانى

جغرافيا | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
سرورى سلطانى عباس

سرورى سلطانى عباس

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كوهستانى

كوهستانى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
لعل حقانى مجتبى

لعل حقانى مجتبى

مهندسي مکانيک | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

مهندسي برق | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
طاهرپور

طاهرپور

مترجمي زبان عربي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جوان

جوان

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

مهندسي برق | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محبتى

محبتى

مردم شناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
راضى

راضى

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صدقى

صدقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خداخواه

خداخواه

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
صدخروى

صدخروى

علوم ورزشي | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
امينى

امينى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محبتى

محبتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ضيائى راد

ضيائى راد

مهندسي مکانيک | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رضايى عرفان

رضايى عرفان

مهندسي عمران | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خادمى مصطفى

خادمى مصطفى

طراحي صنعتي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

هنر
صحرانورد

صحرانورد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

معماري داخلي | دانشگاه هنرشيراز | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

علوم ورزشي | دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
غفارى جوشقان على

غفارى جوشقان على

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
يوسفى

يوسفى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مهمان نواز

مهمان نواز

جامعه شناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عباسى

عباسى

بهداشت موادغذايي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
لعل مقدم

لعل مقدم

زيست شناسي گياهي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
الهامى جوشقان

الهامى جوشقان

اقتصاد | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نوروزى

نوروزى

جغرافيا | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اميرى

اميرى

جغرافيا | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدپور

محمدپور

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سارونى سارا

سارونى سارا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
هاديان فر

هاديان فر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سليمى

سليمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
يوسفيان

يوسفيان

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
تنها

تنها

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سليمى

سليمى

حسابداري | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
تاتار

تاتار

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زيورى

زيورى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عزيزى مقدم

عزيزى مقدم

زمين شناسي | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مترجمي زبان فرانسه | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سبحانى

سبحانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صحراگرد

صحراگرد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دادخواه

دادخواه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
لعل ذكريا

لعل ذكريا

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زيورى

زيورى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نظرزاده حسن اباد فاطمه

نظرزاده حسن اباد فاطمه

صنايع دستي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
بداغ ابادى

بداغ ابادى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي مکانيک | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهدى نژاد

مهدى نژاد

مديريت بازرگاني | دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم تربيتي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
روئين فرد

روئين فرد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كمالى

كمالى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نورى

نورى

مهندسي کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مقدم

مقدم

طراحي صنعتي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
خسروابادى نگار

خسروابادى نگار

طراحي صنعتي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
دانا

دانا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
وحدانى

وحدانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مهندسي عمران | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شرفى

شرفى

اقتصاد | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سياوشى

سياوشى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عباسى سپيده

عباسى سپيده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

مهندسي عمران | دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كاظم زاده

كاظم زاده

مهندسي معماري | دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
برآبادى

برآبادى

مديريت کسب وکارهاي کوچک | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نيك گفتار

نيك گفتار

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
براتى

براتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
تاتار

تاتار

زبان وادبيات عربي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
موسى زاده

موسى زاده

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
فخرنبى

فخرنبى

مهندسي موادومتالورژي | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
جباريان

جباريان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نصرابادى

نصرابادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
اسكندريته

اسكندريته

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قارداشى

قارداشى

مهندسي کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
خراشاهى

خراشاهى

مهندسي موادومتالورژي | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
قويدل سرخ قلعه

قويدل سرخ قلعه

باستان شناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/11/2023 12:06:12 AM
Menu