آزمونک مطالعات چهارم دبستان - جمع بندی و تسلط برنکات مهم

آزمونک مطالعات اجتماعی چهارم دبستان - جمع بندی و تسلط برنکات مهم

آزمونک مطالعات چهارم دبستان - جمع بندی و تسلط برنکات مهم

فایل زیر آزمونک به همراه پاسخنامه مطالعات اجتماعی  چهارم دبستان مربوط به مبحث ( سفری به تخت جمشید .... سفری به شهر باستانی کرمانشاه ) جهت جمع بندی و مرور این دروس می باشد .5/28/2023 1:50:18 PM