كاشمر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر كاشمر

نخعى

نخعى

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
نادريان

نادريان

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
محمدحسينى قلعه بالا

محمدحسينى قلعه بالا

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
آبدار فاطمه

آبدار فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
زارع ايورى

زارع ايورى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
يعقوب زاده حامد

يعقوب زاده حامد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
كاظمى نوزن عرفان

كاظمى نوزن عرفان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
جوادى سبحان

جوادى سبحان

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
الهى نصرآباد

الهى نصرآباد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
بوستانى

بوستانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
آگاهى

آگاهى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
قالى بافان

قالى بافان

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محبتى

محبتى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
توكلى خليل آباد

توكلى خليل آباد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فياض

فياض

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شاكرى كندرى

شاكرى كندرى

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عابدى على

عابدى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
محمدحسينى عليرضا

محمدحسينى عليرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رحمت آبادى ثانى صادق

رحمت آبادى ثانى صادق

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
صمديان زهرا

صمديان زهرا

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
نخعى

نخعى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

حسابداري / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پيغمبرى مهدى

پيغمبرى مهدى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
طاحونى

طاحونى

علوم تغذيه / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
منيرى يونس

منيرى يونس

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مراديان

مراديان

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شمس كندرى

شمس كندرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ميرجردوى

ميرجردوى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نيلوفرى

نيلوفرى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
جبارى

جبارى

مهندسي برق / دانشگاه بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
مازنى

مازنى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
براتى

براتى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پيشداد

پيشداد

روانشناسي / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
دانشمند

دانشمند

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
گنجعلى شاهى نوغانى مهسا

گنجعلى شاهى نوغانى مهسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شارعى

شارعى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
آوخ

آوخ

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
منوچهرى

منوچهرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اسماعيل پور عليرضا

اسماعيل پور عليرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ابراهيميان

ابراهيميان

مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
شبانى

شبانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شادمرادى

شادمرادى

مهندسي اپتيک وليزر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
حسينى فائزه

حسينى فائزه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بيرجندى

بيرجندى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آسوده

آسوده

علوم کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
يوسفيان ايورى

يوسفيان ايورى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ستوده فدافن حميدرضا

ستوده فدافن حميدرضا

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
راستگو

راستگو

مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
صانعى

صانعى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پروان

پروان

مهندسي برق / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مرادى مقدم فدافن

مرادى مقدم فدافن

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ضرغامى ريحانه

ضرغامى ريحانه

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دولت خواه

دولت خواه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خليلى مقدم

خليلى مقدم

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ربانى

ربانى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي برق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
جنگجو

جنگجو

مهندسي برق / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
روحى

روحى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
يوسفيان

يوسفيان

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قدرتى

قدرتى

مهندسي توليدات گياهي / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قرشى سيدعلى

قرشى سيدعلى

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
عمرانى

عمرانى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
‌خاك

‌خاك

مهندسي نفت / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
شيدايى

شيدايى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اسكندرى تربقان

اسكندرى تربقان

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
معاون هاشمى

معاون هاشمى

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
احمدپور

احمدپور

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
غفرانى فاطمه

غفرانى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
معقول

معقول

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
افشين

افشين

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شكورى كندرى

شكورى كندرى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
توحيدى

توحيدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

روانشناسي / دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
غضنفرى

غضنفرى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نبوى ثالث

نبوى ثالث

مهندسي شيمي / دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
آسوده تنورچه اميرحسين

آسوده تنورچه اميرحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رمضانى فائزه

رمضانى فائزه

مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حاجتمندطرقى

حاجتمندطرقى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حاتمى كندرى

حاتمى كندرى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زارعى خوشاب ندا

زارعى خوشاب ندا

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
فدوى وحيد

فدوى وحيد

مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ذوقى بندقرائى هادى

ذوقى بندقرائى هادى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
على زاده

على زاده

علوم تربيتي / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
محمدآبادى

محمدآبادى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
يارى

يارى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صفاريان

صفاريان

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ميرابراهيمى

ميرابراهيمى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نجارى

نجارى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نورى خراسانى

نورى خراسانى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ايران دوست

ايران دوست

مهندسي صنايع / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سعادتمند خليل آباد

سعادتمند خليل آباد

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نعمتى

نعمتى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
يوسفى مقدم كلاته شادى بيتا

يوسفى مقدم كلاته شادى بيتا

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
جبراييلى

جبراييلى

مهندسي برق / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
جلالى

جلالى

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
كرمانيان

كرمانيان

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
موسوى نژاد

موسوى نژاد

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مرتضوى نصرآباد

مرتضوى نصرآباد

زيست شناسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
يزدانى محمد

يزدانى محمد

علوم مهندسي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حشمتى

حشمتى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
غلامعلى زاده مقدم

غلامعلى زاده مقدم

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
آرچين

آرچين

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رضانژاد

رضانژاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

4سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قارى

قارى

مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
دربهشتى

دربهشتى

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نورانى

نورانى

مهندسي جنگلداري / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مجرد

مجرد

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
تالى

تالى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
يحيى زاده

يحيى زاده

مديريت بازرگاني / دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قانعى مطلق حميدرضا

