اقليد

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر اقليد

راسخ سارا

راسخ سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

7سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
عظيمي سيدمحمدعلي

عظيمي سيدمحمدعلي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

6سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
زرين كلاه عليرضا

زرين كلاه عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
شيبانى

شيبانى

مهندسي معماري -دانشگاه زابل - شبانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
گرامى

گرامى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر - تربيت معلم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مومني سميه

مومني سميه

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
شهرياري اميرحسين

شهرياري اميرحسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
جمشيدى

جمشيدى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
كاشف

كاشف

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
درويشي بهلولي مجتبي

درويشي بهلولي مجتبي

مهندسي شهرسازي -دانشگاه شيراز - روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
فارسي علي

فارسي علي

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
قاسمي مهسا

قاسمي مهسا

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
دهقانى

دهقانى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي پارس -مهرفارس - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مقبره مقدم

مقبره مقدم

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
موسائي نيلوفر

موسائي نيلوفر

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

مهندسي صنايع -دانشگاه ولايت -ايرانشهر - شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
زرين كلاه

زرين كلاه

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي قشم -قشم - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اميدوار مجتبي

اميدوار مجتبي

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
فارسي محمد

فارسي محمد

مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
تدين

تدين

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه فسا - شبانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حسن بيگي مجيد

حسن بيگي مجيد

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
تدين عليرضا

تدين عليرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
دهقاني محمد

دهقاني محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
اقليدي سپهر

اقليدي سپهر

مهندسي معماري -دانشگاه شيراز - روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رضائي محمدرضا

رضائي محمدرضا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
گودرزي علي

گودرزي علي

مهندسي برق -دانشگاه اراك - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
علي محمدي زهرا

علي محمدي زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي لارستان - روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خيرانديش نيما

خيرانديش نيما

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
خيرانديش

خيرانديش

رياضيات وكاربردها-دانشگاه جهرم - روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نيكوئي زهرا

نيكوئي زهرا

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عسكري فيروزه

عسكري فيروزه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
قاسمي سجاد

قاسمي سجاد

حقوق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
ميرزاوند اميدرضا

ميرزاوند اميدرضا

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي شيراز - روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
قره خاني سحر

قره خاني سحر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قشلاقى

قشلاقى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كريمي زهره

كريمي زهره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اسفندى

اسفندى

مهندسي مكانيك -اموزشكده فني اسفراين - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مهدى پناه

مهدى پناه

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
افضلي فاطمه سادات

افضلي فاطمه سادات

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جوكار مسعود

جوكار مسعود

مهندسي كشتي سازي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
پناهي مريم

پناهي مريم

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه يزد - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نيكوئي سميرا

نيكوئي سميرا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ايمني حميدرضا

ايمني حميدرضا

مهندسي شيمي -دانشگاه اراك - روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كوثر

كوثر

مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جمشيدى

جمشيدى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مصطفوي فرزاد

مصطفوي فرزاد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شريفي سيدارمين

شريفي سيدارمين

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كريمي حبيب

كريمي حبيب

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قره خانى

قره خانى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صفري محمدمهدي

صفري محمدمهدي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حيدربيگى

حيدربيگى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نيكوئي مسعود

نيكوئي مسعود

مديريت صنعتي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
افضلى

افضلى

مهندسي برق -مركزاموزش عالي اقليد - روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ترابى

ترابى

مهندسي نساجي -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ايمنى

ايمنى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اسلمى

اسلمى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دهقاني عارف

دهقاني عارف

حقوق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
درويشي بهلولي سعيده

درويشي بهلولي سعيده

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
غلامي مسعود

غلامي مسعود

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غريبى

غريبى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي فسا - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج - روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دهقانى

دهقانى

فيزيك -دانشگاه ياسوج - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مصطفوى

مصطفوى

علوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوج - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صفرى

صفرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي برق -دانشگاه بناب - روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مسعودى

مسعودى

فيزيك -دانشگاه ياسوج - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
همتى

همتى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مسعودى

مسعودى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صفري زهره

صفري زهره

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

دبيري شيمي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پورمومنى فيروزآبادى

پورمومنى فيروزآبادى

علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مددى

مددى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسامى نيا

حسامى نيا

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه شيراز - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فارسى

فارسى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه زابل - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رسولي شاملو مهين

رسولي شاملو مهين

علوم تربيتي -دانشگاه شيراز - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
احمدى اسلاملو

احمدى اسلاملو

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي لارستان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اميدى

اميدى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رجايى

رجايى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رئيسى

رئيسى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شيراز - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شيراز - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صفرى على قيالو

صفرى على قيالو

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قشلاقى

قشلاقى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه جهرم - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ميرسليمانى

ميرسليمانى

مهندسي شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ثابت اقليدى

ثابت اقليدى

شيمي -دانشگاه ياسوج - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شوقى خور كشى

شوقى خور كشى

زيست شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ميرسليمانى

ميرسليمانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه جهرم - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
موسوى نيا

موسوى نيا

مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يونسى

يونسى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رضاخانى

رضاخانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ارجمند

ارجمند

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهرود - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مسعودزاده عليرضا

مسعودزاده عليرضا

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي قم - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پژمان نيا

پژمان نيا

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
يزداني محمد

يزداني محمد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كوثر

كوثر

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شيراز - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي لارستان - روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
افضلى

افضلى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
كريمى خواه

كريمى خواه

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -بوشهر - تربيت معلم

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه ياسوج - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/10/2023 8:16:34 AM
Menu