نمایندگی های کانون فرهنگی آموزش


انتخاب استان:
نمایندگی های کانون فرهنگی آموزش در یزد

ابركوه

03532822737-03532821703-03532821703-03532822737

ابركوه ـ خيابان نسفي - بعد از باغ خورشيد خانم بوستان بانوان - ساختمان اديب - كانون فرهنگي آموزش

تفت

03532626743-03532628025-03532626743-03532628025

تفت - خيابان ساحلي - جنب داروخانه دكتر محمودي

خاتم

03532574554-09140727859-09133523088-03532571615

شهرستان خاتم / هرات بلوار شهيد ابوئي دفتر كانون فرهنگي آموزش

زارچ و صدوق

03535272562-09133570338-03535278232-03535278231

يزد ـزارچ خيابان پاسداران كوچه جنب بسيج پلاك7

طبس

03534232440-03534221061-03534221062-03534228887

فلكه شهيد فهميده - بلوار شهيد مطهري - اول شهرك شهيد صدوقي - پلاك 1

عشق آباد

05632852131-05632852595

يزد طبس عشق آباد خيابان دانش كانون فرهنگي آموزش

مهريز

03532528355

يزد - مهريز- فلكه شهرداري- كوچه ي آموزش -

ميبد

03532321005-03532235552-03532321005-03532235552

ميبد خ امام خ هفتم تير جنب كتابفروشي حسابي طبقه فوقاني رستوران شايان ـ اردكان خ امام روبروي دانشگاه پيام نور سابق طبقه تحتاني صندوق تعاون

يزد پسران

03538274344-03538274345-03538274346-03538274347

يزد - خيابان آيت الله كاشاني - بعد از مسجد اتابكي به سمت صفاييه - كوچه علوي - اواسط كوچه

يزد دختران

03538305404-8

يزد سه راه تعاون بلوار امیرکبیر کوچه ۸

6/5/2023 8:54:19 PM
Menu