فيض آبادتربت حيدريه

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر فيض آبادتربت حيدريه

اسماعيل زاده الياس

اسماعيل زاده الياس

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسنى دوغ آبادى على

حسنى دوغ آبادى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسينى احسان

حسينى احسان

مهندسي عمران / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رمضانى احمدآبادى رضا

رمضانى احمدآبادى رضا

مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
وفائى

وفائى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

حقوق / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
على پور

على پور

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حيدربيگى

حيدربيگى

حقوق / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عباس زاده زهرا

عباس زاده زهرا

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
آذرى

آذرى

مهندسي معماري / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بصير

بصير

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
6/9/2023 3:59:06 AM
Menu