مريوان

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر مريوان

نيك بخت ميلاد

نيك بخت ميلاد

مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

5سال کانونی / 103 آزمون

ریاضی
شميرانى ژينا

شميرانى ژينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
بهرامى پور سيامك

بهرامى پور سيامك

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
حسينى پيمان

حسينى پيمان

مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
حسينى سيد احمد

حسينى سيد احمد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
مردوخى اورامان صهيب

مردوخى اورامان صهيب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
خانى سامان

خانى سامان

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
رستمى شافع

رستمى شافع

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
پرورشى الهام

پرورشى الهام

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
ايازى راميار

ايازى راميار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
بازگير زانيار

بازگير زانيار

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي استان کردستان

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
محمدى سيد محمد رضا

محمدى سيد محمد رضا

مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
انصارى آرمان

انصارى آرمان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
بهرامى حميد

بهرامى حميد

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
شريفى نسب زانا

شريفى نسب زانا

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
اصلانى پور آزاد

اصلانى پور آزاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
جوانرودى سارا

جوانرودى سارا

مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
عباسى نيا

عباسى نيا

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مظفرى ژينو

مظفرى ژينو

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
موحدى

موحدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حسامى سعدى

حسامى سعدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خوش بيان

خوش بيان

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
كشاورزى

كشاورزى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
چاره طلب

چاره طلب

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
كريمى ميلاد

كريمى ميلاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
على پناه دانيال

على پناه دانيال

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
دانش شعيب

دانش شعيب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صادقى پيمان

صادقى پيمان

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
محمدى پيمان

محمدى پيمان

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

زبان
اداك

اداك

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ذبيحى سميه

ذبيحى سميه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
راستينه محمد

راستينه محمد

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-مناطق محروم-بومي استان كردستان

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
صادق نژاد

صادق نژاد

مديريت بيمه -دانشگاه گنبد-روزانه-محل تحصيل آزادشهر

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
حسينى سيده مرضيه

حسينى سيده مرضيه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-مناطق محروم-بومي استان كردستان

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
افراسيابى پرستو

افراسيابى پرستو

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
هوشيار

هوشيار

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
دشتى

دشتى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شاكرى دياكو

شاكرى دياكو

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
محمدى صهيب

محمدى صهيب

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
كاتورانى

كاتورانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسينى سيد حميد

حسينى سيد حميد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
داريوشى

داريوشى

مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
بابك

بابك

روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
راموز

راموز

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بارخدا سيده نگين

بارخدا سيده نگين

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بادكان دياكو

بادكان دياكو

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شعبانى يادگار

شعبانى يادگار

مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان كردستان

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
صفت پناه

صفت پناه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دانشور

دانشور

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مرادى مبين

مرادى مبين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كهنه پوشى مهين

كهنه پوشى مهين

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

زبان
خزرلو طاها

خزرلو طاها

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نويدى

نويدى

زمين شناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
تاب زر برزان

تاب زر برزان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
اعتماد محمد زكريا

اعتماد محمد زكريا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمدى شيما

محمدى شيما

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ازكات

ازكات

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بهراميان محمد

بهراميان محمد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عبدى

عبدى

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نصرى

نصرى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
همتى ديمن

همتى ديمن

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
امانى

امانى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شيخ الاسلامى

شيخ الاسلامى

مديريت صنعتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل رزن

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بكرى

بكرى

بازرسي گوشت -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كويك

كويك

حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
قادرى

قادرى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
همت بلند

همت بلند

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
باتر

باتر

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسينى سيد ياسر

حسينى سيد ياسر

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي كردستان

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كيانى سعدى

كيانى سعدى

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
صنعتى ميلاد

صنعتى ميلاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
حسينى نويد

حسينى نويد

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خورا

خورا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
وردارى ريبوار

وردارى ريبوار

حسابداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سليمى تريفه

سليمى تريفه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
هدايت صهيب

هدايت صهيب

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زنده دلان

زنده دلان

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
برائى ونينه پرستو

برائى ونينه پرستو

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-تربيت معلم-بومي كردستان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
نيكدل سركوت

