باخرز

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر باخرز


تاتاری محمد جواد

تاتاری محمد جواد

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت باخرز

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
جامی بلبل امیر حسین

جامی بلبل امیر حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل تربت حيدريه - محل خدمت باخزر

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
موسوی سید علی

موسوی سید علی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي-محل خدمت باخرز

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
اسدی سجاد

اسدی سجاد

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت باخرز

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قربانی عبدالاحد

قربانی عبدالاحد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت تايباد

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شعبانی علی

شعبانی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل تربت حيدريه - محل خدمت باخزر

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زمانی علی رضا

زمانی علی رضا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت باخرز

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
طاهری صادق

طاهری صادق

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل تربت حيدريه - محل خدمت باخزر

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
صفائی حسین

صفائی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت تايباد

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فرهمند عدنان

فرهمند عدنان

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت فيروزه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
6/3/2023 2:19:27 AM
Menu