هشتگرد

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر هشتگرد

كلهر هانيه

كلهر هانيه

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي البرز

6سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
سامانى پور اميرحسين

سامانى پور اميرحسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

6سال کانونی / 111 آزمون

ریاضی
پيشگاهى زهرا

پيشگاهى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

6سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 103 آزمون

ریاضی
معدنى پور

معدنى پور

شيمي -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان البرز منطقه ساوجبلاغ

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
صفرزاده سحر

صفرزاده سحر

زبان وادبيات عربي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
آرمنده آرزو

آرمنده آرزو

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
صنمى فرهاد

صنمى فرهاد

مهندسي صنايع -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
جلالى روشن حسين

جلالى روشن حسين

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
آذردار اميرحسين

آذردار اميرحسين

مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
فلاحى مريم

فلاحى مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نجفى سعيده

نجفى سعيده

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
سامانى پور مرضيه

سامانى پور مرضيه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شريفى عليرضا

شريفى عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حميدى

حميدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
تركاشوند سجاد

تركاشوند سجاد

مهندسي عمران -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
خامدى

خامدى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي رسام -كرج-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
فلاح نژاد زهرا

فلاح نژاد زهرا

حسابداري -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
خدابنده لو

خدابنده لو

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
الهى مهران

الهى مهران

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمد رضايى صالح

محمد رضايى صالح

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مير حسينى

مير حسينى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي البرز

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
سهرابى مونا

سهرابى مونا

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
قطعى

قطعى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
دستجردى

دستجردى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي البرز

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آخوندحفيظى

آخوندحفيظى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ناصرزارع

ناصرزارع

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
پايكار زاده سجاد

پايكار زاده سجاد

مهندسي عمران -دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نادرى اصغر

نادرى اصغر

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
افشارى فر

افشارى فر

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ناصرخيل الهه

ناصرخيل الهه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شكورى مقدم نيلوفر

شكورى مقدم نيلوفر

زبان وادبيات اسپانيايي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

زبان
مصطفايى پور امير

مصطفايى پور امير

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي محلات-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ميرحسينى سيدحميد

ميرحسينى سيدحميد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه-محل تحصيل فني مهندسي شهيد عباسپور

4سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
افتخارى سيد رضا

افتخارى سيد رضا

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي استان البرز

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
طاهرى الهام

طاهرى الهام

مهندسي كامپيوتر-مركزتحصيلات تكميلي درعلوم پايه -زنجان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فلاح پور

فلاح پور

فيزيك -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فلاح پور

فلاح پور

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه سمنان-شبانه-محل تحصيل مهدي شهر

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
صيد

صيد

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي-محل تحصيل دماوند

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نيك نژاد على

نيك نژاد على

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فروتن

فروتن

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي البرز

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ناصرفلاح غزاله

ناصرفلاح غزاله

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس قم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سعيدى مهر نرگس

سعيدى مهر نرگس

مهندسي معماري -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
كشت پور مهشيد

كشت پور مهشيد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
امين دهقان

امين دهقان

شيمي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نژادفلاح محمدرضا

نژادفلاح محمدرضا

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي محلات-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حمزه زاده على

حمزه زاده على

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي محلات-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
معدن نژاد

معدن نژاد

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پرديسان -فريدونكنار-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پور قاسم مهرداد

پور قاسم مهرداد

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نجابت قمصرى محمد

نجابت قمصرى محمد

مهندسي مواد-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بريرى فائزه

بريرى فائزه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي البرز

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فيضى پور اكبر

فيضى پور اكبر

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سلطانپور معصومه

سلطانپور معصومه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي البرز

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
معدندار

معدندار

مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زعيم كهن

زعيم كهن

زبان وادبيات عربي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نيك زارع

نيك زارع

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي -تهران-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مردانلو زهرا

مردانلو زهرا

روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نوذريان سينا

نوذريان سينا

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فرهنگ رنجبر مهدى

فرهنگ رنجبر مهدى

مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نخبه زارع زينب

نخبه زارع زينب

دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-تربيت معلم-بومي البرز

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بذرپيشه فائزه

بذرپيشه فائزه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شيرى پريا

شيرى پريا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
راكعى

راكعى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فلاح كيش

فلاح كيش

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پايكارى مجتبى

پايكارى مجتبى

دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي البرز

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ارمندپور زهرا

ارمندپور زهرا

دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي البرز

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
پيشگاهى انسيه

پيشگاهى انسيه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي البرز

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نعمتى وحيد

نعمتى وحيد

حقوق -دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سليميان عليرضا

سليميان عليرضا

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-تربيت معلم-بومي البرز

2سال کانونی / 22 آزمون

زبان
آزادفلاح فاطمه

آزادفلاح فاطمه

مهندسي كامپيوتر-مركزتحصيلات تكميلي درعلوم پايه -زنجان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
آقاجان اشكورى

