فارياب

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر فارياب

على اسكندرى نسب سياهكويى

على اسكندرى نسب سياهكويى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
فرشاد اسكندرى نسب سياهكوهى

فرشاد اسكندرى نسب سياهكوهى

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
محمد امين جشان بامرى

محمد امين جشان بامرى

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
احمد تركستانى

احمد تركستانى

فيزيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شهرام پرنده

شهرام پرنده

مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حوا سليمانى سرغشك

حوا سليمانى سرغشك

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهزاد جلالى

بهزاد جلالى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
انيسه شمس الدينى مطلق

انيسه شمس الدينى مطلق

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عاليه نورى زهمكان

عاليه نورى زهمكان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
على بهرامى پورمحمودآباد

على بهرامى پورمحمودآباد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زهرا مرادى

زهرا مرادى

مديريت بازرگاني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مجيد بهرامى پورمحموداباد

مجيد بهرامى پورمحموداباد

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جليل مشتركى

جليل مشتركى

مديريت دولتي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زهرا اسكندرى نسب

زهرا اسكندرى نسب

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
امين رضا سرحدى پورحيدراباد

امين رضا سرحدى پورحيدراباد

علوم اجتماعي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حميد بهبودى

حميد بهبودى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ريحانه سالارى ديوانمراد

ريحانه سالارى ديوانمراد

روانشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خاطره زارعى چاه خرگى

خاطره زارعى چاه خرگى

علوم اجتماعي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سعادت شمس الدينى

سعادت شمس الدينى

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نعيمه تاجيك

نعيمه تاجيك

سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
الهه رستمى مهروئيه

الهه رستمى مهروئيه

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سعيد خورشيدى پور

سعيد خورشيدى پور

مهندسي صنايع -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محدثه لطفى مهروئيه

محدثه لطفى مهروئيه

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
فاطمه منظرى توكلى

فاطمه منظرى توكلى

اب وهواشناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
سجاد شكوهى

سجاد شكوهى

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
نرگس بامرى

نرگس بامرى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
نسرين سرحدى نزاد جزفطن

نسرين سرحدى نزاد جزفطن

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/3/2023 11:38:05 AM
Menu