سنندج

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر سنندج

احمد حيدرى

احمد حيدرى

مهندسي صنايع | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

9سال کانونی / 164 آزمون

ریاضی
ميركى

ميركى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

6سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
دانا

دانا

تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

8سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
ويسى حرينى

ويسى حرينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
خانى

خانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
صداقت

صداقت

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

7سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
سجادى

سجادى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي کردستان محل خدمت سنندج

6سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
فيضى كاظمى

فيضى كاظمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان محل خدمت بانه

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
على رضايى

على رضايى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي کردستان

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
حسنى صلوات آباد

حسنى صلوات آباد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
ميركى

ميركى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
عذيرى

عذيرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
زرين تاج

زرين تاج

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
صلواتى

صلواتى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
حاجى ميرزايى

حاجى ميرزايى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
شيرزاده

شيرزاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان محل خدمت سقز

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
پرويزى

پرويزى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم- بومي کردستان محل خدمت ديواندره

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
سجادى

سجادى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
سجادى سيدمحمد فربد

سجادى سيدمحمد فربد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
حسامى آذين

حسامى آذين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه کردستان -سنندج

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
الله وردى

الله وردى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
مرادى احسان

مرادى احسان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
على محمدى

على محمدى

مهندسي معماري | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
ناصرى

ناصرى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
احمديارى

احمديارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
منتشلو

منتشلو

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
شيرزادى

شيرزادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
خالديان

خالديان

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

حسابداري | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
عليزاده

عليزاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
نادرويسى

نادرويسى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
ميكائيلى سنا

ميكائيلى سنا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان محل خدمت سرواباد

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
خالديان

خالديان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان محل خدمت بانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
رسول نژاد

رسول نژاد

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

5سال کانونی / 62 آزمون

زبان
سليمانى

سليمانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
محمدمرادى محمد

محمدمرادى محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
خدامرادى پدرام

خدامرادى پدرام

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
زندى ناوگران

زندى ناوگران

جامعه شناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
شريعتى

شريعتى

حسابداري | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رستمى ميلاد

رستمى ميلاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
قادرمرزى

قادرمرزى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان محل خدمت دهگلان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
شاهنظرى

شاهنظرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

علوم وصنايع غذايي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
شريعتى

شريعتى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
كريمى نسب

كريمى نسب

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
زندى پرهام

زندى پرهام

مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
قوامى

قوامى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ترابى

ترابى

مهندسي صنايع | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
شكيبا

شكيبا

حسابداري | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ويسى

ويسى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
گلباغى

گلباغى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حبيب اللهى

حبيب اللهى

روانشناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عطايى

عطايى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
كاكائى

كاكائى

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
هيكلى

هيكلى

روانشناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پورقلى آرش

پورقلى آرش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
پرهيزكار

پرهيزكار

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مقبل

مقبل

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
روحى

روحى

مهندسي مکانيک | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مديريت بازرگاني | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سجادى

سجادى

حسابداري | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فرهيخته

فرهيخته

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عليرضا ئيان

عليرضا ئيان

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ارغوانى

ارغوانى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مرادى دياكو

مرادى دياكو

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خسرويانى بهداد

خسرويانى بهداد

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
عذيرى عليرضا

عذيرى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عباسى پريسا

عباسى پريسا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
زارع رمشتى

زارع رمشتى

حسابداري | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
برزوئى ژينا

برزوئى ژينا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
زمانى دادانه

زمانى دادانه

حسابداري | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
هاشمى

هاشمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قادريان

قادريان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شهابى

شهابى

مهندسي مکانيک | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
وسمانى

وسمانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زندكريمى راشد

زندكريمى راشد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
آلتونى

آلتونى

جامعه شناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
فتاحى

فتاحى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
لطيفى

لطيفى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ممبرى

ممبرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نورى

نورى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فاتحى

فاتحى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ساعدى

ساعدى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ايوبى سيما

ايوبى سيما

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
امينى مهران

امينى مهران

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كريمى كيميا

كريمى كيميا

مهندسي عمران | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
چاره جو آرين

چاره جو آرين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شيخ احمدى

شيخ احمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
اشرفى

اشرفى

مهندسي برق | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ضيائى نقشبندى

ضيائى نقشبندى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فتاحى

فتاحى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قادرمرزى

قادرمرزى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شيخ احمدى

شيخ احمدى

اقتصاد | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زندى

زندى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رضائى سميه

رضائى سميه

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
باتيراس ميلاد

باتيراس ميلاد

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

2سال کانونی / 40 آزمون

زبان
امينى

امينى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي کردستان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بهمنى

