كاشمر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر كاشمر

زارع زهرا

زارع زهرا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

10سال کانونی / 207 آزمون

تجربی
درودگر سحر

درودگر سحر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

11سال کانونی / 196 آزمون

تجربی
خباززاده سهیل

خباززاده سهیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت کاشمر

7سال کانونی / 141 آزمون

تجربی
محمدزاده نقابی علی

محمدزاده نقابی علی

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

10سال کانونی / 141 آزمون

تجربی
قانعی شیوا

قانعی شیوا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز

6سال کانونی / 135 آزمون

تجربی
نورزاده قلعه بالا زهرا

نورزاده قلعه بالا زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت کوهسرخ

5سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
تیموری طاهری سجاد

تیموری طاهری سجاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 112 آزمون

ریاضی
عابدین پور زهرا

عابدین پور زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت بردسکن

4سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
رمضانی رامین

رمضانی رامین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خليل آباد

5سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
محسنی صالح

محسنی صالح

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي -محل خدمت کاشمر

4سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
شیخ عارفی علیرضا

شیخ عارفی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت کاشمر

3سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
پورجعفر فاطمه

پورجعفر فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
سجادی ترشیزی سیدسینا

سجادی ترشیزی سیدسینا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
بهزادی ابوالفضل

بهزادی ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
آقائی یاسمن

آقائی یاسمن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
شریعت ابوالفضل

شریعت ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
هاشمی الهام سادات

هاشمی الهام سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت چناران

4سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
نبوی کریزی فاطمه سادات

نبوی کریزی فاطمه سادات

اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي-محل خدمت رشتخوار

4سال کانونی / 95 آزمون

هنر
نژادرضا سرمزده نجمه

نژادرضا سرمزده نجمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
حسینی سیده مونس

حسینی سیده مونس

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کوهسرخ

5سال کانونی / 93 آزمون

انسانی
صفائی صبا

صفائی صبا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
محمدپور اول سمانه

محمدپور اول سمانه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
وحدانی فر ریحانه

وحدانی فر ریحانه

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت مه ولات

3سال کانونی / 92 آزمون

انسانی
محمدی مقدم سجاد

محمدی مقدم سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
حلاج محمدرضا

حلاج محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
اکبری داغی ابوالفضل

اکبری داغی ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت ميان جلگه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
خسروی مغانی الهه

خسروی مغانی الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
شاد فائزه

شاد فائزه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
سبحانی کوهسرخی زینب

سبحانی کوهسرخی زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کاشمر

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
طالبی نسیم

طالبی نسیم

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي-محل خدمت خليل آباد

3سال کانونی / 85 آزمون

زبان
رفیعی فهیمه

رفیعی فهیمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
عباس پور محمدرضا

عباس پور محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کاشمر

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
اسدی عطار اشکان

اسدی عطار اشکان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
شیردل شکیلا

شیردل شکیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل قوچان - محل خدمت خواف

3سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
قربان نژاد بهاره

قربان نژاد بهاره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
جباری ملیکا

جباری ملیکا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
مانوسی امیرحسین

مانوسی امیرحسین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
محمدزاده نامقی مریم

محمدزاده نامقی مریم

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
ورزدار ثمین

ورزدار ثمین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت مه ولات

3سال کانونی / 80 آزمون

انسانی
باقرزاده زهرا

باقرزاده زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
ذبیحی کیانا

ذبیحی کیانا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
محمدزاده ابوالفضل

محمدزاده ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
حسینی سیدعرفان

حسینی سیدعرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
ابراهیمی مینا

ابراهیمی مینا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
عبدی زاده نادیا

عبدی زاده نادیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
زحمتکش حسین

زحمتکش حسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کوهسرخ

3سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
تنها فاطمه

تنها فاطمه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
فدوی رضا

فدوی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
مزاری مهتاب

مزاری مهتاب

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
قربان نژادخلیل آباد آرزو

قربان نژادخلیل آباد آرزو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خليل آباد

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
حسین پور الهام

حسین پور الهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
شیوائی مهدیه

شیوائی مهدیه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
حجتی فر فاطمه

حجتی فر فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خليل آباد

4سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
عبیدی مینا

عبیدی مینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کاشمر

3سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
بخشی سارا

بخشی سارا

مشاوره|دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
دانشمند محمدجواد

دانشمند محمدجواد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
محمودی زهرا

محمودی زهرا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران بيرجند | شبانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
ساعدی رضوان

ساعدی رضوان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
عباسی سرمزده رسول

عباسی سرمزده رسول

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کاشمر

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
طاهریان علی

طاهریان علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت ميان جلگه

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
بشارتی محمدحسین

بشارتی محمدحسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
رضایی فرشه رضا

