ماه شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ماه شهر


خاقانی سیده راحله

خاقانی سیده راحله

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت بهبهان

4سال کانونی / 101 آزمون

انسانی
محسنی خواه هایده

محسنی خواه هایده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت ماهشهر

4سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
کرم زاده فاطمه

کرم زاده فاطمه

حقوق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
مومنی فر مهشید

مومنی فر مهشید

روانشناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
مسکینی آب الوان علی

مسکینی آب الوان علی

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت ماهشهر

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
حیاتی زهرا

حیاتی زهرا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت ماهشهر

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
چولانی حیدری زهرا

چولانی حیدری زهرا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
صالحی آلا

صالحی آلا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
عساکره الهه

عساکره الهه

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
دهقان زهرا

دهقان زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
منشدی فاطمه

منشدی فاطمه

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قمری نسترن

قمری نسترن

مديريت مالي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
باوی فاطمه

باوی فاطمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
خالدی ندا

خالدی ندا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت رامشير

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
برفر مریم

برفر مریم

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قنواتی مریم

قنواتی مریم

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسینی سیده هستی

حسینی سیده هستی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت رامهرمز

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اصل عسچراویان زهرا

اصل عسچراویان زهرا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
طیبی مبینا

طیبی مبینا

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
الهائی علی

الهائی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اهواز ناحيه 1

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
6/8/2023 12:41:33 PM
Menu