اقليد

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر اقليد

تقوا

تقوا

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
كنعاني سارا

كنعاني سارا

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شريفي اكرم سادات

شريفي اكرم سادات

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
بزرگى

بزرگى

اماروكاربردها-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

مهندسي عمران -دانشگاه زابل-شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
تدين فاطمه

تدين فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
علي قاسمي زهرا

علي قاسمي زهرا

دبيري رياضي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
مسعودي فايزه

مسعودي فايزه

مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
تقوا

تقوا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
افريخته

افريخته

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قرباني سميرا

قرباني سميرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
امانى

امانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
وحيدى فراشاه

وحيدى فراشاه

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
زرين كلاه ميثم

زرين كلاه ميثم

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
جمشيدى

جمشيدى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جمشيدى

جمشيدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسامى نيا

حسامى نيا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
احمدپور

احمدپور

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بزرگي حامد

بزرگي حامد

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رحيمي عليرضا

رحيمي عليرضا

روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
زرين كلاه

زرين كلاه

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صفاري فرزانه

صفاري فرزانه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدي سيدمحمد

محمدي سيدمحمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نيكويى

نيكويى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كوثرى

كوثرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نيكويي مسعود

نيكويي مسعود

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
تدين

تدين

مهندسي برق -مركزاموزش عالي اقليد-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
شريفي سمانه

شريفي سمانه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
افضلى

افضلى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
زارعى كردشولى

زارعى كردشولى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
متواضع

متواضع

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قلندرى

قلندرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قره خانى

قره خانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حيدربيگي ابوالفضل

حيدربيگي ابوالفضل

زبان وادبيات عربي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

3سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اميدوار عسكرى

اميدوار عسكرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صالح نژاد

صالح نژاد

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فيروزاباد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جمشيدي پور زهرا

جمشيدي پور زهرا

مهندسي مواد-دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جمشيدي محمدرضا

جمشيدي محمدرضا

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اسفندي علي

اسفندي علي

مهندسي عمران -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صفري رضا

صفري رضا

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نيكوبخت

نيكوبخت

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جليلى

جليلى

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مسعودزاده

مسعودزاده

رياضيات وكاربردها-مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اسكندرى

اسكندرى

زيست شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

مهندسي مواد-مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نظري محمدامين

نظري محمدامين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خيرانديش محمدرضا

خيرانديش محمدرضا

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آقاشيرى

آقاشيرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نيكويى

نيكويى

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي فيروزاباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جليلى فرد

جليلى فرد

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي فيروزاباد-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
غيبى

غيبى

مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جمالى نيا

جمالى نيا

اماروكاربردها-مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
چترسيماب حامد

چترسيماب حامد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
افضلى

افضلى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ابوالحسينى

ابوالحسينى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ابوالحسينى

ابوالحسينى

مهندسي صنايع -دانشگاه كوثربجنورد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
موحد

موحد

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
علي نژادي ارسلان

علي نژادي ارسلان

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
متقى

متقى

مهندسي شيمي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رفيعى

رفيعى

مهندسي مواد-دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قره خانى

قره خانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
غياثى

غياثى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شكوه

شكوه

مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خدامى

خدامى

اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
افضلى

افضلى

رياضيات وكاربردها-مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عاشورلو

عاشورلو

زمين شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حيدرنيا

حيدرنيا

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جليلى

جليلى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نيكوبخت

نيكوبخت

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

اماروكاربردها-مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قبادي زهرا

قبادي زهرا

مهندسي معماري -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
دريايى

دريايى

زبان شناسي -دانشگاه جهرم-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سالارى

سالارى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
افضلى

افضلى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مسلمى

مسلمى

مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
افضلى

افضلى

فيزيك -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مسلمى

مسلمى

مهندسي مواد-موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
صفرى

صفرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

رياضيات وكاربردها-مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مطلبي زهراالسادات

مطلبي زهراالسادات

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فارسى

فارسى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ايمنى

ايمنى

فيزيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ميرسليمانى

ميرسليمانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حسن بيگى

حسن بيگى

رياضيات وكاربردها-مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مصطفوى

مصطفوى

زيست شناسي سلولي مولكولي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

3سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
افضلى

افضلى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رجايى

رجايى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/30/2023 8:16:18 AM
Menu