ميناب

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ميناب


جعفری نیا علیرضا

جعفری نیا علیرضا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت ميناب

3سال کانونی / 100 آزمون

انسانی
یزدان پناه اناهیتا

یزدان پناه اناهیتا

مديريت دولتي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
بهمرد سمانه

بهمرد سمانه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت ميناب

2سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
زارعی مازیار

زارعی مازیار

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت بشاگرد

4سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
رنجبری فاطمه

رنجبری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت جاسک

2سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
ذاکری نسیم

ذاکری نسیم

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت سندرک

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
بهرامی عباس

بهرامی عباس

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت رودان

2سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
آب بها معصومه

آب بها معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت رودخانه

1سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
سالاری حیدری مهدی

سالاری حیدری مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت ميناب

1سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
اسلامی فراز مجتبی

اسلامی فراز مجتبی

مديريت صنعتي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
پیری زاده مرتضی

پیری زاده مرتضی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت ميناب

1سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
خاوری زهرا

خاوری زهرا

مردم شناسي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
بیابان زاده محمدامین

بیابان زاده محمدامین

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت بندرعباس ناحيه2

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
ذاکری گورزانگی حلیمه

ذاکری گورزانگی حلیمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت ميناب

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
غلامی محمد

غلامی محمد

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت سيريک

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
جلالی مهدی

جلالی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت ميناب

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/1/2023 8:31:30 PM
Menu