رضایی فرشه رضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
پدرامی معصومه

پدرامی معصومه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
دباغیان امیرعلی

دباغیان امیرعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
شاکری زهرا

شاکری زهرا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خليل آباد

3سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
رستمی رسول

رستمی رسول

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
طاهریان مطهره

طاهریان مطهره

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
بخشی زاده امین

بخشی زاده امین

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کاشمر

5سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
محجوبی محسن

محجوبی محسن

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
صفری محمدصادق

صفری محمدصادق

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
سخی رضا

سخی رضا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کاشمر

2سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
زاهدی علیرضا

زاهدی علیرضا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي -محل خدمت بردسکن

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
حشمتی راد ابوالفضل

حشمتی راد ابوالفضل

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه-

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
حاتمی سیمین

حاتمی سیمین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
ذبیحی محمد

ذبیحی محمد

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحددامغان | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
پورعلی حسین

پورعلی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت طرقبه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
تقی زاده محمد

تقی زاده محمد

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
رحمانی مقدم نگار

رحمانی مقدم نگار

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي- پذيرش از زن - محل خدمت تبادکان

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
صادقیان صادق

صادقیان صادق

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
آب دار زهرا

آب دار زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
روحی زاده کلاته شادی یونس

روحی زاده کلاته شادی یونس

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خليل آباد

2سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
طاهری راد مریم

طاهری راد مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت رشتخوار

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
سرحان میترا

سرحان میترا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
طباطبائی راد سیده زهره

طباطبائی راد سیده زهره

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کوهسرخ

2سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
اسلامی مقدم امیررضا

اسلامی مقدم امیررضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت بردسکن

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
علومی فروتقه صادق

علومی فروتقه صادق

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
موسوی نژادعارف آباد سیدمحمد

موسوی نژادعارف آباد سیدمحمد

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
احمدی نجمه

احمدی نجمه

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
کریمی امیر

کریمی امیر

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي- محل خدمت کاشمر

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
فتحی احسان

فتحی احسان

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کاشمر

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
نجارمغانی یاسمن

نجارمغانی یاسمن

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
قادری جاغرق زینب

قادری جاغرق زینب

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
صمدی فاطمه

صمدی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سالمی امیرحسین

سالمی امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خليل آباد

2سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
طباطبائی راد نرگس سادات

طباطبائی راد نرگس سادات

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
واحدیان نیما

واحدیان نیما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حسین زاده ایوری حسین

حسین زاده ایوری حسین

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فرهادی عبدی زهرا

فرهادی عبدی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رازقی محمد

رازقی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مومنی زهرا

مومنی زهرا

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
طالبیان عرفان

طالبیان عرفان

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي- محل خدمت کاشمر

2سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
حسینی سیده مطهره

حسینی سیده مطهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل قوچان - محل خدمت کاشمر

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
توسلی محدثه

توسلی محدثه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
بنائیان عادل

بنائیان عادل

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نوروزی اول کوثر

نوروزی اول کوثر

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خليل آباد

2سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
افسرده زهرا

افسرده زهرا

علوم قران وحديث|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
میرزاگلی مهسا

میرزاگلی مهسا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت تايباد

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
انصاری پور امیرحسین

انصاری پور امیرحسین

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
معصومی هدک مرتضی

معصومی هدک مرتضی

حسابداري|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
اسماعیلی ثانی ریحانه

اسماعیلی ثانی ریحانه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
طاهری علی

طاهری علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت بردسکن

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
خاکشورریوش محدثه

خاکشورریوش محدثه

مديريت صنعتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
مبارکی شادیاب سحر

مبارکی شادیاب سحر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سلمان زاده یونس

سلمان زاده یونس

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي -محل خدمت بردسکن

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
برنا زهره

برنا زهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خليل آباد

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حسن پور سارا

حسن پور سارا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدگرمسار | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
روحانی کیمیا

روحانی کیمیا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مرادزاده فروتقه محمدرضا

مرادزاده فروتقه محمدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
خزاعی نصرآباد فاطمه

خزاعی نصرآباد فاطمه

زمين شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
یوسفی فاطمه

یوسفی فاطمه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رشیدی معین

رشیدی معین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
رمضان نژادمغانی سجاد

رمضان نژادمغانی سجاد

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت گناباد

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اکبری سهیل

اکبری سهیل

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
اسماعیلی علی

اسماعیلی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت فريمان

1سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
انصاری فاطمه

انصاری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت بجستان

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اسکندری اسماء

اسکندری اسماء

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جعفریان فائزه

جعفریان فائزه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمدی بهنام

محمدی بهنام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کوهسرخ

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
معینی علی آبادی زهرا

معینی علی آبادی زهرا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران نيشابور | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
فدائی طرقی فرشته

