قوچان

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر قوچان

خادم پير

خادم پير

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-بومي استان خراسن رضوي- محل تحصيل قوچان

7سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
هادى

هادى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

6سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
ابراهيمى فاطمه

ابراهيمى فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
باقرى هانيه

باقرى هانيه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل استهبان

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
عبدالهى مسعود

عبدالهى مسعود

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-شبانه

5سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
نامدار مقدم نسترن

نامدار مقدم نسترن

مهندسي عمران -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

6سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
حسن زاده مقدم

حسن زاده مقدم

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
ضيائيان الهه

ضيائيان الهه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

زبان
زارعى مريم

زارعى مريم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
مغربى يامى

مغربى يامى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
اعلمى نژاد فائزه

اعلمى نژاد فائزه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
كريم زاده

كريم زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

6سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
نورى

نورى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
افتاده هانيه

افتاده هانيه

مهندسي عمران -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
رستگار على اصغر

رستگار على اصغر

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
احرارى

احرارى

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
جنگى

جنگى

حسابداري -دانشگاه بجنورد-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
حسن فخرآبادى نرجس

حسن فخرآبادى نرجس

دامپزشكي -دانشگاه زابل-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
دليليان

دليليان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سمائى احمد

سمائى احمد

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
منظرى

منظرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
رحمتى ويدا

رحمتى ويدا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل آمل

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
زارع

زارع

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
قوچانيان عليرضا

قوچانيان عليرضا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
سولكى مهسا

سولكى مهسا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
صبورى

صبورى

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سلطانى هدى

سلطانى هدى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مهدى منش

مهدى منش

مديريت صنعتي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
برومند خمارتاش زهرا

برومند خمارتاش زهرا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رجب زاده فاطمه

رجب زاده فاطمه

حقوق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
قربانپور پيمان

قربانپور پيمان

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمدحسن زاده

محمدحسن زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عابدين

عابدين

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
قليچى

قليچى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
براتى صاحبه

براتى صاحبه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شاملو اينچه كيكانلو ميلاد

شاملو اينچه كيكانلو ميلاد

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
عبيدى مايوان

عبيدى مايوان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
نمائى پروانه

نمائى پروانه

مهندسي خطوسازه هاي ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
هوشمند سميرا

هوشمند سميرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رمضان پور شهركهنه محمد

رمضان پور شهركهنه محمد

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نوع پرست فاطمه

نوع پرست فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شيخ پركن نسرين

شيخ پركن نسرين

روانشناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
منتجمى محمد

منتجمى محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
بشكنى سارا

بشكنى سارا

حسابداري -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسينى سيدامين

حسينى سيدامين

الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
تيمورى فاطمه

تيمورى فاطمه

مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
فاطمى

فاطمى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حسينى سيدسجاد

حسينى سيدسجاد

مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
پيشنماز سيده فاطمه

پيشنماز سيده فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بخشى مقدم عاطفه

بخشى مقدم عاطفه

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قانعى سلمان

قانعى سلمان

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
سعادتى

سعادتى

مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
حيدرى زهرا

حيدرى زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
جعفرى محمدامين

جعفرى محمدامين

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
عارفى فاطمه

عارفى فاطمه

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
يساقى على اصغر

يساقى على اصغر

مهندسي عمران -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
كريمى سيدمحمد

كريمى سيدمحمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عزيزى عاطفه

عزيزى عاطفه

مهندسي عمران -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
سيدى فر سيده شبنم

سيدى فر سيده شبنم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دليرى عليرضا

دليرى عليرضا

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
بابايى محمد

بابايى محمد

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
حاتمى هانيه

حاتمى هانيه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كشميرى

كشميرى

مهندسي عمران -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
قنبرزاده

قنبرزاده

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
زمردى نسرين

زمردى نسرين

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
صاحب نسق ويدا

صاحب نسق ويدا

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
لقمانيان

لقمانيان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ساوه

ساوه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

زبان
گرامى

گرامى

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عفتى

عفتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-محل تحصيل شيروان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حاجى زاده

حاجى زاده

مهندسي انرژي -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
خوشخو حسين

خوشخو حسين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محسنى نيا مسعود

محسنى نيا مسعود

مهندسي عمران -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
پهلوانى سجاد

پهلوانى سجاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
كهنسال

كهنسال

مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نادرى سجاد

نادرى سجاد

دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
آسيون هاجر

آسيون هاجر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
وليزاده مهدى

وليزاده مهدى

مهندسي عمران -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شكيباى زيدانلو

شكيباى زيدانلو

مهندسي شيمي -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
حسن پور

حسن پور

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اكبرى فريده

اكبرى فريده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خسروى سعيد

خسروى سعيد

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
صحافى مقدم

صحافى مقدم

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
پولادى سجاد

پولادى سجاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دانش فر مهتاب

دانش فر مهتاب

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
قنبرزاده مصطفى

قنبرزاده مصطفى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جليلى

جليلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رحيميان رضائى

رحيميان رضائى

مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمديان محمد

محمديان محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ربيعى

ربيعى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه-محل تحصيل رامسر

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عليزاده مطلق

عليزاده مطلق

مهندسي شهرسازي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اترك -قوچان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
دليرى مهلا