نيكدل سركوت

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان

1سال کانونی / 26 آزمون

زبان
اداك

اداك

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
خضرى

خضرى

مهندسي معدن -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
كيانى فر شهين

كيانى فر شهين

روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ايرانى سيران

ايرانى سيران

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عزيزى فاطمه

عزيزى فاطمه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدى افشين

محمدى افشين

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
درخشانى گونا

درخشانى گونا

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ثابتى

ثابتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل بوكان

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
امانى

امانى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رحمانى زاده

رحمانى زاده

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اختركاوان سلام

اختركاوان سلام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-مناطق محروم-بومي استان كردستان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دافعى عبدالله

دافعى عبدالله

مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صمدى مهران

صمدى مهران

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
كهنه پوشى

كهنه پوشى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بهمنى نگار

بهمنى نگار

حقوق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نامور هلاله

نامور هلاله

حقوق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شبرندى دلنيا

شبرندى دلنيا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قادرى هژير

قادرى هژير

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل خوي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خالدى سميه

خالدى سميه

مديريت بيمه -دانشگاه گنبد-روزانه-محل تحصيل آزادشهر

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
كريمى فرشاد

كريمى فرشاد

مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صحرانورد

صحرانورد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شكرى

شكرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بوتيمار

بوتيمار

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مينوئى سيده كژان

مينوئى سيده كژان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

زبان
اخدر

اخدر

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل نوراباد دلفان

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كهنه پوشى

كهنه پوشى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مرادويسى

مرادويسى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اداك محمد

اداك محمد

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سجادى سوران

سجادى سوران

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مصطفايى

مصطفايى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عبدى

عبدى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
برتنى

برتنى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هرمزى

هرمزى

مديريت دولتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل رزن

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اداك

اداك

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
وطن دوست

وطن دوست

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قادرى احمد

قادرى احمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
برارى آرمان

برارى آرمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سپيدون گلاله

سپيدون گلاله

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كريمى كورش

كريمى كورش

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اخگر محمد

اخگر محمد

مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسدزاده

اسدزاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بردافكن

بردافكن

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل قائن

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرادى عدنان

مرادى عدنان

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ابراهيمى مهران

ابراهيمى مهران

مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ميراحمدى

ميراحمدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
الياسى

الياسى

زيست شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمديان

احمديان

شيمي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كريمى كاوان

كريمى كاوان

صنايع دستي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
ويسى رامين

ويسى رامين

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-مناطق محروم-بومي استان كردستان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آزادوار ريبوار

آزادوار ريبوار

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دهقانى سيمين

دهقانى سيمين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدى انيسه

محمدى انيسه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مترجمي زبان عربي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
امانى

امانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
باب

باب

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

زيست شناسي -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بارخدا سيد ادريس

بارخدا سيد ادريس

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسنى آشتى

حسنى آشتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اداك

اداك

مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ايرانى

ايرانى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فتاحى سحر

فتاحى سحر

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
محمدى

محمدى

فيزيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شيرزاد

شيرزاد

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پناهى سيده اسرين

پناهى سيده اسرين

حقوق -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بارنامه عثمان

بارنامه عثمان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسپرناك مبين

اسپرناك مبين

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
سجادى سيد عبدالرحمن

سجادى سيد عبدالرحمن

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرامرزى زهره

فرامرزى زهره

مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

مهندسي عمران -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ارژنگى

ارژنگى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل اسدآباد

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
منفرد

منفرد

مديريت دولتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل رزن

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پرتوى

پرتوى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسن زاده سوما

حسن زاده سوما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ازكات

ازكات

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زيست شناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خالدى

خالدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل تويسركان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دانش چيا

دانش چيا

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
خوشامن ياسر

خوشامن ياسر

مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمدى مهر سوما

محمدى مهر سوما

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بهمن يار

بهمن يار

علوم كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه-محل تحصيل بيجار

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
پيروزى نگين

پيروزى نگين

حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
صالحى

صالحى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل سنقر

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
صيادى نياز افشين

صيادى نياز افشين

علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
عارفى نژاد

عارفى نژاد

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اداك

اداك

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شرفى

شرفى

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
بادروج

بادروج

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي سراوان-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نعمتى ارشاد

نعمتى ارشاد

سينما-دانشگاه هنر-تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
مرادى

مرادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حكيمى نيا

حكيمى نيا

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
باغنده

باغنده

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل كرمانشاه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
كيان پور محمد

كيان پور محمد

باستانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
6/10/2023 7:29:28 AM
Menu