مريوان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر مريوان

رازدار

رازدار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه / ظرفيت مازاد

8سال کانونی / 150 آزمون

تجربی
سجادى آرمان

سجادى آرمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-بومي کردستان / مناطق محروم

8سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
برخان

برخان

کتابداري درشاخه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

7سال کانونی / 132 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

6سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
طاوسى پور

طاوسى پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
چورى

چورى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه / روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

ریاضی
پزشكيان

پزشكيان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
فتحى اميد

فتحى اميد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
آشنا

آشنا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
خوش بيان

خوش بيان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
محمودى هيمن

محمودى هيمن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-بومي کردستان / مناطق محروم

6سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
سعدى

سعدى

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
قمرى

قمرى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
مملك

مملك

مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
نورى

نورى

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
هوشيار

هوشيار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
خزروان

خزروان

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
تازيك

تازيك

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
سبحانى

سبحانى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
غفورى فرد سيد آرمين

غفورى فرد سيد آرمين

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
شفيع زاده چنور

شفيع زاده چنور

علوم تربيتي|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
ويسى

ويسى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
دانشور

دانشور

شيمي محض|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
ازمل

ازمل

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
هدايتى الهه

هدايتى الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-بومي کردستان / مناطق محروم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
احمدى كارزان

احمدى كارزان

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رسايى يادگار

رسايى يادگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محمودزاده

محمودزاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
محمدى ديار

محمدى ديار

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
گل محمدى

گل محمدى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شبرندى

شبرندى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
قبادى

قبادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک-محل تحصيل دانشکده پرستاري اراک / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
آذرى

آذرى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

زبان
مردوخى

مردوخى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
كنعانى

كنعانى

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رحمانى مقدم

رحمانى مقدم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
محمديانى

محمديانى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خسرويان كژوان

خسرويان كژوان

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
قسيمى

قسيمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بزرگ منش

بزرگ منش

علوم تربيتي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
پايدار

پايدار

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شافعى نسب صهيب

شافعى نسب صهيب

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
محمودى راشد

محمودى راشد

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رشيدى

رشيدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كهنه پوشى

كهنه پوشى

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج-بومي استان کردستان / مناطق محروم

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رستاد

رستاد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نحوى

نحوى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
امين پور

امين پور

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اخگر

اخگر

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ربيعى

ربيعى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
باژيان

باژيان

مهندسي نفت|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
منوچهرى

منوچهرى

مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج-بومي استان کردستان / مناطق محروم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ديودار

ديودار

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قادرى ثنا

قادرى ثنا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

زبان
حيدرپور

حيدرپور

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

علوم کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مردوخى

مردوخى

شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
باسامى

باسامى

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
خوش

خوش

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فتاحى

فتاحى

علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
قادرى

قادرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شمسى

شمسى

فقه وحقوق شافعي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
دشتى

دشتى

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ويسى تبار عبدالباسط

ويسى تبار عبدالباسط

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خانى محمد

خانى محمد

صنايع دستي|دانشگاه هنراصفهان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

هنر
شوكتى آراس

شوكتى آراس

مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ارژنگى گلاويژ

ارژنگى گلاويژ

حسابداري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رحيمى پناه ميلاد

رحيمى پناه ميلاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حكيمى

حكيمى

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حبيبى

حبيبى

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فتحى

فتحى

علوم کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كهنه پوشى

كهنه پوشى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زيبايى

زيبايى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اخرتى

اخرتى

مهندسي معماري|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
وحيدى

وحيدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خدادوست

خدادوست

علوم ومهندسي اب|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اطاعتى

اطاعتى

مديريت بازرگاني|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي معماري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جسيمى

جسيمى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
الهى

الهى

علوم ورزشي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
گورانى

گورانى

باستان شناسي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رستمى

رستمى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج-بومي کردستان / مناطق محروم

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
قسيمى

قسيمى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مديريت بازرگاني|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
الياسى

الياسى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تاخته

تاخته

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مصطفى

مصطفى

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بابايى بشرى

بابايى بشرى

روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بادفر محمد

بادفر محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ادواى

ادواى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
چمنى

چمنى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فلاحى

فلاحى

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج-بومي کردستان / مناطق محروم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
امينى

امينى

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اازغ

اازغ

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نقشبندى

نقشبندى

مهندسي معماري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پارسا

پارسا

علوم سياسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بزرگ منش

بزرگ منش

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ويسى پور

ويسى پور

زبان وادبيات کردي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شكيبا

شكيبا

جغرافيا|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مينوئى

مينوئى

شيمي محض|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ادواى

ادواى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ربانى

ربانى

مديريت بازرگاني|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پيرخضرانيان

پيرخضرانيان

فرش|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
ازغ

ازغ

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دارويشى

دارويشى

فقه شافعي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بازيار

بازيار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

مهندسي معماري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
دين پژوه

دين پژوه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نامور

نامور

شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دادگستر

دادگستر

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
روخنده

روخنده

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رحمانى

رحمانى

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اداك

اداك

مديريت بازرگاني|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
وطن دوست

وطن دوست

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رستميان

رستميان

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

علوم مهندسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه کردستان -سنندج-بومي کردستان / مناطق محروم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
الياسى شيوا

الياسى شيوا

حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
راهنورد

راهنورد

مديريت بازرگاني|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
احسانى محمد

احسانى محمد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان-بومي کردستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
بامه آكو

بامه آكو

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اژدرى

اژدرى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
روخنده

روخنده

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
دادرس سيدمحمد

دادرس سيدمحمد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
قسيمى

قسيمى

مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
داردان

داردان

مهندسي شيمي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

کتابداري درشاخه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/8/2023 11:39:10 AM
Menu