كبودرآهنگ

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر كبودرآهنگ

صالحى

صالحى

شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
احمدى فرد

احمدى فرد

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
موسي پور رويا

موسي پور رويا

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

زيست شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حيدري امير

حيدري امير

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
طاهري سعيد

طاهري سعيد

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
هاشملو فاطمه

هاشملو فاطمه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سلطانى ولا

سلطانى ولا

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
معصومي ميثم

معصومي ميثم

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شريفي هادي

شريفي هادي

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رستمى

رستمى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سالك قادرى

سالك قادرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دهقاني شه خواه محمد

دهقاني شه خواه محمد

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بهرامى

بهرامى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
برچلويى

برچلويى

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قيطاسى

قيطاسى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سالك قادري محمدعلي

سالك قادري محمدعلي

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مسلم خانى

مسلم خانى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جهاني محمد

جهاني محمد

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مروتى خرم

مروتى خرم

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قرباني رهبر علي

قرباني رهبر علي

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نعمت خانى

نعمت خانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نقى زاده

نقى زاده

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
گوهري وثوق نادر

گوهري وثوق نادر

دبيري رياضي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شايانى جم

شايانى جم

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قيطاسى

قيطاسى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خمسه

خمسه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نادرى منش

نادرى منش

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مظاهري خوشكام اكرم

مظاهري خوشكام اكرم

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رفعتي پروانه احمد

رفعتي پروانه احمد

روانشناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدى كوثر

محمدى كوثر

دبيري رياضي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زارئي معصومه

زارئي معصومه

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ابراهيمي ميلاد

ابراهيمي ميلاد

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ميرزايى

ميرزايى

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اوسطى

اوسطى

ژئومورفولوژي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
يوسفى

يوسفى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ذولفقارى

ذولفقارى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شمسي روشن محمود

شمسي روشن محمود

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
انصارى

انصارى

فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
گل نورى

گل نورى

دبيري جغرافيا-پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ذوقى درخشنده

ذوقى درخشنده

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بهرامى عبديان

بهرامى عبديان

دبيري جغرافيا-پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
لطفى

لطفى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جعفرى زادگان

جعفرى زادگان

دبيري شيمي -پرديس شهيدرجايي -قزوين - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
گروسى

گروسى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
هاتفى

هاتفى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
معصومى

معصومى

دبيري رياضي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شهبازى

شهبازى

علوم اجتماعي -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
زينالزاده

زينالزاده

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بابايى

بابايى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
5/30/2023 1:56:41 AM
Menu