سنندج

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر سنندج

هنردان

هنردان

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

10سال کانونی / 171 آزمون

ریاضی
رخزاد

رخزاد

مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

8سال کانونی / 154 آزمون

ریاضی
محمدى شايان

محمدى شايان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
شارقى

شارقى

مهندسي معماري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

8سال کانونی / 113 آزمون

ریاضی
عزيزى سارينا

عزيزى سارينا

مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

6سال کانونی / 112 آزمون

ریاضی
محمدى نويد

محمدى نويد

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج / تربيت معلم-بومي استان کردستان

6سال کانونی / 110 آزمون

ریاضی
محبوبى

محبوبى

مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

ریاضی
الله ويسى

الله ويسى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
برازنده

برازنده

مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
بايزيدى

بايزيدى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
سليمى زند

سليمى زند

حسابداري / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

5سال کانونی / 87 آزمون

انسانی
طاووسى

طاووسى

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
زندى پويا

زندى پويا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
انصارى

انصارى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

6سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
خوشيار

خوشيار

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
معاذى

معاذى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

8سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
ابراهيمى سهند

ابراهيمى سهند

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
مارابى

مارابى

دامپزشکي / دانشگاه اروميه / روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
زندكريمى

زندكريمى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
صداقت

صداقت

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
رنج پرور

رنج پرور

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
خيمه دوزى

خيمه دوزى

مهندسي شيمي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
بنفشى

بنفشى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
غربى

غربى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
خالديان

خالديان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

مهندسي معماري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
مارابى نيما

مارابى نيما

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
مشهدى بابايى

مشهدى بابايى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
شيرمحمدى

شيرمحمدى

دامپزشکي / دانشگاه تبريز / شبانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
اسدالله زاده

اسدالله زاده

مهندسي شيمي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
بزرگ اميد

بزرگ اميد

روانشناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مروتى آنيتا

مروتى آنيتا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
سالارفاتحى فريد

سالارفاتحى فريد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ساعدى

ساعدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نورمحمدى وحيد

نورمحمدى وحيد

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
موسوى صفاخانه

موسوى صفاخانه

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
خزپوش

خزپوش

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
صمدى

صمدى

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
گفتارى

گفتارى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مطلبى

مطلبى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مجيدى

مجيدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نيازى الميرا

نيازى الميرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
پيك

پيك

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
كنعانى

كنعانى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
مالك

مالك

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ملكى ايمان

ملكى ايمان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
پروا

پروا

علوم کامپيوتر / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
شيرزاده ميلاد

شيرزاده ميلاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
امجدى

امجدى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
برازى

برازى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ويسى

ويسى

مهندسي عمران / دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
فضلى

فضلى

مهندسي صنايع / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
شيخ اسمعيلى

شيخ اسمعيلى

تکنولوژي پزشکي هسته اي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نجفى فرزام

نجفى فرزام

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
صيدى

صيدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مظفرى

مظفرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري اراک

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مردانى

مردانى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
امانى

امانى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
جبرئيلى

جبرئيلى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عبدى هاوژين

عبدى هاوژين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زندى فر

زندى فر

مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
طهماسبى

طهماسبى

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
مراديانى

مراديانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عنايتى فريد

عنايتى فريد

مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
دباغ

دباغ

دامپزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ويسى

ويسى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
تركمندى محمدشاهين

تركمندى محمدشاهين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حفصى كردستانى

حفصى كردستانى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
صحافى

صحافى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
كريمى زاده

كريمى زاده

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
معتمد وزيرى

معتمد وزيرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
كرمى نياز

كرمى نياز

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فرزين پور

فرزين پور

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زرين

زرين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ملايى رومينا

ملايى رومينا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عمويى

عمويى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فرخى

فرخى

مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
زينت گرى

زينت گرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زارع

زارع

علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمدى ثنا

محمدى ثنا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
هوشيار

هوشيار

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فاضل نژاد

فاضل نژاد

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
خضرى

خضرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سوارى سارينا

سوارى سارينا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محمدى شيرين

محمدى شيرين

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج / تربيت معلم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
بابان زاده رضا

بابان زاده رضا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قانعى

قانعى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پرگال

پرگال

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نادر محمودى

نادر محمودى

علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ميراحمدى آرمين

ميراحمدى آرمين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آقا محمدى

آقا محمدى

دامپزشکي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ربيعى

ربيعى

حسابداري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
فيضى

فيضى

مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

5سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
باسامى

باسامى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
شهامت

شهامت

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قاسميان

قاسميان

کتابداري درشاخه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محسن پور

محسن پور

دامپزشکي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمد زاده

محمد زاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
يارى

يارى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شيخ احمدى

شيخ احمدى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قماشى

قماشى

علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

5سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
چراغى مجتبى

چراغى مجتبى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عبداللهى آريا

عبداللهى آريا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
امينى

امينى

مهندسي نفت / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي نفت / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نادرى

نادرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اسكندرى زانيار

اسكندرى زانيار

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سبحانى

سبحانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

روانشناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
جراحى

جراحى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
گازرانى

گازرانى

مهندسي معماري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
كريمى مقدم

كريمى مقدم

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نصيرى هانيس

نصيرى هانيس

تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سرفرازى حميد

سرفرازى حميد

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
آقا جانى

آقا جانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي شيمي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
زندى

زندى

مديريت بازرگاني / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
افضلى عرفان

افضلى عرفان

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مرادپور بابك

مرادپور بابك

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
گلى سميرا

گلى سميرا

مهندسي عمران / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
يونسى

يونسى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
برخان

برخان

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج / تربيت معلم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
يارى

يارى

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
خشنود

خشنود

مهندسي معماري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اسدى سيدآلان

اسدى سيدآلان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رنجبرى

رنجبرى

مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
اصلانى

اصلانى

مهندسي ايمني / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رسول پور

رسول پور

مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ميرزائى

ميرزائى

مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
زندى

زندى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عزيز

عزيز

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خدرى

خدرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بهمنى

بهمنى

زيست فناوري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سرفرازيان

سرفرازيان

زيست شناسي گياهي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
تورانى

تورانى

مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سفاحى

سفاحى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ساعدى

ساعدى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ساعد آروين

ساعد آروين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بابايى

بابايى

مهندسي شيمي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حبيبى

حبيبى

مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نقشبندى

نقشبندى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محمدى شيرين

محمدى شيرين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
هاشمى نيا

هاشمى نيا

مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

تکنولوژي پزشکي هسته اي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خالدى

خالدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قوامى

قوامى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رحيمى دره باغ

رحيمى دره باغ

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي معماري / دانشگاه کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
انصارى

انصارى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
تهاجمى

تهاجمى

مهندسي نفت / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
جليلى

جليلى

علوم کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عزيزآمان

عزيزآمان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شاه اويسى

شاه اويسى

حسابداري / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
درستكار

درستكار

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سرورى

سرورى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

حسابداري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مبشرى

مبشرى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
هنرآوازى

هنرآوازى

مهندسي نفت / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
زرنشان

زرنشان

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / مناطق محروم-بومي استان کردستان

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كشكولى

كشكولى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
نيكومنش

نيكومنش

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ملك الاكلامى ناصرى

ملك الاكلامى ناصرى

مهندسي صنايع / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
على خانى

على خانى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حدودى

حدودى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نورى

نورى

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سميعى

سميعى

مهندسي نفت / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
اسدزاده

اسدزاده

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رزمان

رزمان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
حسين پناهى

حسين پناهى

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / مجازي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رحيمى فاطمه

رحيمى فاطمه

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پيره

پيره

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بهرام نژاد

بهرام نژاد

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج / تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
روحى

روحى

علوم کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
تكيه خواه سيد محمد رضا

تكيه خواه سيد محمد رضا

حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ايوبى اميرآباد

ايوبى اميرآباد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مشرفى

مشرفى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
يونسى

يونسى

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ارشدى

ارشدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شكرى

شكرى

فيزيک / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ناصرى

ناصرى

مهندسي شيمي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سيفى

سيفى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قريشى

قريشى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
علائى ساريه

علائى ساريه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
افضلى داود

افضلى داود

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج / تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
زرى ژوان

زرى ژوان

زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
فيروزى

فيروزى

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي معماري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فلاحى

فلاحى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بگوند

بگوند

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه تبريز / شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دولتيارى يسرا

دولتيارى يسرا

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج / تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
زرين بيان راحله

زرين بيان راحله

مهندسي معماري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صفرى سارا

صفرى سارا

مهندسي شيمي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فياضى

فياضى

مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
منصورى

منصورى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / مجازي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
يارعلى

يارعلى

مهندسي برق / دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسامى

حسامى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رضوى

رضوى

زمين شناسي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ظريف

ظريف

اقتصادکشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خواهش سوما

خواهش سوما

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج / تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قربانى سيدمظهر

قربانى سيدمظهر

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رضاقلى

رضاقلى

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم / تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
هاجى

هاجى

مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سيف پناهى

سيف پناهى

جغرافيا / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نصيرى فر

نصيرى فر

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسنه

حسنه

فقه شافعي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
والى زاده اردلان

والى زاده اردلان

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مولانى

مولانى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كنعانى

كنعانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اسدنژاد

اسدنژاد

علوم کامپيوتر / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

مهندسي مکانيک / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
امانى

امانى

علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
افتقار

افتقار

مديريت صنعتي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پوريا مهرسا

پوريا مهرسا

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ضياء الدينى روژان

ضياء الدينى روژان

نقاشي / دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
ساعدى

ساعدى

مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صيادى

صيادى

مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
غزلى

غزلى

مهندسي معماري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
آجيلى

آجيلى

فقه شافعي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
كيانى

كيانى

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
همتى

همتى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نادزى باغبانى

نادزى باغبانى

مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بختيارى

بختيارى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
وكيلى

وكيلى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پركاليان

پركاليان

زمين شناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نورى فريد

نورى فريد

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي / دانشگاه دامغان / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

