نمایندگی های کانون فرهنگی آموزش


انتخاب استان:
نمایندگی های کانون فرهنگی آموزش در مرکزی

اراک پسران

08632236627-08632210054-08632210052-08632210050

خيابان شهيد رجايي - روبروي 17 متري - كوچه لقمان - ساختمان لقمان - كدپستي3813987974

اراک دختران

08632214600-08632249463-08632248453-08632227574

خيابان ملك روبروي 17 متري كوچه لقمان ساختمان لقمان

خمين

09123838815-08646221411-08646221316-09181651027

خمين ميدان 15 خرداد طبقه فوقاني فروشگاه رفاه

دليجان

08664231631-09183690503-08664229205-08664220455

دليجان خيابان شهيد بهشتي جنوبي كوچه محبت

زرنديه

08645224112-08645224110

زرنديه مامونيه خيابان امام خميني -كوچه امامزاده سيد منصور -جنب امامزاده-آموزشگاه اديب

ساوه

08642200055-08642200055-08642200044-08642200044

ساوه خيابان جمهوري جمهوري22 - كانون فرهنگي آموزش قلم چي

محلات

08643240064-09184943154-08643240733-08643220064

محلات - ميدان استقلال - خيابان انقلاب كوچه شهيد شفيعي دبيرستان عصمت

6/9/2023 3:58:04 AM
Menu