نهبندان

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر نهبندان

على اكبرى

على اكبرى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
تقوى

تقوى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سنجرى

سنجرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
هاشمي نژاد سيما

هاشمي نژاد سيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اردونى

اردونى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پروين

پروين

زيست شناسي -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سنجري علي

سنجري علي

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حق دوست

حق دوست

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احسانى

احسانى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نيكنام

نيكنام

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
هاشم زهى

هاشم زهى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جوان

جوان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
على شاهى

على شاهى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صادقي حجت الله

صادقي حجت الله

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/7/2023 4:41:05 AM
Menu