ماهان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ماهان


محیا فر مائده

محیا فر مائده

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
افضلی نیا زهرا

افضلی نیا زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
ابوالحسن زاده ماهانی مهسا

ابوالحسن زاده ماهانی مهسا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
کمالی راد فاطمه

کمالی راد فاطمه

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
قدیمی ماهانی فاطمه زهرا

قدیمی ماهانی فاطمه زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت فهرج

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
6/3/2023 6:05:59 PM
Menu