آقاجان اشكورى

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي استان البرز

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سعيدى نژاد

سعيدى نژاد

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي رسام -كرج-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
معدنى پور

معدنى پور

فيزيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بغدادى

بغدادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان البرز

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
منظمى

منظمى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رهسپار قادرى

رهسپار قادرى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فلاح پور

فلاح پور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زرگر هادى

زرگر هادى

مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خلج زاده مريم

خلج زاده مريم

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فلاح نژاد

فلاح نژاد

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زرگر

زرگر

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مجدى

مجدى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صفرى پور

صفرى پور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي البرز

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جعفرصالحى

جعفرصالحى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اژدرى

اژدرى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-تربيت معلم-بومي البرز

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ادب زاده

ادب زاده

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
معدنى پور

معدنى پور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مقتدر اهر

مقتدر اهر

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حاجيلونصير

حاجيلونصير

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
معدن كن

معدن كن

مديريت بيمه -موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پيشگاهى شيوا

پيشگاهى شيوا

صنايع دستي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
پرورش ندا

پرورش ندا

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
معدنى فاطمه

معدنى فاطمه

دبيري جغرافيا-دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-تربيت معلم-بومي البرز

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
موسوى سيد مجيد

موسوى سيد مجيد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بلار فاطمه

بلار فاطمه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تك فلاح زهرا

تك فلاح زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان البرز

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كيان

كيان

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اكبرى نيا فاطمه

اكبرى نيا فاطمه

دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي البرز

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ورامينى فاطمه

ورامينى فاطمه

اماروكاربردها-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جوادزاده

جوادزاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پاليزدار

پاليزدار

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي البرز

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
معدنى پور

معدنى پور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
معدن كن

معدن كن

علوم تربيتي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
معدنى پور

معدنى پور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زارعكار

زارعكار

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قاسميان وحيد

قاسميان وحيد

حقوق -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ارمندئى زهره

ارمندئى زهره

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فيروز رنجبر على

فيروز رنجبر على

مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زارعكار نفيسه

زارعكار نفيسه

علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پيرهادى شكيبا

پيرهادى شكيبا

دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي البرز

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مالمير مدينه

مالمير مدينه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حضرتى

حضرتى

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
حبيبى نژاد فرد

حبيبى نژاد فرد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي البرز

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مكوندى

مكوندى

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
حيدرپورشمامى

حيدرپورشمامى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نعيمائى حيرت

نعيمائى حيرت

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شاپورى

شاپورى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو-ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شريفى

شريفى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جلالى امين

جلالى امين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پاليزدار

پاليزدار

مديريت بازرگاني -دانشگاه زنجان-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ارمندپور

ارمندپور

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
محمدى

محمدى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
احمدى نژاد

احمدى نژاد

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ناصررنجبر

ناصررنجبر

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-تربيت معلم-بومي البرز

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي البرز

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عقاب نشين

عقاب نشين

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي-محل تحصيل قزوين

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
لرزمانى

لرزمانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نظرى حقيقى

نظرى حقيقى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي كادوس -رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
افشار

افشار

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رودى ولى كندى زهره

رودى ولى كندى زهره

زبان وادبيات عربي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حمدى محمد

حمدى محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
افتخارى سيد سجاد

افتخارى سيد سجاد

مهندسي صنايع -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
تك روستا عليرضا

تك روستا عليرضا

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
افتخارى سيده زينب

افتخارى سيده زينب

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
پنجه پور

پنجه پور

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بختيارى محمدرضا

بختيارى محمدرضا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بابايى پور

بابايى پور

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-تربيت معلم-بومي البرز

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نيك روستا

نيك روستا

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سعيدى نيا

سعيدى نيا

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اينانلو

اينانلو

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي كوثر-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
موسوى هاشمى

موسوى هاشمى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
معدن پيشه

معدن پيشه

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
قشلاقپور سهيل

قشلاقپور سهيل

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صالحى رضا

صالحى رضا

مهندسي صنايع -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خسوپور محدثه

خسوپور محدثه

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي البرز

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قنبريها

قنبريها

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سلطانى مقدم نغمه

سلطانى مقدم نغمه

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حكيمى

حكيمى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شيرشكن

شيرشكن

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
صفاخيل

صفاخيل

علوم اجتماعي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
قدردان

قدردان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سالمى رضا

سالمى رضا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
افتخارى

افتخارى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي البرز

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
فلاح زيارانى

فلاح زيارانى

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
حسينى سيد على

حسينى سيد على

زبان وادبيات انگليسي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
كوهفر پريسا

كوهفر پريسا

مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
اخلاقى

اخلاقى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
عزت ور

عزت ور

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/31/2023 1:26:30 PM
Menu