رودبار

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر رودبار

جرجندى نژاد فرشته

جرجندى نژاد فرشته

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
جرجندى نژاد فرحناز

جرجندى نژاد فرحناز

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مرادى نيا

مرادى نيا

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حضرت نرجس /س /-ويژه خواهران -رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فروتنى فاطمه

فروتنى فاطمه

علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
دژبند سنجرى

دژبند سنجرى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل زابل

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
طهماسبى شه بابا كيوان

طهماسبى شه بابا كيوان

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ناوكى ناهيد

ناوكى ناهيد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رئيسى بنى اسدى صادق

رئيسى بنى اسدى صادق

دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
احمدى نژاد

احمدى نژاد

تاريخ -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
خالقپور ميلاد

خالقپور ميلاد

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
دستورى

دستورى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ده ميرى

ده ميرى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مريوزاده

مريوزاده

شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صادقى سميه

صادقى سميه

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
گرگندى پور

گرگندى پور

تاريخ -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عزيززاده

عزيززاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ده ميرى بهناز

ده ميرى بهناز

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بامرى چاه بيد

بامرى چاه بيد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خانه گير

خانه گير

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل زاهدان

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دهميرى كبرى

دهميرى كبرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
روهينا

روهينا

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جرگه

جرگه

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
دهمردى

دهمردى

تاريخ -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سالمى

سالمى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جهش

جهش

شيمي -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرادى جاز رسول

مرادى جاز رسول

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
يوسفى خواه فرزاد

يوسفى خواه فرزاد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسنى پور

حسنى پور

تاريخ -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پورجمالى هاجر

پورجمالى هاجر

دبيري جغرافيا-دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
دادخدائى ابراهيم

دادخدائى ابراهيم

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نوروزى پور

نوروزى پور

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شيرخانى

شيرخانى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رهبرى پور

رهبرى پور

مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم-شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پركان محمد رضا

پركان محمد رضا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمدعلى زابلى

محمدعلى زابلى

فيزيك -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حاجب

حاجب

اب وهواشناسي -دانشگاه جيرفت-شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فرامرزى نمداد

فرامرزى نمداد

شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شهريارى سابقى

شهريارى سابقى

باستانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه-محل تحصيل نوشهر

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شاهلى بر ايوب

شاهلى بر ايوب

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مريدى جاز

مريدى جاز

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اسا

اسا

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل بجنورد

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حاجب

حاجب

زبان شناسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ميراحمدى

ميراحمدى

رياضيات وكاربردها-مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پرسه ناروئى سعيد

پرسه ناروئى سعيد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جرگه

جرگه

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سابقى

سابقى

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل زاهدان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حاجب زاده

حاجب زاده

زمين شناسي -موسسه غيرانتفاعي كرمان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بلوچ براهويى

بلوچ براهويى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
پاى بست

پاى بست

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
زمانى پور

زمانى پور

تاريخ -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
محمدى پور

محمدى پور

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
روهنده

روهنده

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل زاهدان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
خداداد نژاد ساردوئى

خداداد نژاد ساردوئى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
6/1/2023 6:12:12 AM
Menu