قائن

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر قائن

زارعى محمدرضا

زارعى محمدرضا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي استان خراسان جنوبي

5سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
انصارى

انصارى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
عزيزى فاطمه

عزيزى فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
چدانى

چدانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
صحراگرد

صحراگرد

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
شخم كار رضا

شخم كار رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
ايوبى سيد حسام الدين

ايوبى سيد حسام الدين

مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
اميرابادى زاده اميرحسين

اميرابادى زاده اميرحسين

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
فرشيدى

فرشيدى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
خطيب زاده ايمان

خطيب زاده ايمان

مهندسي مكانيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
مرتضايى حسين

مرتضايى حسين

مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
فرجامى

فرجامى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
افضلى

افضلى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خيرجو وحيده

خيرجو وحيده

حقوق -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
عرب سميه

عرب سميه

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
فدشكى منصوره

فدشكى منصوره

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
شمسى

شمسى

مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ذاكرى فر هما

ذاكرى فر هما

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
پرى نژاد اسما

پرى نژاد اسما

حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
فارابى مائده

فارابى مائده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
فاقدى ميلاد

فاقدى ميلاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مهدوى محبوبه سادات

مهدوى محبوبه سادات

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
آسائى افسانه

آسائى افسانه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كاوه غزاله

كاوه غزاله

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مهدوى مريم سادات

مهدوى مريم سادات

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
هروى محمدجواد

هروى محمدجواد

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
غلامى جواد

غلامى جواد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
طالبى سپيده

طالبى سپيده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جميلى فرد زينب

جميلى فرد زينب

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
الهى فاطمه

الهى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مرتضى زاده فرد

مرتضى زاده فرد

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
اسماعيل پور نفيسه

اسماعيل پور نفيسه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اكرمى على

اكرمى على

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
موذنى

موذنى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل قائن

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قلى نژاد فاطمه

قلى نژاد فاطمه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رضائى نسب فاطمه

رضائى نسب فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
هامون پيما

هامون پيما

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
اسماعيل پور مقدم درسا

اسماعيل پور مقدم درسا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
كاظمى زينب

كاظمى زينب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
يزدان شناس مليحه

يزدان شناس مليحه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان خراسان جنوبي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
قاسم زاده امينه سادات

قاسم زاده امينه سادات

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
حنفى زاده شهلا

حنفى زاده شهلا

علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
اسداللهى بهاره

اسداللهى بهاره

فيزيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اسكندرى عاليه

اسكندرى عاليه

روانشناسي واموزش كودكان استثنايي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
سعيدى نسب آرزو

سعيدى نسب آرزو

حقوق -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
فلكى ليلى

فلكى ليلى

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عرب زاده فاطمه

عرب زاده فاطمه

روانشناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
راستى مصطفى

راستى مصطفى

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان جنوبي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شخمى نازگل

شخمى نازگل

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -مركزاموزش عالي ميراث فرهنگي -سازمان ميراث فرهنگي-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

هنر
مرتضئى بمرود مجتبى

مرتضئى بمرود مجتبى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
غلامى احسان

غلامى احسان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
زارعى فاطمه

زارعى فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رضايى نژاد زهرا

رضايى نژاد زهرا

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
سالارى سعيد

سالارى سعيد

مهندسي معماري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
چابك فاطمه

چابك فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
نظرى اسفدن

نظرى اسفدن

علوم سياسي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
بنى اسدى عاطفه

بنى اسدى عاطفه

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حيدرى زهره

حيدرى زهره

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
خانى نژاد راضيه

خانى نژاد راضيه

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
على نژاد

على نژاد

مهندسي شهرسازي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
هزارى رضا

هزارى رضا

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ابدالى عاطفه

ابدالى عاطفه

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
زارع وحيده

زارع وحيده

مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رسانى

رسانى

علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نظامى

نظامى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
شهرى

شهرى

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رستمى زهرا

رستمى زهرا

علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
طلايى على

طلايى على

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان جنوبي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عباسى اميرهادى

