اقليد

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر اقليد

ثابت اقليدى امير حسن

ثابت اقليدى امير حسن

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

7سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
خيرانديش پوريا

خيرانديش پوريا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
شريف فرد

شريف فرد

علوم اقتصادي -دانشگاه شيراز-روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
ميرقادرى

ميرقادرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي فارس

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
خيرانديش مرجان

خيرانديش مرجان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
ثابت اقليدى شيوا

ثابت اقليدى شيوا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

زيست شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
كاظمى زهره

كاظمى زهره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
كاظمى زهرا

كاظمى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
خيرانديش محمدرضا

خيرانديش محمدرضا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
نيكويى بهنام

نيكويى بهنام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نيكويى على

نيكويى على

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قبادى مريم

قبادى مريم

مهندسي مواد-دانشگاه شيراز-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
خيرانديش محمدحسن

خيرانديش محمدحسن

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عسكريان زاده

عسكريان زاده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رضايى عرب هاجر

رضايى عرب هاجر

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عسكرى سعيده

عسكرى سعيده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ميرزا حسينى

ميرزا حسينى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
سلطانى كردشولى

سلطانى كردشولى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
نورى حميد

نورى حميد

مديريت صنعتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
جمشيدى

جمشيدى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نيكويى

نيكويى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مسعودى

مسعودى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

فيزيك -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
خاكسار

خاكسار

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
افضلى

افضلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل آباده

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مقتدرى

مقتدرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اسلمى

اسلمى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ميرسليمانى زهرا سادات

ميرسليمانى زهرا سادات

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل استهبان

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
افضلى زهراالسادات

افضلى زهراالسادات

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
يگانه

يگانه

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

مهندسي صنايع -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ابوالحسينى

ابوالحسينى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
صالحى مرضيه

صالحى مرضيه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
كاظمى عليرضا

كاظمى عليرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مسلمى راضيه

مسلمى راضيه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ابراهيمى فاطمه

ابراهيمى فاطمه

معماري داخلي -دانشگاه هنرشيراز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مسعودى

مسعودى

زيست شناسي -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
تقوايى مصطفى

تقوايى مصطفى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
تدين سميه

تدين سميه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رجايى زهره

رجايى زهره

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اميدوارعسكرى

اميدوارعسكرى

مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ميرسليمانى سيد حسين

ميرسليمانى سيد حسين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شادمان

شادمان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ذاكرى

ذاكرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
يگانه مهدى

يگانه مهدى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مسعودى

مسعودى

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رضايى محمدرضا

رضايى محمدرضا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قاطعى امير

قاطعى امير

مهندسي مكانيك -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رفيعى

رفيعى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جمشيدى

جمشيدى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

مهندسي برق -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سالارى

سالارى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي فارس

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ميرسليمانى

ميرسليمانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
افضلى

افضلى

زبان وادبيات فارسي -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شريفى

شريفى

فيزيك -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مسعودى فاطمه

مسعودى فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شهيدى

شهيدى

فيزيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شريفى نگار

شريفى نگار

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ثابت اقليدى على اصغر

ثابت اقليدى على اصغر

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
افضلى

افضلى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آتشى

آتشى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي فارس

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نصيرى سيمكانى

نصيرى سيمكانى

علوم اقتصادي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زيورى پناه

زيورى پناه

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جمشيدى حميد

جمشيدى حميد

مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

زيست شناسي -دانشگاه ياسوج-شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نيكوبخت

نيكوبخت

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ميبد

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مصطفوى على

مصطفوى على

مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل جم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صفرى

صفرى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صابرى

صابرى

فيزيك -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

زبان وادبيات فارسي -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
فارسى

فارسى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اميدى

اميدى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
قدسى

قدسى

علوم كامپيوتر-دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
تاجيك

تاجيك

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رحمتى

رحمتى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مسلمى

مسلمى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مسلمى

مسلمى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
حياتى

حياتى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

علوم قران وحديث -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل بجنورد

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/10/2023 9:16:54 PM
Menu