خدابنده

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر خدابنده

معصومه محمودى

معصومه محمودى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
اميرمحمد قنبرى

اميرمحمد قنبرى

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-نوبت دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
ميلاد خلجى

ميلاد خلجى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
صالح نظرى

صالح نظرى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ليلا حيدرى

ليلا حيدرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ميثم بيگدلو

ميثم بيگدلو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مهران حيدرى

مهران حيدرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مهدى محمدى دوتپه سفلى

مهدى محمدى دوتپه سفلى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
اميررضا افضلى

اميررضا افضلى

مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
صالح رستمى

صالح رستمى

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-نوبت دوم

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
عليرضا خانى

عليرضا خانى

علوم كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
محمد قاسملو

محمد قاسملو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محدثه محمدى

محدثه محمدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سميرا محمدى

سميرا محمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمد بيگدلى

محمد بيگدلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مجيد مرادى

مجيد مرادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان-تربيت معلم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سميه يوزباشى

سميه يوزباشى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مجتبى فرهادى

مجتبى فرهادى

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-تربيت معلم

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
محمد دين محمدى

محمد دين محمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
احمد عزيزى

احمد عزيزى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فاطمه محمدى

فاطمه محمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مهدى محرمى

مهدى محرمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شقايق شهبازى

شقايق شهبازى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رضا نوروزى

رضا نوروزى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان-تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رامين غفارى

رامين غفارى

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
فاطمه خسروى

فاطمه خسروى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مژگان ذوالقدرى

مژگان ذوالقدرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حميد قاسمى

حميد قاسمى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
على نوروزلو

على نوروزلو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمد عبدى

محمد عبدى

علوم تربيتي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
عارف هاشمى

عارف هاشمى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسن هادى

حسن هادى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمد بدرلو

محمد بدرلو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حميدرضا اسلامى

حميدرضا اسلامى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
هادى نبى آقجه قيا

هادى نبى آقجه قيا

مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مهدى مرادى

مهدى مرادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فاطمه ميرزائى

فاطمه ميرزائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عباس بيگدلى

عباس بيگدلى

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
خديجه شفيعى اينچه

خديجه شفيعى اينچه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
وحيد محسنى

وحيد محسنى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رضا بيگدلو

رضا بيگدلو

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمد محمدى گوندره

محمد محمدى گوندره

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان-نوبت دوم

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مهدى عيوضى

مهدى عيوضى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسن ولى

حسن ولى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سيده فاطمه حسينى كشاورز

سيده فاطمه حسينى كشاورز

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهسا سبحانى

مهسا سبحانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اصغر قهرمانى

اصغر قهرمانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فرشته رحيمى

فرشته رحيمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمد على سجاسى

محمد على سجاسى

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نفيسه وليخانى

نفيسه وليخانى

كارتوگرافي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
منيجه ولى

منيجه ولى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مرتضى احمدى پسكوهانى

مرتضى احمدى پسكوهانى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسين دين محمدى

حسين دين محمدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمد مهدى پيران

محمد مهدى پيران

مهندسي مواد-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رضا موسوى

رضا موسوى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مهرداد كرمى

مهرداد كرمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ثمين محرمى

ثمين محرمى

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مهسا روحى

مهسا روحى

علوم تربيتي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فاطمه رجبى

فاطمه رجبى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محسن گنج خانلو

محسن گنج خانلو

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سعيد عباسى

سعيد عباسى

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زهرا اسفنديارى

زهرا اسفنديارى

مهندسي معدن -دانشگاه زنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شايان آهنگرى

شايان آهنگرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زهرا اميرلو حصارى

زهرا اميرلو حصارى

شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بهزاد محمدى

بهزاد محمدى

مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فروغ فرامرزى

فروغ فرامرزى

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهدى عبدى

مهدى عبدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
منوچهر خانلو

منوچهر خانلو

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهدى محمدى

مهدى محمدى

علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه رستم خانى

فاطمه رستم خانى

مديريت جهانگردي -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امير محمودخانى

امير محمودخانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرشته محمدى

فرشته محمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مريم اكرادى

مريم اكرادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
امير مرادى

امير مرادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمد محمدى گوندره

محمد محمدى گوندره

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ابراهيم خداكرمى

ابراهيم خداكرمى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مينا گنج خانى

مينا گنج خانى

مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رضا پور بيگدلى

رضا پور بيگدلى

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فاطمه افشارى

فاطمه افشارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پريسا حسنى

پريسا حسنى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمد محمد حسين زاده

محمد محمد حسين زاده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مينا صدرى

مينا صدرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مريم محمدى

مريم محمدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
الناز خدابنده لو

الناز خدابنده لو

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
راضيه گنج خانلو

راضيه گنج خانلو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حديثه بكشلو

حديثه بكشلو

علوم اقتصادي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مريم نجفى

مريم نجفى

زمين شناسي -دانشگاه زنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سيدمحمد حسينى

سيدمحمد حسينى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه مرادى

فاطمه مرادى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمد رضا خانى

محمد رضا خانى

مهندسي برق -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ياسين ميرزايى

ياسين ميرزايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمه پرچيانى

فاطمه پرچيانى

مهندسي كامپيوتر-مركزتحصيلات تكميلي درعلوم پايه -زنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كريم موسالو

كريم موسالو

مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مريم قربانى

مريم قربانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ندا ميرزايى

ندا ميرزايى

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نسيم محمديان

نسيم محمديان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پرستو كرمى

پرستو كرمى

شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمد امان خانى

محمد امان خانى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فاطمه گنج خانلو

فاطمه گنج خانلو

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مجيد على محمدى

مجيد على محمدى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زهرا بيگدلى نعلبندانى

زهرا بيگدلى نعلبندانى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمد جواد مرادى

محمد جواد مرادى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سعيد چوبدارى

سعيد چوبدارى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
اباذر نظرى

اباذر نظرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عباس خدابنده لو

عباس خدابنده لو

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
احمد فيلو

احمد فيلو

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مهدى ابوذرى

مهدى ابوذرى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اصغر حسن خانى

اصغر حسن خانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مينا سجاسى قيدارى

مينا سجاسى قيدارى

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
محمد مينايى بهزاد

محمد مينايى بهزاد

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
پيام شاكرى

پيام شاكرى

علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
محمد مرادى

محمد مرادى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/9/2023 7:14:47 PM
Menu