فدائی طرقی فرشته

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه نيشابور | شبانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
سلطان پورفرزین احسان

سلطان پورفرزین احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خوری مهسا

خوری مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت مه ولات

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مرادنژادایوری ابوالفضل

مرادنژادایوری ابوالفضل

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي -محل خدمت خيليل آباد

1سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
وحیدی شکیبا

وحیدی شکیبا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گنبد | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
کرامتی مریم

کرامتی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شبان مبینا

شبان مبینا

زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
معصومی هدک مصطفی

معصومی هدک مصطفی

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فرهمندنیا عرفان

فرهمندنیا عرفان

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
هادوی امین

هادوی امین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
غفوریان بجستانی علی

غفوریان بجستانی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کاشمر

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
شکری موشک سجاد

شکری موشک سجاد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پورابراهیم فاطمه

پورابراهیم فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نجارزاده ترشیزی زهرا

نجارزاده ترشیزی زهرا

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
غفوریان بجستانی فاطمه

غفوریان بجستانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
جعفری زهرا

جعفری زهرا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران بيرجند | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
عابدینی آیدا

عابدینی آیدا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زاهدی محمدرضا

زاهدی محمدرضا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خليل آباد

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
ضیائی علی آبادی فاطمه

ضیائی علی آبادی فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فخرائی سیده مینا

فخرائی سیده مینا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ابراهیم زاده مکی فاطمه

ابراهیم زاده مکی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت گناباد

1سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
صحرائی حجت

صحرائی حجت

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
رحیمیان مریم

رحیمیان مریم

حقوق|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
زمانی مرضیه

زمانی مرضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت تربت جام

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شریفی مینا

شریفی مینا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
طاهریان نجمه

طاهریان نجمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت مه ولات

1سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
صحراگرد سینا

صحراگرد سینا

مهندسي برق|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه-پذيرش از مرد

1سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
اسدالهی حسین

اسدالهی حسین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خليل آباد

1سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
پیرزاده احمدرضا

پیرزاده احمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
بمان زاده بهار

بمان زاده بهار

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت مه ولات

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صابری تولائی مریم

صابری تولائی مریم

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کوهسرخ

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
عباسپور نگار

عباسپور نگار

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قاسمی عطیه

قاسمی عطیه

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
صحراگرد نازنین

صحراگرد نازنین

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت خليل آباد

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
صنعتی مهدی

صنعتی مهدی

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سیدی تالی سیدامیرحسین

سیدی تالی سیدامیرحسین

ادبيات نمايشي|دانشگاه هنر | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

هنر
احمدی سارا

احمدی سارا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خليل آباد

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
محمودی منصوره

محمودی منصوره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل قوچان - محل خدمت کاشمر

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
حسن زاده بیتا

حسن زاده بیتا

زبان روسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

زبان
پورعلی سپهر

پورعلی سپهر

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت تربت حيدريه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
علی نیا مهدیس

علی نیا مهدیس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت بردسکن

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
گوهری محمد

گوهری محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حسین زاده فاطمه

حسین زاده فاطمه

تاريخ تمدن ملل اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
حسین زاده ایوری محدثه

حسین زاده ایوری محدثه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رنجبر کسرینه زهرا

رنجبر کسرینه زهرا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت خليل آباد

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
ابراهیم نژاد صابر

ابراهیم نژاد صابر

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت مه ولات

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
رفیعی حنانه

رفیعی حنانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت تبادکان

1سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رضائی ریحانه

رضائی ریحانه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پریشان عاطفه

پریشان عاطفه

علوم سياسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
جورکش علیرضا

جورکش علیرضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي- محل خدمت خليل آباد

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
عیدیان رسول

عیدیان رسول

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
خسروی علی

خسروی علی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خليل آباد

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
روحانی علیرضا

روحانی علیرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
امیری سهیل

امیری سهیل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اسکندری ثالث تربقان امیرحسین

اسکندری ثالث تربقان امیرحسین

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کاشمر

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
ضیاء ایزدی زهرا

ضیاء ایزدی زهرا

مهندسي شيمي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
خزاعی فدافن علیرضا

خزاعی فدافن علیرضا

مهندسي عمران|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عندلیب علی آبادی محمدجواد

عندلیب علی آبادی محمدجواد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نادریان محدثه

نادریان محدثه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
آخرت پرست امیرحسین

آخرت پرست امیرحسین

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سلیمی مریم

سلیمی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کوهسرخ

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پورعلی مهدی

پورعلی مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
جعفری ایوری سیدسینا