قانعى مطلق حميدرضا

مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شهابى

شهابى

حسابداري / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سبحانى كوهسرخى

سبحانى كوهسرخى

مهندسي عمران / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمدحسينى محمد

محمدحسينى محمد

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
آدينه نيا

آدينه نيا

مهندسي معماري / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حيدريان سسفدى

حيدريان سسفدى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شهابى

شهابى

حسابداري / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
يزدى پناه

يزدى پناه

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
شيخى

شيخى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زراعتى احمدرضا

زراعتى احمدرضا

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
غلامى احسان

غلامى احسان

فيزيک / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شبيرى پيمان

شبيرى پيمان

حقوق / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فرقه دانى

فرقه دانى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اسكندرى نصرآباد

اسكندرى نصرآباد

علوم تربيتي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عبدى جالب

عبدى جالب

حقوق / موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
زارعى خوشاب

زارعى خوشاب

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فدائى طاهرى

فدائى طاهرى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خاك

خاك

مديريت صنعتي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
كوهستانى

كوهستانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مديريت بازرگاني / دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زارع زاده

زارع زاده

مهندسي شيمي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
تابش

تابش

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جاويد عبدل آبادى اميرحسين

جاويد عبدل آبادى اميرحسين

مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نژادحاجى فاطمه

نژادحاجى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عظيمى سسفدى

عظيمى سسفدى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مصورى

مصورى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شهابى حميدرضا

شهابى حميدرضا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قرارى عارفى

قرارى عارفى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
يزدانى

يزدانى

مهندسي نفت / موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
آخرت پرست

آخرت پرست

رياضيات وکاربردها / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
باقرى مقدم ازغندى فريبا

باقرى مقدم ازغندى فريبا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسماعيليان

اسماعيليان

مهندسي توليدات گياهي / دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بازرگان محمدجواد

بازرگان محمدجواد

حقوق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فيض عارفى مهدى

فيض عارفى مهدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ولى زاده محمدجواد

ولى زاده محمدجواد

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
به آبادى كبودان

به آبادى كبودان

علوم اقتصادي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
تولائى

تولائى

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اكبرى مقدم

اكبرى مقدم

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مكاريان

مكاريان

رياضيات وکاربردها / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ذبيحى فدافن

ذبيحى فدافن

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شاطى زاده

شاطى زاده

حسابداري / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسن پور على

حسن پور على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اصلاحى

اصلاحى

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شعبانى

شعبانى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شاه مرادى بنده قرائى

شاه مرادى بنده قرائى

مهندسي صنايع / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نعيمى فر

نعيمى فر

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميرزاده

اميرزاده

اماروکاربردها / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قانعى مطلق

قانعى مطلق

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كوهزاد

كوهزاد

مهندسي فضاي سبز / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كريمى زاده

كريمى زاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه زابل / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
انعامى مهدى

انعامى مهدى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدزاده

محمدزاده

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غيرتمند

غيرتمند

زبان وادبيات فرانسه / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
كريمى احمدآبادى

كريمى احمدآبادى

علوم تربيتي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
درى

درى

مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دوديان

دوديان

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
برمكى كندرى

برمكى كندرى

مهندسي صنايع / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مشهدى

مشهدى

علوم تغذيه / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شيرزاد

شيرزاد

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اكبرى داغى

اكبرى داغى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خوشدل بختيارى

خوشدل بختيارى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شريعت

شريعت

علوم قران وحديث / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حاجى زاده

حاجى زاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نصرتى

نصرتى

علوم اقتصادي / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

علوم اقتصادي / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شجاعى مقدم

شجاعى مقدم

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نژادرمضان

نژادرمضان

زيست شناسي / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرادى نسوان

مرادى نسوان

مهندسي گياه پزشکي / موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسلامى مقدم

اسلامى مقدم

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
باباغيبى ازغندى

باباغيبى ازغندى

علوم کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نخعى

نخعى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عشرتى

عشرتى

حسابداري / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نصرآبادى

نصرآبادى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
على زاده ثانى

على زاده ثانى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فكورى مائده

فكورى مائده

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
تيمورى مصطفى

تيمورى مصطفى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نجف پور اوندرى سعيد

نجف پور اوندرى سعيد

مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حاجى جمهورى

حاجى جمهورى

حسابداري / مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
لشكرى

لشكرى

مهندسي کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نخعى

نخعى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حق سالار فدافن

حق سالار فدافن

جغرافيا / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
استوارنقابى

استوارنقابى

علوم کامپيوتر / مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
موسى زاده

موسى زاده

کتابداري درشاخه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اكبرى هدكى

اكبرى هدكى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
غم خوار

غم خوار

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عابديان

عابديان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حاجى نيا

حاجى نيا

مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي شيمي / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جمهورى

جمهورى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سالارى مصطفى

سالارى مصطفى

مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
قدسى محمديه

قدسى محمديه

زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
ارغوانى فرد

ارغوانى فرد

باستان شناسي / دانشگاه نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حسينى نژاد

حسينى نژاد

روابطعمومي / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حاجى نژاد

حاجى نژاد

مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
معصوم زاده

معصوم زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رستگار منش

رستگار منش

مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
آذرآئين ابوالفضل

آذرآئين ابوالفضل

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
اصغرى

اصغرى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
شهابى فرگى

شهابى فرگى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
طلوعى فروتقه

طلوعى فروتقه

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
5/28/2023 7:09:33 AM