رفسنجان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر رفسنجان

اسمعيلى مرجى

اسمعيلى مرجى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

8سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
جمالى پاقلعه نجمه

جمالى پاقلعه نجمه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-بومي استان کرمان / فرهنگيان

8سال کانونی / 116 آزمون

انسانی
رضا زاده شهربابك

رضا زاده شهربابك

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
بيات ابوالفضل

بيات ابوالفضل

مهندسي شيمي|دانشگاه شيراز / روزانه

7سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
ابراهيم پور

ابراهيم پور

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
رستمى پور على اباد

رستمى پور على اباد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
بيضائى سيده فائزه

بيضائى سيده فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
جمالى پاقلعه زهرا

جمالى پاقلعه زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / نوبت دوم

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
فدايى زاده سوفيا

فدايى زاده سوفيا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
حسينى داوران

حسينى داوران

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
عسكرى حصنى

عسكرى حصنى

زبان چيني|دانشگاه اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

زبان
كرمى

كرمى

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
حسينى فاطمه

حسينى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
دره كردى

دره كردى

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
جمالى پاقلعه

جمالى پاقلعه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رياحى

رياحى

مهندسي برق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
حشمتى رفسنجانى

حشمتى رفسنجانى

دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
تقى زاده

تقى زاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نوروزيان رستم اباد نسيم

نوروزيان رستم اباد نسيم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اسدالله زاده

اسدالله زاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فتحى پيش استا اعظم

فتحى پيش استا اعظم

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

3سال کانونی / 50 آزمون

زبان
رنجبر

رنجبر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پورطالبى نوشين

پورطالبى نوشين

مهندسي برق|دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
فرهنگ

فرهنگ

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فاتحى مرج زهرا

فاتحى مرج زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
محبوبى راد

محبوبى راد

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

مهندسي عمران|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
حسينى رنجبر

حسينى رنجبر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فتوحى چنار

فتوحى چنار

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عليزاده عصارى اميرارسلان

عليزاده عصارى اميرارسلان

مهندسي صنايع|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
عودى

عودى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رمضانى نژاد خليل ابادى

رمضانى نژاد خليل ابادى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مزارعى

مزارعى

مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
زين الدينى ريسه

زين الدينى ريسه

حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
احسانى مقدم

احسانى مقدم

زبان وادبيات عربي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
صاحبى

صاحبى

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ميرزاعليان

ميرزاعليان

زبان وادبيات عربي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
حجتى مقدم عليرضا

حجتى مقدم عليرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اسماعيل زاه مرضيه

اسماعيل زاه مرضيه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خوشحالى

خوشحالى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رحمانى زاده مريم

رحمانى زاده مريم

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
محمودآقايى

محمودآقايى

مهندسي شيمي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
بهزادى شهربابك صالح

بهزادى شهربابك صالح

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پورمحمدعلى

پورمحمدعلى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عظيمى فائزه

عظيمى فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اشرفى زاوگى

اشرفى زاوگى

مهندسي عمران|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ابوئى قائميه

ابوئى قائميه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شاه حسينى فائزه

شاه حسينى فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده مصطفى

اسماعيل زاده مصطفى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حيدرى هرمزابادى

حيدرى هرمزابادى

مهندسي عمران|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
اسداللهى

اسداللهى

حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
تقى نژاد

تقى نژاد

مديريت صنعتي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
على بيگى

على بيگى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / نوبت دوم

3سال کانونی / 26 آزمون

زبان
معمارزاده

معمارزاده

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ميرزايى خليل آبادى

ميرزايى خليل آبادى

زمين شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

اقتصاداسلامي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسنى ملك ابادى

حسنى ملك ابادى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پيرصادقى

پيرصادقى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عسكرى فائزه

عسكرى فائزه

حقوق|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
احمديان رنجبر

احمديان رنجبر

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جوانشاه

جوانشاه

شيمي کاربردي|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
احمدى تاج ابادى محمدامين

احمدى تاج ابادى محمدامين

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
باقرى كفاش

باقرى كفاش

مهندسي شيمي|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
وهاب زاده

وهاب زاده

روانشناسي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ابراهيمى پوركانى

ابراهيمى پوركانى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خراسانى پاريزى

خراسانى پاريزى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سالارى ريحانه

سالارى ريحانه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اكبرى مقدم

اكبرى مقدم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صادقى جنت اباد

صادقى جنت اباد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شمسى

شمسى

مهندسي معدن|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كدخدازاده

كدخدازاده

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رياحى

رياحى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسداللهى عيش ابادى

اسداللهى عيش ابادى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسن شاهى راويز

حسن شاهى راويز

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زينلى زاده رضوان

زينلى زاده رضوان

حقوق|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عسكرى زاده مسعود

عسكرى زاده مسعود

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جمالى رحمت ابادى

جمالى رحمت ابادى

روانشناسي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پهلوان زاده

پهلوان زاده

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسماعيلى شهرداد

اسماعيلى شهرداد

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زينلى زاده مريم

زينلى زاده مريم

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پورجهانشاه دنيا

پورجهانشاه دنيا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي عمران|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ناظرى نژاد

ناظرى نژاد

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عبدلى مسينان

عبدلى مسينان

حقوق|دانشگاه شيراز / سوابق تحصيلي مجازي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
امراللهى پورشيرازى

امراللهى پورشيرازى

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رحيمى مهدى اباد محمدرضا

رحيمى مهدى اباد محمدرضا

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
طهماسبى فر ستايش

طهماسبى فر ستايش

فيزيک|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حيدرى پور

حيدرى پور

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان-بومي استان کرمان / مناطق محروم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ابراهيمى نسب

ابراهيمى نسب

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه يزد / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
مقصودى محمد

مقصودى محمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سبحانى محمدامين

سبحانى محمدامين

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كريمى افشار زهرا

كريمى افشار زهرا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسينى رضاابادى

حسينى رضاابادى

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نبه الهدائى

نبه الهدائى

مهندسي مکانيک|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خانى

خانى

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اسماعيلى نسب على

اسماعيلى نسب على

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حسينى رفسنجانى

حسينى رفسنجانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ميركى تاج ابادى

ميركى تاج ابادى

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فارسى

فارسى

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بمانادى پاريزى فائزه

بمانادى پاريزى فائزه

حقوق|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ولى زاده فاطمه

ولى زاده فاطمه

حقوق|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
فلاح محمدصالح

فلاح محمدصالح

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رحيمى پور

رحيمى پور

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شريف ابادى

شريف ابادى

مهندسي مکانيک|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمدزاه

محمدزاه

مهندسي صنايع|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بشكوهى

بشكوهى

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ايوبى

ايوبى

روانشناسي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مهندسي پزشکي|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
عابدينى كورگه اى

عابدينى كورگه اى

زبان روسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
هاشمى بهمن اباد

هاشمى بهمن اباد

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
على بيگى

على بيگى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/9/2023 6:19:00 PM
Menu