كبودرآهنگ

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر كبودرآهنگ

محمدى راد

محمدى راد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شاكرى

شاكرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
شيخ بابايى

شيخ بابايى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
چگينى كميل

چگينى كميل

مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ساعدى

ساعدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
ابراهيمى خاور مليكا

ابراهيمى خاور مليكا

روانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
شاوردى

شاوردى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهدى فاطمه

مهدى فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سحاب صادقى

سحاب صادقى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بهرامى

بهرامى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
غلامى آزاد

غلامى آزاد

تاريخ | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حيدرى يزدان نگين

حيدرى يزدان نگين

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سلطانى طلوع

سلطانى طلوع

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شاهوردى زهرا

شاهوردى زهرا

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مسلم خانى

مسلم خانى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مير حسينى وقار

مير حسينى وقار

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهدى

مهدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حضرتى محمد مهدى

حضرتى محمد مهدى

ادبيات نمايشي | دانشگاه دامغان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
مهربانى

مهربانى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مجيد ارسلان

مجيد ارسلان

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بقالى

بقالى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شاهوردى

شاهوردى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
هاشمى موسوى

هاشمى موسوى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آژده مصطفى

آژده مصطفى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سحاب شعبانى

سحاب شعبانى

حقوق | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
احمدى نسب

احمدى نسب

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نجفى

نجفى

روانشناسي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
معينى

معينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
نوروزى

نوروزى

جغرافيا | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
6/8/2023 9:28:35 PM
Menu