بهمنى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ويسى پور

ويسى پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فرهودى مقدم

فرهودى مقدم

زيست فناوري | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زندى باغچه مريم

زندى باغچه مريم

حسابداري | دانشگاه کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صالحى روژان

صالحى روژان

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مجيدى احسان

مجيدى احسان

پزشکي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

مهندسي معماري | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
اصلانى

اصلانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شاه اويسى محمد

شاه اويسى محمد

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سعيدپور سروش

سعيدپور سروش

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي کردستان محل خدمت سنندج

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خير آبادى

خير آبادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خانى

خانى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خزايى

خزايى

گياه پزشکي | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فاتحى

فاتحى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سليمانى محمد

سليمانى محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
برهانى آرين

برهانى آرين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
على پناه جميله

على پناه جميله

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
قربانى فائزه

قربانى فائزه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كشاورزى

كشاورزى

مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رشادت

رشادت

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
راضى

راضى

مهندسي صنايع | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سعيد منش

سعيد منش

مديريت بازرگاني | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جعفرى رمشتى

جعفرى رمشتى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
معاونى

معاونى

اقتصاد | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
متقى راشين

متقى راشين

حقوق | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
الياسى حامد

الياسى حامد

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمدى عثمان

محمدى عثمان

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فخرزاده مردوخى

فخرزاده مردوخى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان محل خدمت دهگلان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ساعدپناه

ساعدپناه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ميرزائى صلوات آباد

ميرزائى صلوات آباد

علوم تربيتي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
زندى

زندى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قوامى

قوامى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اصلانى

اصلانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

روانشناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
دستگيرى

دستگيرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
گويلى

گويلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
معاذى

معاذى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مهندسي برق | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
فرد

فرد

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ذهنى

ذهنى

اموزش زبان انگليسي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

زبان
معاذى سهراب

معاذى سهراب

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مهرى اميرحسين

مهرى اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
افخم زاده محمدهادى

افخم زاده محمدهادى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
تاژ نگين

تاژ نگين

حقوق | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
مسعودى

مسعودى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صلواتى

صلواتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي مکانيک | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كلامى

كلامى

تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مهربانى

مهربانى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي صنايع | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
زرعلى

زرعلى

اقتصاد | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

روانشناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
وزيرى سيما

وزيرى سيما

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كاويان فرد

كاويان فرد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
دانش خواه

دانش خواه

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شريعتى

شريعتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خاتمى سيده سنا

خاتمى سيده سنا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
افشار

افشار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ديوانبيگى

ديوانبيگى

مهندسي معماري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محمدى سمانى

محمدى سمانى

حسابداري | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مرادى پور

مرادى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
كشكولى

كشكولى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دره وزمى على

دره وزمى على

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ميرانى مائده

ميرانى مائده

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نادريناميوندى

نادريناميوندى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
احمدكرماج

احمدكرماج

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمودپور

محمودپور

حسابداري | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
پرويزى

پرويزى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
حسينى

حسينى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

شيمي محض | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كاسب

كاسب

گياه پزشکي | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صمديان نگين

صمديان نگين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مشهورى

مشهورى

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ديوانبيگى

ديوانبيگى

مهندسي عمران | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سجادى

سجادى

مهندسي انرژي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
شيدا

شيدا

مهندسي برق | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
نقشبندى

نقشبندى

زيست فناوري | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خالديان

خالديان

مهندسي نفت | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
خليلى

خليلى

مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
كشاورزى

كشاورزى

گياه پزشکي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رضاعى

رضاعى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

زبان
محمودى

محمودى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

زبان
مرادى

مرادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
داريوشى دل آرا

داريوشى دل آرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

روانشناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بهمنى

بهمنى

حقوق | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
على محمدى

على محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پيرويسى

پيرويسى

مهندسي عمران | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نظرى

نظرى

حسابداري | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مرادى پارياب

مرادى پارياب

مهندسي عمران | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شريفى سوران

شريفى سوران

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ساعد

ساعد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان محل خدمت قروه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
احمدى شيلان آباد