دليرى مهلا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اكبريان بهزاد

اكبريان بهزاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
بشاش

بشاش

فيزيك -دانشگاه اروميه-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
چوپانى

چوپانى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صفرزاده

صفرزاده

شيمي -دانشگاه دامغان-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فرزانه سرابى محمد

فرزانه سرابى محمد

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
سعادت فريدرضا

سعادت فريدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فلاح فرناز

فلاح فرناز

مهندسي صنايع -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عباسى فاطمه

عباسى فاطمه

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
معينى پور آرزو

معينى پور آرزو

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پورعماد محبوبه

پورعماد محبوبه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ضيايى

ضيايى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بخشى مريم

بخشى مريم

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مصدر

مصدر

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رفعت

رفعت

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خوشدل نيت زهره

خوشدل نيت زهره

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
قوامى سپيده

قوامى سپيده

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
روشن يزدان آباد

روشن يزدان آباد

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-شبانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حيدرزاده زهرا

حيدرزاده زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل آمل

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شكيباى

شكيباى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

علوم قران وحديث -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل بجنورد

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
غياثى جعفر

غياثى جعفر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صبورى

صبورى

مهندسي عمران -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
كيان مهر

كيان مهر

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل بجنورد

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مطلقى

مطلقى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
آقاسى

آقاسى

زمين شناسي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مردانى نژاد

مردانى نژاد

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رمضانى ريزه

رمضانى ريزه

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كارآمد نسترن

كارآمد نسترن

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محموديان

محموديان

مهندسي عمران -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
بهشتى

بهشتى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حسن پور

حسن پور

مهندسي انرژي -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
جوانبخت

جوانبخت

مديريت بازرگاني -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ضيائى محسن

ضيائى محسن

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رازقى پور

رازقى پور

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل قائن

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فرخى

فرخى

مهندسي انرژي -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خدمتگذار فاطمه

خدمتگذار فاطمه

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمدى مهديه

محمدى مهديه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عزيزى فاطمه

عزيزى فاطمه

مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
تربتى

تربتى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پزشكى قره چه

پزشكى قره چه

مهندسي رباتيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

زمين شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
گودرزى

گودرزى

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اصلاح

اصلاح

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-بومي استان خراسن رضوي- محل تحصيل قوچان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فرامرزى

فرامرزى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كاظم فرخانى

كاظم فرخانى

مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پارچه باف

پارچه باف

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
وطن خواه چرى

وطن خواه چرى

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
احمدفيلابى

احمدفيلابى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اترك -قوچان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
انبوب

انبوب

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قربانى مقدم

قربانى مقدم

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جهان بين

جهان بين

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ولايتى

ولايتى

مهندسي شيمي -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

حسابداري -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كوهستانى

كوهستانى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل مشهد

4سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پرنده

پرنده

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سليمى زينب

سليمى زينب

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صحرايى سميه

صحرايى سميه

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
لطيفى تكتم

لطيفى تكتم

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رحيمى اميررضا

رحيمى اميررضا

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
جهانديده بهار

جهانديده بهار

مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ابراهيمى نژاد

ابراهيمى نژاد

رياضيات وكاربردها-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نيتى مقدم مهديه

نيتى مقدم مهديه

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محمدى مهلا

محمدى مهلا

الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بك زاده سجاد

بك زاده سجاد

مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جاهدى فاطمه

جاهدى فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
وردى زاده نسرين

وردى زاده نسرين

مهندسي عمران -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نيازى

نيازى

حسابداري -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
آريان فر

آريان فر

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
الهى

الهى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فاتح مطلق

فاتح مطلق

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
روئينى يدك جواد

روئينى يدك جواد

دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
امامقلى زاده فاطمه

امامقلى زاده فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسينى على آباد فائزه

حسينى على آباد فائزه

مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قدرتى غزاله

قدرتى غزاله

فيزيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شكرى عماد

شكرى عماد

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نيرومند

نيرومند

مهندسي انرژي -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
برات زاده يادگار

برات زاده يادگار

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جعفرنيا

جعفرنيا

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سليمان پور فاطمه

سليمان پور فاطمه

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل مشهد

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كليدرى على

كليدرى على

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
صفرزاده نجمه

صفرزاده نجمه

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
معين فر سجاد

معين فر سجاد

مهندسي عمران -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
معامله گر سكينه

معامله گر سكينه

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
پرورى

پرورى

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
هژبر

هژبر

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
برجسته

برجسته

مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اشكانى فر

اشكانى فر

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اوغازى

اوغازى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ضرابى

ضرابى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سابود حميد

سابود حميد

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رنجبر بابك

رنجبر بابك

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گلى اترآباد سارا

گلى اترآباد سارا

مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اكبر مزرجى

اكبر مزرجى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رستگاريان

رستگاريان

مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
آهى

آهى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-محل تحصيل شيروان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمد على پورثانى

