تاریخ ادبیات شیمی

شیمی دبیرستان

تاریخ ادبیات شیمی

تاریخچه شیمی دبیرستان و تست هایی که در رشتۀ ریاضی و تجربی در 6 سال اخیر داخل کشور و 2 سال اخیر خارج کشور از تاریخچه مطرح شده، در مطلب  پیوست آورده شده تا دانش آموز ان متوجه این مهم شوند  که از کدام قسمت سوال بیشتری مطرح شده است.

فایل ضمیمه را دانلود کنید.