باخرز

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر باخرز

حسين زاده كردياني خديجه

حسين زاده كردياني خديجه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بذرافشان

بذرافشان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مصلح نوبهاري هادي

مصلح نوبهاري هادي

دبيري رياضي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
قوى بينه

قوى بينه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زنده دل

زنده دل

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

شيمي -دانشگاه جيرفت - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سرورى

سرورى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
6/1/2023 4:56:12 AM
Menu