محمد على پورثانى

مديريت دولتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كاهانى

كاهانى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه-

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حاجى آقامحمدى

حاجى آقامحمدى

مديريت بازرگاني -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جانى نوروزى

جانى نوروزى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خوشخو

خوشخو

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسين پور مجيد

حسين پور مجيد

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پورقربان سجاد

پورقربان سجاد

فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رضائى ناهيد

رضائى ناهيد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-بومي استان خراسن رضوي- محل تحصيل قوچان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شكيباى احسان آباد

شكيباى احسان آباد

علوم قران وحديث -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قربانى

قربانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نگهبان

نگهبان

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

مهندسي پزشكي -دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل پرديس خواهران رضوان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
متقى

متقى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عطائى فيروز آباد

عطائى فيروز آباد

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كفاشى

كفاشى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فخرائى

فخرائى

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
معينى مقدم

معينى مقدم

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كوه درئى

كوه درئى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اصفهانى حديث

اصفهانى حديث

مهندسي صنايع -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بهشتى سعيده

بهشتى سعيده

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زاهدى فائزه

زاهدى فائزه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رحيمى نژاد محمد

رحيمى نژاد محمد

علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بزم آرا محمد

بزم آرا محمد

مهندسي عمران -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مصرزاده

مصرزاده

مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بخشى

بخشى

مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زراعتكار

زراعتكار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل قائن

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عفتى گوجه

عفتى گوجه

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
برزو

برزو

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رجب پور

رجب پور

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسين زاده اسماء

حسين زاده اسماء

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صفاپور مصطفى

صفاپور مصطفى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسينى على آبادى

حسينى على آبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل قائن

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مهندسي شيمي -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهدى زاده

مهدى زاده

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حيدرمزرجى

حيدرمزرجى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ملاعلى فرخانى

ملاعلى فرخانى

علوم كامپيوتر-دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
تقديسى

تقديسى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدى زهرا

محمدى زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ملازاده فاطمه

ملازاده فاطمه

حقوق -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نوروزى حسين

نوروزى حسين

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
باباوردى زاده

باباوردى زاده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل رشت

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
غلامكار

غلامكار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسماعيلى نيا

اسماعيلى نيا

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اترك -قوچان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رئوف پناه

رئوف پناه

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اترك -قوچان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
باغتره كهنه قوچان

باغتره كهنه قوچان

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل سرايان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نورى سياهدشت

نورى سياهدشت

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نبى زاده

نبى زاده

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قربانعلى مزرجى

قربانعلى مزرجى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اترك -قوچان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رهنما رضا

رهنما رضا

دبيري جغرافيا-دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حسن زاده احسان

حسن زاده احسان

مهندسي عمران -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رضوانى نسب نرگس

رضوانى نسب نرگس

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
تاتارنيت

تاتارنيت

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نقيبى

نقيبى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
افراسيابى

افراسيابى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
يعقوبيان

يعقوبيان

رياضيات وكاربردها-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اكبرفخرآبادى

اكبرفخرآبادى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سيار فاطمه

سيار فاطمه

علوم اجتماعي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
زراعتكار ساجده

زراعتكار ساجده

علوم اجتماعي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عظيم مزرجى حجت

عظيم مزرجى حجت

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
يزدان دوست

يزدان دوست

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
آرين فاروجى

آرين فاروجى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ايزدجو

ايزدجو

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
شاپورى قاچكانلو

شاپورى قاچكانلو

مهندسي انرژي -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عظيم زاده

عظيم زاده

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهاجرى

مهاجرى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سنجرى

سنجرى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مجرد دربادام

مجرد دربادام

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عليپور فائزه

عليپور فائزه

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بابائى آزاده

بابائى آزاده

روانشناسي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
افراء مهدى

افراء مهدى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رضائى

رضائى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خانه دارى

خانه دارى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
هاشم نژاد قلعه

هاشم نژاد قلعه

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
الهى

الهى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود-روزانه-محل تحصيل بسطام واقع در 7كيلومتري شاهرود

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صفدرى زكيه

صفدرى زكيه

روانشناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
زاهدى ميلاد

زاهدى ميلاد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كيان مهر شادى

كيان مهر شادى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
على نژاد

على نژاد

مهندسي عمران -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اروج محمد

اروج محمد

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
براتى

براتى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شوشترى محمدرضا

شوشترى محمدرضا

مهندسي عمران -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رحمتى

رحمتى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رضائى

رضائى

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمدزاده

محمدزاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
يدكى

يدكى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پسنديده

پسنديده

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زاهدى

زاهدى

علوم ومهندسي اب -مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ولى پور شهريار

ولى پور شهريار

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
برزنونى

برزنونى

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
احمدى مقدم

احمدى مقدم

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شجاع على اكبر

شجاع على اكبر

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
صاحبكار

صاحبكار

مهندسي برق -دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/2/2023 9:52:13 PM
Menu