كاشمر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر كاشمر


حسینی سیده مونس

حسینی سیده مونس

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کوهسرخ

5سال کانونی / 93 آزمون

انسانی
وحدانی فر ریحانه

وحدانی فر ریحانه

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت مه ولات

3سال کانونی / 92 آزمون

انسانی
شیردل شکیلا

شیردل شکیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل قوچان - محل خدمت خواف

3سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
ورزدار ثمین

ورزدار ثمین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت مه ولات

3سال کانونی / 80 آزمون

انسانی
زحمتکش حسین

زحمتکش حسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کوهسرخ

3سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
حجتی فر فاطمه

حجتی فر فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خليل آباد

4سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
بخشی سارا

بخشی سارا

مشاوره|دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
شاکری زهرا

شاکری زهرا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خليل آباد

3سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
بخشی زاده امین

بخشی زاده امین

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کاشمر

5سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
سخی رضا

سخی رضا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کاشمر

2سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
روحی زاده کلاته شادی یونس

روحی زاده کلاته شادی یونس

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خليل آباد

2سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
سرحان میترا

سرحان میترا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
طباطبائی راد سیده زهره

طباطبائی راد سیده زهره

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کوهسرخ

2سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
طباطبائی راد نرگس سادات

طباطبائی راد نرگس سادات

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
طالبیان عرفان

طالبیان عرفان

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي- محل خدمت کاشمر

2سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
حسینی سیده مطهره

حسینی سیده مطهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل قوچان - محل خدمت کاشمر

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
افسرده زهرا

افسرده زهرا

علوم قران وحديث|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
خاکشورریوش محدثه

خاکشورریوش محدثه

مديريت صنعتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
اکبری سهیل

اکبری سهیل

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
معینی علی آبادی زهرا

معینی علی آبادی زهرا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران نيشابور | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
فدائی طرقی فرشته

فدائی طرقی فرشته

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه نيشابور | شبانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
جعفری زهرا

جعفری زهرا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران بيرجند | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
زاهدی محمدرضا

زاهدی محمدرضا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خليل آباد

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
ابراهیم زاده مکی فاطمه

ابراهیم زاده مکی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت گناباد

1سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
صحرائی حجت

صحرائی حجت

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
رحیمیان مریم

رحیمیان مریم

حقوق|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
شریفی مینا

شریفی مینا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
اسدالهی حسین

اسدالهی حسین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خليل آباد

1سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
صابری تولائی مریم

صابری تولائی مریم

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کوهسرخ

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
صحراگرد نازنین

صحراگرد نازنین

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت خليل آباد

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
احمدی سارا

احمدی سارا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خليل آباد

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
محمودی منصوره

محمودی منصوره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل قوچان - محل خدمت کاشمر

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
حسین زاده فاطمه

حسین زاده فاطمه

تاريخ تمدن ملل اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
رنجبر کسرینه زهرا

رنجبر کسرینه زهرا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت خليل آباد

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
ابراهیم نژاد صابر

ابراهیم نژاد صابر

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت مه ولات

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
پریشان عاطفه

پریشان عاطفه

علوم سياسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
جورکش علیرضا

جورکش علیرضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي- محل خدمت خليل آباد

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
خسروی علی

خسروی علی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خليل آباد

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
اسکندری ثالث تربقان امیرحسین

اسکندری ثالث تربقان امیرحسین

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کاشمر

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
طاهری نازنین

طاهری نازنین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خليل آباد

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
حشمتی معصومه

حشمتی معصومه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
محمدی مریم

محمدی مریم

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
عجم زهرا

عجم زهرا

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
هوشیار محمدباقر

هوشیار محمدباقر

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کوهسرخ

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمدزاده محمدرضا

محمدزاده محمدرضا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کاشمر

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
انفرادی عباس

انفرادی عباس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل سبزوار - محل خدمت کاشمر

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مهجور مجتبی

مهجور مجتبی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي- محل خدمت خليل آباد

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
یزدانی فاطمه

یزدانی فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت مه ولات

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
داودیان طرقی تکتم

داودیان طرقی تکتم

مشاوره|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
اخباری زینب

اخباری زینب

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کاشمر

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
موسوی سیداحمد

موسوی سیداحمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل سبزوار - محل خدمت خليل آباد

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قدوسی فاطمه

قدوسی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ذوقی محمدیه بهنام

ذوقی محمدیه بهنام

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي- محل خدمت بجستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
صدری محدثه

صدری محدثه

علوم تربيتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدپور حمیدرضا

محمدپور حمیدرضا

اقتصاد|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
میرزائی راد معصومه

میرزائی راد معصومه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حق جو حلیا

حق جو حلیا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت رشتخوار

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
تقوی هادی

تقوی هادی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل سبزوار - محل خدمت کاشمر

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مظلومی محمد

مظلومی محمد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کاشمر

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سعادتمند مهدی

سعادتمند مهدی

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حلیمی نگارسادات

حلیمی نگارسادات

حقوق|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غيرانتفاعي-پذيرش زن

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
امام بخشی مظفری مبینا

امام بخشی مظفری مبینا

جامعه شناسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
بیحقی شادی

بیحقی شادی

مددکاري اجتماعي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
6/1/2023 1:19:17 PM
Menu