فريمان

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر فريمان

خسروى پور

خسروى پور

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اعظم نور سجاد

اعظم نور سجاد

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
پاسبان موسي اباد زهرا

پاسبان موسي اباد زهرا

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ايين پرست سجاد

ايين پرست سجاد

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
افلاكى

افلاكى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اتفاقي ناهيد

اتفاقي ناهيد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
واقف پناه فريمان

واقف پناه فريمان

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نورى

نورى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صادقيان

صادقيان

زيست شناسي -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ذوقى چنار بو

ذوقى چنار بو

مهندسي عمران -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
تعقيبى فريمانى

تعقيبى فريمانى

مهندسي پزشكي -دانشگاه بين المللي امام رضا/ع /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اعرابي طبق سر فاطمه

اعرابي طبق سر فاطمه

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
پورقربانى

پورقربانى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حاجى پور

حاجى پور

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زارع كاريزان فرزانه

زارع كاريزان فرزانه

دبيري زيست شناسي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
غلام زاده وحيد

غلام زاده وحيد

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دهقاني اميررضا

دهقاني اميررضا

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عاشورى

عاشورى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
چنارانى

چنارانى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ايزدي فريماني زهرا

ايزدي فريماني زهرا

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
توكلى

توكلى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حلمي رشيدفريماني هانيه

حلمي رشيدفريماني هانيه

فيزيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ترحمى رسول ابادى

ترحمى رسول ابادى

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رنجبر آلى

رنجبر آلى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نيكفر محدثه

نيكفر محدثه

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
احمدزاده ساجده

احمدزاده ساجده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صادقي مرضيه

صادقي مرضيه

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ديندار

ديندار

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شهرى فريمانى

شهرى فريمانى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نجاتى

نجاتى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
دهقان مياندهي مهدي

دهقان مياندهي مهدي

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
گل بهارى خير آبادى

گل بهارى خير آبادى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هلال

هلال

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اسرار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كارگر

كارگر

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ايزدى فريمانى

ايزدى فريمانى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ناصرى شكيب

ناصرى شكيب

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سبحان نيشابور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حيدرپور

حيدرپور

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
طالبى

طالبى

علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

علوم اجتماعي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
توسلي قلعه شيري محسن

توسلي قلعه شيري محسن

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
صيادى

صيادى

علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/4/2023 2:56:48 PM
Menu