عباسى اميرهادى

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
برخوردار

برخوردار

مهندسي مكانيك -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صفرزاده

صفرزاده

علوم سياسي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
پور

پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خزاعى

خزاعى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

4سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جانى

جانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زحمتكش

زحمتكش

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل كاشمر

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عطايى محدثه

عطايى محدثه

علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اصفهانى مريم سادات

اصفهانى مريم سادات

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اعتصاميان

اعتصاميان

مهندسي مكانيك -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فدوى

فدوى

فيزيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رضاپور

رضاپور

حسابداري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سنجرى مقدم حسين

سنجرى مقدم حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اسداللهى فاطمه

اسداللهى فاطمه

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
پژمرده محسن

پژمرده محسن

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
احمدى شاهرخت زينب

احمدى شاهرخت زينب

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شكوهى

شكوهى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خواجه

خواجه

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ناصرى تكتم

ناصرى تكتم

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
جانى

جانى

علوم كامپيوتر-دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سالخورده

سالخورده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رحمتى

رحمتى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سخنران فاطمه

سخنران فاطمه

حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
گندم كار

گندم كار

علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهشتيان فاطمه

بهشتيان فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عباسى گل بخش اكرم

عباسى گل بخش اكرم

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
تقى زاده

تقى زاده

كارشناسي فرش -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
محمد آبادى

محمد آبادى

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كوهكن

كوهكن

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فلاحتكار

فلاحتكار

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ياورى

ياورى

مهندسي مواد-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نيازى

نيازى

مديريت دولتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مجيدى راد

مجيدى راد

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هادى زاده مصطفى

هادى زاده مصطفى

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك-تربيت معلم-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
على دوست محمد

على دوست محمد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صديقى نفيسه سادات

صديقى نفيسه سادات

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سپرى زهرا

سپرى زهرا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غفورى

غفورى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عليزاده طاهره

عليزاده طاهره

علوم اجتماعي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حاتمى كيا سودابه

حاتمى كيا سودابه

حقوق -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بهادرى فر ياسر

بهادرى فر ياسر

مهندسي عمران -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
باهوش

باهوش

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مولايى حجت

مولايى حجت

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عباسى اسفدن محمد رضا

عباسى اسفدن محمد رضا

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ابنى زاده

ابنى زاده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
افضلى

افضلى

حسابداري -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ترش آبى

ترش آبى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زحمتى

زحمتى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حق دوست

حق دوست

مديريت بيمه -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
منجم

منجم

زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صادقى فاطمه

صادقى فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
معتمدنيا حسين

معتمدنيا حسين

دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مزدوركار ابوالفضل

مزدوركار ابوالفضل

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نوروزى مرتضى

نوروزى مرتضى

مهندسي عمران -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شخم كار مهدى

شخم كار مهدى

فيزيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زراعتكار ايمان

زراعتكار ايمان

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
تنها

تنها

باستانشناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نادى

نادى

زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ايراندوست

ايراندوست

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كوچكى نژاد فرشته سادات

كوچكى نژاد فرشته سادات

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
قادرى مرضيه

قادرى مرضيه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
سوفى فاطمه

سوفى فاطمه

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل شاهرود

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عباسى رضا

عباسى رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
غلامى اول مريم

غلامى اول مريم

حسابداري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
خوش رفتار

خوش رفتار

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نادى

نادى

علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اللهى عباس

اللهى عباس

علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
غضنفرى زينب

غضنفرى زينب

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محمدى محمدرضا

محمدى محمدرضا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
تيمورى پريزاد

تيمورى پريزاد

علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سنگرى فائزه

سنگرى فائزه

كارشناسي فرش -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
حسنى زينب

حسنى زينب

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رحيمى مقدم على

رحيمى مقدم على

مهندسي مواد-دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فدايى زهان

فدايى زهان

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل قم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
وضيع

وضيع

مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
دونده

دونده

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ميرى

ميرى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
غضنفرى هاجر

غضنفرى هاجر

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
صمدى مجتبى

صمدى مجتبى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كاظمى هاشم

كاظمى هاشم

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عبدالهى

عبدالهى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
صمدى

صمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حكيمى

حكيمى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فاميلى كرقند

فاميلى كرقند

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مقراضى عماد

مقراضى عماد

مهندسي نفت -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سليمانى فاطمه

سليمانى فاطمه

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ظفرى محمد

ظفرى محمد

حسابداري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
رشيدى مليحه

رشيدى مليحه

علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
حسينى زهرا

حسينى زهرا

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
اسماعيل پور مقدم

اسماعيل پور مقدم

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه-محل تحصيل خاش

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رمضانى كرقند

رمضانى كرقند

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بهارى

بهارى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صفارى

صفارى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
جوكار

جوكار

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
غضنفرى عاليه

غضنفرى عاليه

علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
شورابى

شورابى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
خزاعى

خزاعى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
عزيزى

عزيزى

علوم قران وحديث -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
كهرمى

كهرمى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
صفرى

صفرى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
غلامحسينى

غلامحسينى

فيزيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
پير زهرا

پير زهرا

حقوق -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
قربان زاده

قربان زاده

اماروكاربردها-دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه-محل تحصيل سرايان

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/6/2023 12:15:05 PM
Menu