احمدى شيلان آباد

علوم تربيتي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
هادى قورقى

هادى قورقى

جامعه شناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
آغه ويسى

آغه ويسى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
هادى قورقى

هادى قورقى

جامعه شناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عظيمى فرح

عظيمى فرح

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
گنجى

گنجى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سروريان كمند

سروريان كمند

صنايع دستي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

هنر
ذكريايى شكيلا

ذكريايى شكيلا

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عرفان پور مائده

عرفان پور مائده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

حقوق | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قادريان

قادريان

حقوق | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سبحانى

سبحانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
منصورى هانيس

منصورى هانيس

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان محل خدمت سرواباد

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خانى

خانى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

حسابداري | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جعفرى رمشتى

جعفرى رمشتى

مديريت بازرگاني | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

اقتصاد | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

روانشناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صمدنژاد پارسا

صمدنژاد پارسا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فاتحى

فاتحى

مهندسي پزشکي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ديانت

ديانت

مهندسي معماري | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فرهادى

فرهادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خالدى

خالدى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي برق | دانشگاه کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محبوبى

محبوبى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عامى

عامى

مهندسي صنايع | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
وينسفهان

وينسفهان

علوم ومهندسي اب | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
احمدلو

احمدلو

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
برك

برك

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صمدى نيا

صمدى نيا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كارگر

كارگر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حكمت نيا

حكمت نيا

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهدى

مهدى

فقه شافعي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
وهابى فر

وهابى فر

مهندسي صنايع | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حق شناس

حق شناس

زيست شناسي گياهي | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسمعيل نسب

اسمعيل نسب

علوم ومهندسي اب | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احمدلو

احمدلو

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ارشدى

ارشدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي عمران | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دانا

دانا

مهندسي عمران | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ساعدى

ساعدى

مهندسي نفت | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زارع رمشتى

زارع رمشتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اله ويسى

اله ويسى

مديريت بازرگاني | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نورى

نورى

حسابداري | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جعفرى رمشتى

جعفرى رمشتى

حسابداري | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خوشنوازى

خوشنوازى

مهندسي معماري | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
راشدى

راشدى

مهندسي عمران | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ميرزايى سرابشهرك

ميرزايى سرابشهرك

تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحمتى

رحمتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

علوم کامپيوتر | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جنتى

جنتى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مهندسي برق | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صمديان

صمديان

علوم ومهندسي اب | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جنتى

جنتى

علوم کامپيوتر | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حبيبى

حبيبى

علوم کامپيوتر | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ماملى

ماملى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مصطفوى سحر

مصطفوى سحر

نقاشي | دانشگاه هنرشيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
وكيلى مبين

وكيلى مبين

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدى تلوار

محمدى تلوار

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كنعانيان

كنعانيان

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صلواتى

صلواتى

جغرافيا | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عزيزى

عزيزى

زبان وادبيات کردي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كمانگرپور

كمانگرپور

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خيرآبادى

خيرآبادى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه کردستان -سنندج

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شريف پوريان

شريف پوريان

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كنعانى

كنعانى

گياه پزشکي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رزاقى

رزاقى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي طبيعت | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

مهندسي طبيعت | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مارابى

مارابى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مولانائى

مولانائى

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
لطف پورى

لطف پورى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اله مرادى

اله مرادى

مهندسي برق | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

جغرافيا | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ولى محمدى

ولى محمدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمديان

محمديان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سالارى كمانگر

سالارى كمانگر

فقه شافعي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مراديان

مراديان

مهندسي شيمي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

حقوق | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
امان اللهى

امان اللهى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غفارى شويشه

غفارى شويشه

مهندسي مکانيک | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي برق | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قوشچى

قوشچى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

مهندسي عمران | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
طارى

طارى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عطائى

عطائى

گياه پزشکي | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى سيدمسلم

حسينى سيدمسلم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كريمى مبين

كريمى مبين

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فيضيان حامد

فيضيان حامد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گفتارى

گفتارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خاتمى

خاتمى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم- بومي کردستان محل خدمت ديواندره

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نوراحمدى

نوراحمدى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
حاجى ميرزايى

حاجى ميرزايى

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

علوم تربيتي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بابان

بابان

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آورى

آورى

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ساعدپناه

ساعدپناه

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
على ويسى

على ويسى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بايزيدى

بايزيدى

روانشناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زندكريمى

زندكريمى

مهندسي شيمي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
چتانى

چتانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي شيمي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جواهرى

