ميناب

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر ميناب

هاشمى سيده نرگس

هاشمى سيده نرگس

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مناطق محروم-بومي استان هرمزگان-بومي ميناب

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
ذاكرى فرد ملا حسنى

ذاكرى فرد ملا حسنى

مهندسي مكانيك -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

6سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
رسولى امير محمد

رسولى امير محمد

مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
رنجبر كليبى

رنجبر كليبى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
تركمانى نيائى مطهره

تركمانى نيائى مطهره

دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
نمردى رشيده

نمردى رشيده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه-بومي استان هرمزگان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ذاكرى

ذاكرى

زبان شناسي -دانشگاه جهرم-شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
عمرانى سيداحمد

عمرانى سيداحمد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زندانى باغى نيا

زندانى باغى نيا

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سربخش

سربخش

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
يزدان پناه زهرا

يزدان پناه زهرا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كريمى حاجى خادمى

كريمى حاجى خادمى

مهندسي مواد-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
حاج حسينى عباس

حاج حسينى عباس

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ذاكرى نسب ياسين

ذاكرى نسب ياسين

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
صالحى دومشهرى

صالحى دومشهرى

مهندسي برق -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
درستكار مهرداد

درستكار مهرداد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فرهاديان مهديه

فرهاديان مهديه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
نعيمى

نعيمى

مهندسي برق -دانشگاه زابل-شبانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
زاهدى

زاهدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-تربيت معلم-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
يحيى زاده طاهره

يحيى زاده طاهره

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
قورچى زاده

قورچى زاده

زمين شناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مكى زاده ياسين

مكى زاده ياسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ذاكرى

ذاكرى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه-محل تحصيل ميناب

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سلامتى هرمزى

سلامتى هرمزى

زيست شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رئيسى سپيده

رئيسى سپيده

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
دايرى زاده مينابى فاطمه

دايرى زاده مينابى فاطمه

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رستاخيز

رستاخيز

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نورى زاده

نورى زاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سماوى رئوف

سماوى رئوف

مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حاج حسينى محسن

حاج حسينى محسن

مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ذاكرى

ذاكرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كريمى حاجى خادمى فريد

كريمى حاجى خادمى فريد

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
زارعى نصيرايى

زارعى نصيرايى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه-محل تحصيل بندرلنگه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
احمدى مسلم

احمدى مسلم

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سلمانى

سلمانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مناطق محروم-بومي استان بومي استان هرمزگان، بومي ميناب

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سهرابى اسماعيل

سهرابى اسماعيل

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-تربيت معلم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زندانى باغى نيا ام البنين

زندانى باغى نيا ام البنين

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ناظرى

ناظرى

مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ذاكرى

ذاكرى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه-محل تحصيل ميناب

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سنگرى

سنگرى

شيمي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حبشى نياك محمد

حبشى نياك محمد

مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-مناطق محروم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
درويشى نخل ابراهيمى زهرا

درويشى نخل ابراهيمى زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جداوى حميد

جداوى حميد

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-تربيت معلم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سالارى مصيب

سالارى مصيب

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-مناطق محروم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ماهيگير

ماهيگير

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قطارانى نژاد

قطارانى نژاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زينايى

زينايى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ذاكرى

ذاكرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سالارى

سالارى

اماروكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سالارى در پهنى

سالارى در پهنى

مديريت صنعتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
لطف الهى

لطف الهى

زمين شناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عرب پور عظيمه

عرب پور عظيمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سلطانى آيگين

سلطانى آيگين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بيگدلى احمد

بيگدلى احمد

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه-بومي استان سندرك

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
داوودى

داوودى

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خورشيدى

خورشيدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه-بومي استان سندرك

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سنگرى كوهستكى

سنگرى كوهستكى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زاهدى دهويى

زاهدى دهويى

اماروكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سالارى

سالارى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-تربيت معلم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل بندرعباس

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كرمشاهى

كرمشاهى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رئيسى

رئيسى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي نداي دانش -بندرعباس-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عباسى دمشهرى

عباسى دمشهرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه-محل تحصيل ميناب

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رنجبر كليبى

رنجبر كليبى

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل بندرعباس

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صادقى قاسم

صادقى قاسم

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-تربيت معلم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ناصرى هرمزى معصومه

ناصرى هرمزى معصومه

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زارعى نيما

زارعى نيما

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-تربيت معلم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مدنى سربارانى بهنام

مدنى سربارانى بهنام

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نمردى

نمردى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
دلاورى

دلاورى

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خاكسارى

خاكسارى

سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
پايتى

پايتى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
افرا

افرا

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه-محل تحصيل ميناب

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
وفائى

وفائى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسن پور حميدرضا

حسن پور حميدرضا

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه-محل تحصيل بندرعباس

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مشايخى انسيه

مشايخى انسيه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رافتى

رافتى

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه-محل تحصيل بندرعباس

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
توكلى

توكلى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه-محل تحصيل نمين

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
خودراز فاطمه

خودراز فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سليمانى مريم

سليمانى مريم

مهندسي عمران -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
توفيقى

توفيقى

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه-محل تحصيل بندرعباس

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
دريايى آفتابى

دريايى آفتابى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
هاشمى پور

هاشمى پور

مهندسي برق -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مشايخى

مشايخى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
شرفى

شرفى

مترجمي زبان انگليسي -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
زارعى

زارعى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-تربيت معلم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
امينى

امينى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سرگلى

سرگلى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
جمادى پور

جمادى پور

علوم مهندسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ذاكرى

ذاكرى

علوم قران وحديث -دانشگاه حضرت نرجس /س /-ويژه خواهران -رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
عسكر زاده

عسكر زاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مناطق محروم-بومي استان بومي استان هرمزگان،شهرستان بشاگرد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه-محل تحصيل ميناب

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جمعه زاده

جمعه زاده

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي نداي دانش -بندرعباس-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اسلامى

اسلامى

شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رئيسى

رئيسى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شمس

شمس

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه-بومي استان بشاگرد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شمس الدينى

شمس الدينى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شاكرى

شاكرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-تربيت معلم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مظاهرى

مظاهرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مرادى سجاد

مرادى سجاد

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
عسكرى

عسكرى

فيزيك -دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

فيزيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
سلمانى

سلمانى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه-محل تحصيل ميناب

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سالارى پوريا

سالارى پوريا

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه-محل تحصيل بندرعباس

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مظفرى

مظفرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه-محل تحصيل ميناب

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه-محل تحصيل ميناب

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
شيرزادى

شيرزادى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه جيرفت-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ميرشكارى

ميرشكارى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
زارعى

زارعى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل شاهرود

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
صالحى فر

صالحى فر

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل بندرعباس

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
سالارى

سالارى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل خمين

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/1/2023 6:54:04 PM
Menu