جعفری ایوری سیدسینا

مهندسي مکانيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمدزاده افشین

محمدزاده افشین

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فرقانی فدافن رسول

فرقانی فدافن رسول

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت مه ولات

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
طاهری نازنین

طاهری نازنین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خليل آباد

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
شیرزادی علیرضا

شیرزادی علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کاشمر

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حشمتی معصومه

حشمتی معصومه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
محمدی مریم

محمدی مریم

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
هدایتی مرتضی

هدایتی مرتضی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت صالح آباد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
هدکی امیرحسین

هدکی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت بردسکن

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عجم زهرا

عجم زهرا

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عیدیان ایوری نجمه

عیدیان ایوری نجمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خليل آباد

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
هوشیار محمدباقر

هوشیار محمدباقر

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کوهسرخ

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمدزاده محمدرضا

محمدزاده محمدرضا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کاشمر

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
انفرادی عباس

انفرادی عباس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل سبزوار - محل خدمت کاشمر

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مهجور مجتبی

مهجور مجتبی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي- محل خدمت خليل آباد

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رمضانی محبوبه

رمضانی محبوبه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
یزدانی فاطمه

یزدانی فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت مه ولات

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مولائی سیدمیلاد

مولائی سیدمیلاد

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کاشمر

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ابراهیمی زهرا

ابراهیمی زهرا

گرافيک|اموزشکده فني وحرفه اي دختران گرگان | روزانه-نيم سال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

هنر
داودیان طرقی تکتم

داودیان طرقی تکتم

مشاوره|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نجفی فدافن سیدعلی

نجفی فدافن سیدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اخباری زینب

اخباری زینب

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کاشمر

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
موسوی سیداحمد

موسوی سیداحمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل سبزوار - محل خدمت خليل آباد

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
غلامی نرجس

غلامی نرجس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مولائی سیدمهدی

مولائی سیدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کاشمر

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عباسی ممرآبادی اسماء

عباسی ممرآبادی اسماء

گرافيک|اموزشکده فني وحرفه اي دختران بجنورد-انقلاب اسلامي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
زارع خضربیکی آرش

زارع خضربیکی آرش

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خليل آباد

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
علوی مقدم سیده فاطمه

علوی مقدم سیده فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امینی امیرعباس

امینی امیرعباس

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
طاهریان الهه

طاهریان الهه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قدوسی فاطمه

قدوسی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خوری امیررضا

خوری امیررضا

مهندسي معماري|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ذوقی محمدیه بهنام

ذوقی محمدیه بهنام

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي- محل خدمت بجستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
صدری محدثه

صدری محدثه

علوم تربيتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدپور حمیدرضا

محمدپور حمیدرضا

اقتصاد|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اله دادی کامران

اله دادی کامران

امار|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
میرزائی راد معصومه

میرزائی راد معصومه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمودی رضا

محمودی رضا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اکبری محدثه

اکبری محدثه

مددکاري اجتماعي /ويژه وزارت بهداشت /|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبدالهیان میترا

عبدالهیان میترا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسکندری تربقان مسعود

اسکندری تربقان مسعود

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کاشمر

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فدائی مریم

فدائی مریم

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
هراتی امیرحسین

هراتی امیرحسین

اقتصاد|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حق جو حلیا

حق جو حلیا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت رشتخوار

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
تقوی هادی

تقوی هادی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل سبزوار - محل خدمت کاشمر

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
قاسمی رضا

قاسمی رضا

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدنژاد حسن

محمدنژاد حسن

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مظلومی محمد

مظلومی محمد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کاشمر

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نجفی نازنین

نجفی نازنین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سعادتمند مهدی

سعادتمند مهدی

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
طالب زاده المیرا

طالب زاده المیرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | شهريه پرداز

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فخری مهدیه السادات

فخری مهدیه السادات

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران نيشابور | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زارعی فاطمه

زارعی فاطمه

موزه|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
حسن زاده امیدرضا

حسن زاده امیدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
امینی حدیثه

امینی حدیثه

مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حلیمی نگارسادات

حلیمی نگارسادات

حقوق|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غيرانتفاعي-پذيرش زن

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
امام بخشی مظفری مبینا

امام بخشی مظفری مبینا

جامعه شناسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
نخعی نقابی ابوالفضل

نخعی نقابی ابوالفضل

مهندسي علوم دامي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بیحقی شادی

بیحقی شادی

مددکاري اجتماعي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
باقریان فروتقه ریحانه

باقریان فروتقه ریحانه

مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نژادحمزه سیدسینا

نژادحمزه سیدسینا

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
حسینی ایوری راضیه سادات

حسینی ایوری راضیه سادات

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
امینی سجاد

امینی سجاد

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمدی امیررضا

محمدی امیررضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
پورنوروزی مریم

پورنوروزی مریم

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
جوادی مجتبی

جوادی مجتبی

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
3/23/2023 8:31:39 PM