اقليد

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر اقليد

طيبى نژاد مهدى

طيبى نژاد مهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
مختارى مريم

مختارى مريم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

6سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
قدسى

قدسى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
دانا

دانا

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
قلندرى محمدرضا زهرا

قلندرى محمدرضا زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
رضايى عرب

رضايى عرب

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال دوم / روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رضايى عرب مريم

رضايى عرب مريم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مصطفوى

مصطفوى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
برومند

برومند

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پاسدارزاده

پاسدارزاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي فارس / فرهنگيان

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
عابدينى

عابدينى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|مرکزاموزش عالي استهبان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ظهيرى محدثه

ظهيرى محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كوثرى احمدرضا

كوثرى احمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محقق حميدرضا

محقق حميدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ميرقدرى متين

ميرقدرى متين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدى عليرضا

محمدى عليرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسامى

حسامى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دهقانى آواره محمد

دهقانى آواره محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نيكوبخت على

نيكوبخت على

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي فارس / فرهنگيان

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
دهقانى محمد

دهقانى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم-بومي فارس - تعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشکي جهرم / مناطق محروم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اجتماعى سده

اجتماعى سده

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدپور

احمدپور

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شريفى نگار

شريفى نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خدامى

خدامى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
وفايى

وفايى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
چام

چام

علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
آقامحمدى

آقامحمدى

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مشترى

مشترى

روانشناسي|مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

علوم مهندسي|مرکزاموزش عالي شهرضا / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مراد پور

مراد پور

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جمشيدى

جمشيدى

مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
خيرانديش

خيرانديش

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
خدامى

خدامى

امار|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
پارسا

پارسا

حسابداري|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/30/2023 10:19:20 PM
Menu