دفترچه‌های درسنامه ویژه آزمون 21 بهمن -دروس عمومی ، هنر و زبان

با سلام از طریق فایل‌های ضمیمه زیر می‌توانید به دفترچه‌ها دسترسی داشته باشید .

دفترچه‌های درسنامه ویژه آزمون 21 بهمن -دروس عمومی ، هنر و زبان

دانش آموزان عزیز سلام

فایل های ضمیمه حاوی دفترچه‌های درسنامه ویژه آزمون 21 بهمن می باشد . 

اعضا هیأت تحریریه و گردآورندگان
مقطع
عیار علمی
  دهم عمومی

  محمدحسین اصغری - مسئول دفترچه درسنامه

  سجاد حقیقی پور - رتبه 22 منطقه 2

  محسن رحمانی - رتبه 2 منطقه 3

  علی رضایی- رتبه154 منطقه1

  علی آخوندی- رتبه17 منطقه2

  یازدهم عمومی

  محمدحسین اصغری - مسئول دفترچه درسنامه

  سجاد حقیقی پور - رتبه 22 منطقه 2

  محسن رحمانی - رتبه 2 منطقه 3

  علی درزی- رتبه58 منطقه1

  علی آخوندی- رتبه 17 منطقه 2

  دوازدهم عمومی

  محمدحسین اصغری- مسئول دفترچه درسنامه

  محمدعلی درزی - رتبه 58 منطقه 1 

  سجاد حقیقی پور - رتبه 22 منطقه 2 

  محسن رحمانی - رتبه 2 منطقه 3 

  طه ابراهیمی-رتبه 37

  منحصراً زبان 

    آیلین درخورد - رتبه 3 منطقه 2 سال 1398 و مسئول دفترچه درسنامه

  هنر

  حسن نساری

  گلشن اسکندری- رتبه 5 دانشجوی سینما دانشگاه هنر تهران

3/27/2023 4:40:22 PM