فيض آبادتربت حيدريه

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر فيض آبادتربت حيدريه

سلوكى

سلوكى

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اصفي نيلوفر

اصفي نيلوفر

مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حقيقى

حقيقى

مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
اسداله زاده مهنه مهسا

اسداله زاده مهنه مهسا

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
زنده دل

زنده دل

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
پور يوسف

پور يوسف

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رزميان فيض ابادي فاطمه

رزميان فيض ابادي فاطمه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خواجوئى

خواجوئى

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جلالى

جلالى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ميرقلى زاده

ميرقلى زاده

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ابراهيم زاده خير آبادى

ابراهيم زاده خير آبادى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
يزدان پرست

يزدان پرست

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مستكملى

مستكملى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
موحد

موحد

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مرادي دوغ ابادي اميرحسين

مرادي دوغ ابادي اميرحسين

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عذارفيض ابادي جواد

عذارفيض ابادي جواد

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قرايى

قرايى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كيان نيا

كيان نيا

مكاترونيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
على نيا

على نيا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند - شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عبدالهى

عبدالهى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حيدر بيگى

حيدر بيگى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
طالبى نيا

طالبى نيا

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
همت پناه سميرا

همت پناه سميرا

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
امانى

امانى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
طلوعيان فيض ابادي فاطمه

طلوعيان فيض ابادي فاطمه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
راستگويى

راستگويى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بيكى

بيكى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
على زاده

على زاده

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زارع فيض آبادى

زارع فيض آبادى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي قشم -قشم - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حياتى

حياتى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
باغبان

باغبان

حسابداري -دانشگاه بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شريعتي دوغ ابادي سجاد

شريعتي دوغ ابادي سجاد

دبيري فيزيك -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد - تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عصار

عصار

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نيك بين

نيك بين

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
نيرومند

نيرومند

مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - شبانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پارسا

پارسا

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
على اكبرى ميان دهى

على اكبرى ميان دهى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فاتحى عبدل آبادى

فاتحى عبدل آبادى

علوم تربيتي -موسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

مديريت كسب وكارهاي كوچك -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فيله كش

فيله كش

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-موسسه غيرانتفاعي ساعي -گرگان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
غمديده

غمديده

راهنمايي ومشاوره -موسسه غيرانتفاعي پارس رضوي -گناباد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/9/2023 5:33:06 AM
Menu