درسنامه و آزمونک فارسی -مهمان شهر ما _ ( آمادگی آزمون )

درسنامه و آزمونک فارسی - مهمان شهر ما _ ( آمادگی آزمون21 بهمن )

درسنامه  و آزمونک فارسی  -مهمان شهر ما _ ( آمادگی آزمون )

در این فایل درسنامه و آزمونک درس مهمان شهر ما فارسی چهارم دبستان بارگذاری شده است .ضمن اینکه این درس برای آمادگی آزمون 21 بهمن نیز می باشد.


نکات مهم این درس شامل (لغات هم معنی / لغات متضاد / لغات هم خانواده /نکات نگارشی و زبانی می باشد)

6/6/2023 9:02:18 AM
Menu