ماهان

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر ماهان

برزگر

برزگر

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خالقي فاطمه

خالقي فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
معلم زاده ماهانى

معلم زاده ماهانى

فيزيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
فلاحت نژادماهاني مريم

فلاحت نژادماهاني مريم

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسنى پور

حسنى پور

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عسكري نژادلنگري حسنيه

عسكري نژادلنگري حسنيه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كارآموزيان

كارآموزيان

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مددى ماهانى

مددى ماهانى

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خالقى

خالقى

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
تقى زاده ماهانى

تقى زاده ماهانى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شفيعي امير

شفيعي امير

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مددي ماهاني مريم

مددي ماهاني مريم

روانشناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
على زاده ماهانى

على زاده ماهانى

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ترك زاده ماهانى

ترك زاده ماهانى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
5/29/2023 3:29:36 PM
Menu