جواهرى

تاريخ | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نوذرى

نوذرى

مديريت دولتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صحرائى

صحرائى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قياسوند

قياسوند

علوم کامپيوتر | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نقشبندى

نقشبندى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نبوى

نبوى

مديريت بازرگاني | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عزيزى پور

عزيزى پور

شيمي محض | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مقيمى

مقيمى

گياه پزشکي | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

زمين شناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

گياه پزشکي | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رادان

رادان

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رستمى فرزين

رستمى فرزين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان محل خدمت سقز

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فروتن پژوهى

فروتن پژوهى

مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زندكريمى

زندكريمى

حقوق | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
قوامى

قوامى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حيدريان

حيدريان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اورامى پور

اورامى پور

مهندسي عمران | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
گويلى

گويلى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صديق وزيرى

صديق وزيرى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
چاوشى نژاد

چاوشى نژاد

شيمي محض | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فضل اللهى

فضل اللهى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بيگلرى

بيگلرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه مراغه | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
مرادى

مرادى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خالدى

خالدى

مهندسي شيمي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

مهندسي عمران | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خورشيدى

خورشيدى

فقه شافعي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بيگم جانى

بيگم جانى

مهندسي عمران | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي صنايع | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فتحى پور

فتحى پور

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اديبى

اديبى

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زندى

زندى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مشيرپناهى

مشيرپناهى

فقه شافعي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بهرامى

بهرامى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رادان

رادان

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ساعدپناه

ساعدپناه

حقوق | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فتاحى

فتاحى

مهندسي معماري | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ايوبى

ايوبى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بهروزى

بهروزى

مهندسي برق | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
باوفا

باوفا

علوم ومهندسي اب | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شيخ احمدى نيا سيد آروين

شيخ احمدى نيا سيد آروين

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
وهابى

وهابى

روانشناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محمدكريمى

محمدكريمى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

2سال کانونی / 12 آزمون

زبان
رضائى

رضائى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ايوبى

ايوبى

مهندسي صنايع | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شريعتى

شريعتى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حكيمى

حكيمى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قادرمرزى

قادرمرزى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حاجى

حاجى

زبان وادبيات الماني | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
فرخ مرادى

فرخ مرادى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رسولى

رسولى

فيزيک | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
غربى

غربى

مهندسي صنايع | دانشگاه کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مردوخ پور

مردوخ پور

مهندسي مکانيک | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

مهندسي معدن | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ظهورى

ظهورى

مهندسي عمران | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ويسيان

ويسيان

مهندسي معدن | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
على رمائى

على رمائى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سلطان پناه

سلطان پناه

مهندسي معدن | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شيخله

شيخله

فيزيک | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
صوفى

صوفى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بطى

بطى

مهندسي طبيعت | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
گنجعلى

گنجعلى

حقوق | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رضايى سروش

رضايى سروش

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كهزادى

كهزادى

مهندسي مکانيک | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اله مرادى

اله مرادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
خاتمى

خاتمى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

زيست فناوري | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سهراب نژاد

سهراب نژاد

مهندسي برق | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اسفنديارى

اسفنديارى

علوم ورزشي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سورسورى

سورسورى

علوم کامپيوتر | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اعظمى

اعظمى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پركاليان

پركاليان

مترجمي زبان عربي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
گفتارى

گفتارى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بابا ويسى اكبر آباد

بابا ويسى اكبر آباد

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه کردستان -سنندج

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عنايتى

عنايتى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سروريان

سروريان

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
نصرتى

نصرتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
على اصغرى

على اصغرى

مهندسي عمران | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
خزدوزى

خزدوزى

حسابداري | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
شريفيان

شريفيان

مهندسي عمران | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سروريان

سروريان

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
آريانژاد

آريانژاد

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

زبان
گرامى

گرامى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
شريفى

شريفى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صيدى

صيدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شيخ احمدى

شيخ احمدى

مهندسي معماري | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ويسمريدى

ويسمريدى

مهندسي برق | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حسينى صداقت

حسينى صداقت

علوم کامپيوتر | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مجيدى

مجيدى

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نورمحمدى

نورمحمدى

مديريت بازرگاني | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
قنسول

قنسول

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
اركان

اركان

مهندسي مکانيک | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
واحديان

واحديان

شيمي محض|دانشگاه کردستان -سنندج

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اسكندرنژاد

اسكندرنژاد

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
فيضى

فيضى

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه اروميه

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
اداك

اداك

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
علوى زاده

علوى زاده

مهندسي عمران | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/11/2023 12:16:21 AM
Menu