دفترچه‌های درسنامه ویژه آزمون 18 فروردین - متوسطه اول

دانش آموزان عزیز سلام فایل‌های ضمیمه حاوی دفترچه‌های درسنامه ویژه آزمون 18 فروردین می‌باشد .

دفترچه‌های درسنامه ویژه آزمون 18 فروردین - متوسطه اول

دانش آموزان عزیز سلام

فایل های ضمیمه حاوی دفترچه‌های درسنامه ویژه آزمون 18 فروردین می باشد . 

 هیأت تحریریه و گردآورندگان

مقطع

عیار علمی

  هفتم

  علی رفیعیان بروجنی -مسئول دفترچه درسنامه هفتم

  فاطمه صادقی - رتبه 341 سال 1400 

  نجمه هاشمی پور - رتبه 451 سال 1400 

  محدثه عمادی - رتبه 246 سال 1399 

  سپهر فرزانه - پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

  هشتم

  شیدا اسماعیل نیا-مسئول دفترچه درسنامه هشتم

  فاطمه صادقی - رتبه 341 سال 1400 

  نجمه هاشمی پور - رتبه 451 سال 1400 محدثه عمادی - رتبه 246 سال 1399 

  سپهر فرزانه - پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

  محدثه عمادی - رتبه 246 سال1399

  نهم

  فاطمه نوبخت -مسئول دفترچه درسنامه نهم

  سهیلا چهره نگار-کارشناس ارشد زبان فارسی-دانشگاه تهران

  مهدی نیک زاد- کارشناس ارشد برق-دانشگاه شریف

  فائزه انصاری زاده

  مهدیه حسامی

  علی رفیعی-دانشجوی پزشکی شهید بهشتی

6/10/2023 3:38:01 AM
Menu