درسنامه و آزمونک ریاضی - فصل اندازه گیری- آمادگی آزمون

درسنامه و آزمونک ویژه ریاضی _ چهارم دبستان _ فصل اندازه گیری ( آمادگی آزمون21 بهمن ماه)

درسنامه  و آزمونک ریاضی - فصل اندازه گیری- آمادگی آزمون

در این فایل درسنامه  و آزمونک ویژه مختص فصل اندازه گیری ریاضی چهارم با توضیح کامل این فصل با چندین مثال بارگذاری شده است .ضمن اینکه این درس برای آمادگی آزمون 21 بهمن نیز می باشد.


فصل اندازه گیری شامل سه بخش :

1. زاویه و انواع آن

2. اندازه گیری زاویه

3.اندازه گیری زمان

می باشد.

6/6/2023 10:12:52 AM
Menu