هنر
قناعت سارا

قناعت سارا

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قادرى

قادرى

مهندسي برق / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رسولى

رسولى

فقه شافعي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
لطفى

لطفى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صنعتى

صنعتى

مهندسي شيمي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فروزنده

فروزنده

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فتحى يونسى

فتحى يونسى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حاتمى

حاتمى

مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سيجانيونيان

سيجانيونيان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قصلانى

قصلانى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زندى

زندى

علوم ومهندسي خاک - دانشگاه کردستان -سنندج

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شهسوارى

شهسوارى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صالحى صاحب

صالحى صاحب

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شهابى

شهابى

مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جعفرى رمشتى

جعفرى رمشتى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قانعى

قانعى

مديريت جهانگردي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ايمان زاده

ايمان زاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قبادى

قبادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رحمتى

رحمتى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دارايى

دارايى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمودى كردستانى

محمودى كردستانى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سورى

سورى

کتابداري درشاخه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي فضاي سبز / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى فريده

حسينى فريده

فقه شافعي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رضايى مهسا

رضايى مهسا

نقاشي / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
رستمى پيام

رستمى پيام

مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج / تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رشيدى

رشيدى

زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
الياسى

الياسى

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز / تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ميرزامرادى

ميرزامرادى

علوم تربيتي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ميراحمدى

ميراحمدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مصطفايى نژاد

مصطفايى نژاد

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فلاح

فلاح

زمين شناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدهمدان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ساعدپناه كوثر

ساعدپناه كوثر

مهندسي معدن / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ذكريايى نسب

ذكريايى نسب

حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ذكريايى نژاد

ذكريايى نژاد

مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

روانشناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

روانشناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

مديريت بازرگاني / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمديان

محمديان

مهندسي معماري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدى خواه

محمدى خواه

مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شريعتى

شريعتى

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مظهرى

مظهرى

علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زنورى

زنورى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مهندسي فضاي سبز / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
موسيوند

موسيوند

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضوان فر

رضوان فر

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسدى اسرا

اسدى اسرا

حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نورى پژمان

نورى پژمان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جهانگيرى سينا

جهانگيرى سينا

حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
قلى زاده گردرودبار

قلى زاده گردرودبار

روزنامه نگاري / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فرازى

فرازى

مهندسي عمران / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

علوم تربيتي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
امينى

امينى

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ساعدموچشى

ساعدموچشى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مينايى

مينايى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
لطيفى

لطيفى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قادرى كره سى

قادرى كره سى

مهندسي برق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سليمى

سليمى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

زيست فناوري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ادب آموز

ادب آموز

رياضيات وکاربردها / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مرادى كامران

مرادى كامران

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بهنورد

بهنورد

روانشناسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صيدى

صيدى

مهندسي صنايع / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فتحى

فتحى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محيى

محيى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زندى باغچه مريم

زندى باغچه مريم

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / مجازي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پورقباد

پورقباد

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دهزنى رمان

دهزنى رمان

حقوق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ناصرى ثنا

ناصرى ثنا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مردانى

مردانى

مهندسي شيمي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بيانى

بيانى

مهندسي برق / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زمانى فر

زمانى فر

مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عليخانى

عليخانى

مهندسي معماري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بدروديان

بدروديان

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

مهندسي صنايع / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اعتماد

اعتماد

مهندسي مکانيک / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / شبانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
على نژاد

على نژاد

علوم ومهندسي اب / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پشانى

پشانى

زيست فناوري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حاجى

حاجى

زيست فناوري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

اقتصادکشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بنى بشر

بنى بشر

اماروکاربردها / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قادرى

قادرى

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خوشكلام

خوشكلام

علوم کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فرد مقدم

فرد مقدم

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خامسى

خامسى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رستگار

رستگار

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / مجازي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
پوراحمد

پوراحمد

فيزيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اله ويسى

اله ويسى

روانشناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
امينى

امينى

علوم تربيتي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
كاظمى

كاظمى

حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
كوهزاد

كوهزاد

زبان وادبيات عربي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شريعتى

شريعتى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فلاحى

فلاحى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عبدالملكى

عبدالملكى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
هاجى

هاجى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
آزادى

آزادى

مهندسي معدن / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فتحى

فتحى

حسابداري / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مردوخيان

مردوخيان

علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
بشيرى

بشيرى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

زيست فناوري / دانشگاه کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

زمين شناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
يوزى اميد

يوزى اميد

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي / دانشگاه دامغان / روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

هنر
وريخانى

وريخانى

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
خدامى

خدامى

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حميدى

حميدى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شادى

شادى

علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
خسرونژاد

خسرونژاد

علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

مديريت مالي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
بزرگپور

بزرگپور

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
كاظمى كيله گلان

كاظمى كيله گلان

مديريت دولتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
آذر

آذر

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
طاهرنژاديانى

طاهرنژاديانى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه جيرفت / شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ملائى

ملائى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
صمدى

صمدى

مهندسي معماري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
موسس

موسس

مهندسي گياه پزشکي / موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/10/2023 11:48:48 PM
Menu