درسنامه و آزمونک فارسی - درس باغچه اطفال- ( آمادگی آزمون )

درسنامه و آزمونک فارسی - درس باغچه‌ی اطفال- ( آمادگی آزمون21 بهمن )

درسنامه  و آزمونک فارسی  - درس باغچه اطفال- ( آمادگی آزمون )

در این فایل درسنامه و آزمونک درس باغچه ی اطفال فارسی چهارم دبستان بارگذاری شده است .ضمن اینکه این درس برای آمادگی آزمون 21 بهمن نیز می باشد.


نکات مهم : این درس شامل (لغات هم معنی / لغات متضاد / لغات هم خانواده /نکات نگارشی و زبانی می باشد)

6/6/2023 10:00:27 AM
Menu