منطق آزمون 7 فروردین هنر 1402

مطالب اصلی و مهمی را که باید در مورد برنامه 7 فروردین و مباحث آن بدانید را در فایل ضمیمه می‌توانید بررسی کنید.

منطق آزمون 7 فروردین هنر 1402

سلام دوستان عزیز

مطالب اصلی و مهمی را که باید در مورد آزمون 7 فروردین و مباحث آن بدانید را در فایل ضمیمه می‌توانید بررسی کنید.

آزمون 7 فروردین یکی از آزمون‌های مهم جبرانی است که با استفاده درست از این ایام می‌توانید نتیجه مطلوب دریافت کنید. برای آگاهی بیشتر می‌توانید در جلسان روز دوشنبه هنر ساعت 18 در اسکای روم برگزار می‌شود شرکت نمایید.

لینک جلسه هفتگی هنر ساعت 18:

https://www.skyroom.online/ch/ghalamchi1400/honarجلسه هفتگی هنر روزهای دوشنبه ساعت 18

6/6/2023 9:13:58 AM
Menu